شنبه - 1 ارديبهشت - 1403
|
2024 - Apr - 20
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

قیمت لاستیک

ایران تایر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل آدرینا۶۰۰,۰۰۰
175.60.13گل سارینا۶۵۰,۰۰۰
185.65.14گل کارنا۷۲۰,۰۰۰
205.60.14گل رونیکا۹۵۰,۰۰۰
185.60.15گل کارنا۶۵۰,۰۰۰
185.65.15گل کارنا۶۵۰,۰۰۰
205.60.15گل رونیکا۱,۰۰۰,۰۰۰
205.55.16گل کارنا۹۵۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل KB12۶۵۰,۰۰۰
175.60.13گل KB2000۷۵۰,۰۰۰
175.70.13گل KB14۷۵۰,۰۰۰
185.65.14گل KB22۳,۹۰۰,۰۰۰
185.60.14....۷۰۰,۰۰۰
205.60.14گل KB77۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.15گل KB27۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15....۱,۹۵۰,۰۰۰
195.65.15۱,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15گل KB77۱,۰۵۰,۰۰۰
205.55.16گل KB14۱,۸۰۰,۰۰۰
205.50.16....۱,۷۵۰,۰۰۰
215.65.16....۱,۷۵۰,۰۰۰
235.65.17۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.17۱,۶۵۰,۰۰۰
215.50.17....۲,۶۰۰,۰۰۰
215.55.17۱,۸۵۰,۰۰۰
215.60.17گل KB66۱,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17....۲,۲۵۰,۰۰۰
215.45.18....۱,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18....۲,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18۱,۸۵۰,۰۰۰
235.60.18....۲,۲۰۰,۰۰۰
235.55.18....۲,۱۵۰,۰۰۰
265.60.18۲,۸۰۰,۰۰۰
235.55.19....۲,۱۰۰,۰۰۰
255.45.20۲,۴۵۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل ونوس۱,۴۰۰,۰۰۰
175.60.13...۱,۴۰۰,۰۰۰
175.70.13...۱,۲۵۰,۰۰۰
185.65.14گل اورانوس۱,۴۵۰,۰۰۰
205.60.14گل مرکوری۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.15گل اورانوس۲,۰۲۰,۰۰۰
195.65.15...۱,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15گل مرکوری۲,۳۰۰,۰۰۰
205.50.16....۱,۶۰۰,۰۰۰
205.55.16....۱,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16۱,۲۵۰,۰۰۰
215.60.16۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17گل نپتون۱,۹۵۰,۰۰۰
225.65.17۱,۹۵۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل P648۱,۸۵۰,۰۰۰
175.60.13گل P601۱,۵۰۰,۰۰۰
175.70.13...۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.14...۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14گل P640۲,۰۵۰,۰۰۰
205.60.14گل P624۱,۴۰۰,۰۰۰
185.65.15۲,۲۰۰,۰۰۰
185.60.15گل P640۶۵۰,۰۰۰
186.65.15۶۰۰,۰۰۰
195.65.15گل P648۱,۹۵۰,۰۰۰
195.60.15...۱,۹۵۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15گل P624۱,۷۰۰,۰۰۰
205.55.16...۱,۷۰۰,۰۰۰
205.50.16گل P624۱,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16گل S630۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16گل S630۲,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16۲,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17۲,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17گل S677۲,۰۰۰,۰۰۰
235.65.17گل S673۱,۹۵۰,۰۰۰
235.60.18۲,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
175.60.13گل CP672۱,۱۰۰,۰۰۰
165.65.13۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13گل N Blue HD Plus۹۵۰,۰۰۰
175.70.13گل CP661۲,۰۵۰,۰۰۰
185.70.13گل CP661۲,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14گل N5000 Plus۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.14گل N5000 Plus۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14گل N5000 Plus۳,۴۰۰,۰۰۰
205.65.14گل N5000 Plus۱,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15گل CP672۳,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15گل CP672۳,۱۵۰,۰۰۰
195.65.15۳,۳۰۰,۰۰۰
225.60.15۳,۳۰۰,۰۰۰
225.60.18۴,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16گل CP672۳,۵۵۰,۰۰۰
205.50.16۳,۵۰۰,۰۰۰
215.60.15۴,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15گل N5000 Plus۲,۵۰۰,۰۰۰
205.65.15گل CP672۳,۵۰۰,۰۰۰
205.70.15گل NFera۲,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15۲,۴۵۰,۰۰۰
235.75.15۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16گل CP672۳,۰۰۰,۰۰۰
195.55.16۴,۱۰۰,۰۰۰
205.60.16۳,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16۳,۸۵۰,۰۰۰
215.65.16۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16گل CP672۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.16۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.16۳,۸۵۰,۰۰۰
235.70.16۴,۳۰۰,۰۰۰
245.70.16گل NFera۲,۴۰۰,۰۰۰
265.70.16۵,۹۵۰,۰۰۰
215.45.17گل NFera SU1۳,۳۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17گل NFera SU1۴,۰۰۰,۰۰۰
215.60.17گل CP672۳,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17گل NFera SU1۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17۵,۰۵۰,۰۰۰
225.60.17گل CP672۳,۳۵۰,۰۰۰
245.65.17۴,۶۰۰,۰۰۰
265.65.17۵,۳۰۰,۰۰۰
215.45.18۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18گل NFera۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18۵,۱۰۰,۰۰۰
225.55.18۳,۹۰۰,۰۰۰
225.50.18گل CP672۴,۰۵۰,۰۰۰
225.60.18۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.18گل NFera۵,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18گل NFera۵,۲۰۰,۰۰۰
245.50.18گل NFera SU1---
245.60.18گل ROADIAN HTX RH5۵,۲۵۰,۰۰۰
245.45.18گل NFera۵,۶۰۰,۰۰۰
255.60.18۳,۹۰۰,۰۰۰
265.60.18۵,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19۵,۴۰۰,۰۰۰
235.55.19۵,۲۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13---۱,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13...۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13...۲,۱۵۰,۰۰۰
185.60.13۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13...۱,۷۰۰,۰۰۰
185.70.14۳,۱۰۰,۰۰۰
185.60.14...۲,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14---۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.14...۳,۴۵۰,۰۰۰
205.75.14...۴,۰۰۰,۰۰۰
175.50.15۳,۳۰۰,۰۰۰
185.60.15۱,۷۵۰,۰۰۰
185.55.15۲,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15---۲,۸۰۰,۰۰۰
195.70.15...۳,۲۵۰,۰۰۰
195.55.15---۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15---۳,۰۵۰,۰۰۰
195.65.15---۳,۲۰۰,۰۰۰
195.80.15۳,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15...۳,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15---۳,۳۰۰,۰۰۰
205.70.15---۳,۰۵۰,۰۰۰
225.70.15...۴,۶۰۰,۰۰۰
235.75.15۴,۵۰۰,۰۰۰
255.70.15---۵,۰۵۰,۰۰۰
265.70.15۲,۷۰۰,۰۰۰
185.55.16...۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16۳,۵۰۰,۰۰۰
195.55.16۳,۵۰۰,۰۰۰
195.75.16...۳,۷۰۰,۰۰۰
205.55.16۳,۴۵۰,۰۰۰
205.65.16۳,۱۰۰,۰۰۰
205.80.16...۱,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16...۳,۵۵۰,۰۰۰
205.60.16۳,۲۵۰,۰۰۰
205.16---۳,۵۰۰,۰۰۰
215.75.15...۴,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16...۳,۸۰۰,۰۰۰
215.55.16---۳,۶۰۰,۰۰۰
215.60.16---۳,۷۵۰,۰۰۰
225.55.16---۴,۰۰۰,۰۰۰
225.60.16۳,۸۵۰,۰۰۰
225.70.16---۴,۴۰۰,۰۰۰
235.60.16۴,۶۰۰,۰۰۰
235.70.16...۴,۴۰۰,۰۰۰
235.85.16۷,۰۰۰,۰۰۰
255.70.16۵,۱۰۰,۰۰۰
255.75.16۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16۵,۰۵۰,۰۰۰
265.75.16۴,۵۵۰,۰۰۰
265.70.16۵,۲۰۰,۰۰۰
275.70.16۵,۹۵۰,۰۰۰
225.50.17۴,۱۵۰,۰۰۰
205.45.17۴,۰۵۰,۰۰۰
205.50.17---۴,۱۰۰,۰۰۰
215.65.17۴,۸۵۰,۰۰۰
215.45.17---۳,۵۰۰,۰۰۰
215.50.17---۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17۳,۴۰۰,۰۰۰
225.55.17۴,۰۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۴۰۰,۰۰۰
215.60.17۳,۷۵۰,۰۰۰
235.60.17۲,۰۰۰,۰۰۰
235.50.17۴,۳۰۰,۰۰۰
245.45.17...۳,۸۵۰,۰۰۰
285.65.17۶,۴۵۰,۰۰۰
225.45.17---۳,۶۰۰,۰۰۰
225.60.17---۳,۶۰۰,۰۰۰
235.55.17---۴,۹۰۰,۰۰۰
235.65.17---۴,۵۰۰,۰۰۰
245.65.17---۴,۴۰۰,۰۰۰
255.55.17---۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17---۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17---۵,۸۰۰,۰۰۰
215.40.18۳,۰۵۰,۰۰۰
215.45.18۴,۵۰۰,۰۰۰
225.35.18۳,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18۴,۸۰۰,۰۰۰
225.40.18۳,۹۵۰,۰۰۰
275.65.17۵,۸۵۰,۰۰۰
225.50.18۴,۸۰۰,۰۰۰
225.55.18---۵,۹۵۰,۰۰۰
225.60.18---۵,۲۰۰,۰۰۰
235.40.18...۴,۳۵۰,۰۰۰
225.65.18۴,۱۰۰,۰۰۰
235.55.18---۵,۳۰۰,۰۰۰
235.45.18---۵,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18---۴,۲۰۰,۰۰۰
235.60.18۵,۱۰۰,۰۰۰
235.65.18۴,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18---۵,۲۵۰,۰۰۰
245.40.18---۴,۸۰۰,۰۰۰
245.50.18۵,۵۰۰,۰۰۰
245.60.18---۵,۵۰۰,۰۰۰
265.35.18۴,۱۰۰,۰۰۰
265.60.18---۵,۲۰۰,۰۰۰
255.35.18۴,۰۰۰,۰۰۰
255.60.18---۵,۳۰۰,۰۰۰
275.35.18۵,۰۰۰,۰۰۰
285.40.18۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19۴,۴۰۰,۰۰۰
225.45.19---۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.19---۵,۲۰۰,۰۰۰
245.35.19۳,۷۵۰,۰۰۰
245.40.19۵,۲۰۰,۰۰۰
255.50.19۵,۷۰۰,۰۰۰
245.45.19---۵,۷۵۰,۰۰۰
275.35.19۵,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19۵,۱۰۰,۰۰۰
235.55.20۴,۷۰۰,۰۰۰
245.40.20۴,۷۰۰,۰۰۰
245.45.20...۵,۲۰۰,۰۰۰
255.45.20۸,۰۰۰,۰۰۰
265.50.20۷,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20---۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20---۵,۷۵۰,۰۰۰
295.45.20۶,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20۴,۸۵۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل SENSE KR26۲,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13...۲,۰۵۰,۰۰۰
175.60.13...۳,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13۲,۵۰۰,۰۰۰
185.70.13۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13۲,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14گل Ecsta SPT KU31۲,۷۵۰,۰۰۰
195.14۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14گل SOLUS HS11۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14گل SOLUS HS11۳,۵۰۰,۰۰۰
205.65.14گل Ecsta HS51۱,۸۰۰,۰۰۰
175.50.15گل Ecowing۳,۳۰۰,۰۰۰
185.65.15گل Ecowing۳,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15گل SOLUS HS11۳,۰۰۰,۰۰۰
195.65.15گل Ecowing۳,۹۰۰,۰۰۰
205.60.15گل Ecsta HS51۳,۲۵۰,۰۰۰
205.65.15گل SOLUS۳,۳۰۰,۰۰۰
205.50.15گل Ecsta HS51۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15۲,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15۴,۵۵۰,۰۰۰
195.75.16گل PORTRAN۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16گل SOLUS KH17۳,۷۵۰,۰۰۰
195.55.16۴,۱۰۰,۰۰۰
225.70.16گل Ecowing ES01 KH27۵,۲۵۰,۰۰۰
205.16۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16...۴,۰۵۰,۰۰۰
205.50.16گل Ecsta۴,۲۰۰,۰۰۰
215.60.17۴,۱۰۰,۰۰۰
205.55.16گل Ecsta HS51۳,۷۵۰,۰۰۰
205.45.16گل Ecsta HS51۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16گل SOLUS KH17۴,۲۰۰,۰۰۰
215.55.16۴,۱۰۰,۰۰۰
215.65.16گل Eco Solus KL21۵,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16گل Ecowing Es01 kh27۴,۶۰۰,۰۰۰
215.70.16۳,۰۰۰,۰۰۰
225.60.16۴,۰۵۰,۰۰۰
225.55.16گل ECSTA HS51۴,۲۰۰,۰۰۰
235.60.16گل SOLUS HS11۴,۹۵۰,۰۰۰
235.70.16گل Crugen HP71۴,۸۰۰,۰۰۰
245.75.16۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16...۵,۴۵۰,۰۰۰
265.70.16گل CRUGEN HP91۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17گل Ecsta۴,۶۵۰,۰۰۰
215.45.17گل SOLUS KH17۴,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17گل Ecowing۵,۰۰۰,۰۰۰
215.60.17گل Eco SOLUS KL21۳,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17گل Ecsta HS51۳,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17گل CRUGEN۴,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17گل Ecsta HS51۴,۷۰۰,۰۰۰
225.50.17گل ECSTA HS51۴,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19۶,۰۵۰,۰۰۰
225.50.18۵,۸۰۰,۰۰۰
225.55.17گل SOLUS KH17۳,۰۵۰,۰۰۰
225.65.17گل Eco SOLUS KL21۵,۱۰۰,۰۰۰
235.60.17گل Crugen HP71۴,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17گل Eco SOLUS KL21۵,۷۵۰,۰۰۰
235.55.17گل Ecowing Es01 kh27۵,۸۰۰,۰۰۰
245.65.17۵,۴۰۰,۰۰۰
265.65.17۷,۰۰۰,۰۰۰
265.60.18۵,۵۰۰,۰۰۰
215.40.18۲,۳۵۰,۰۰۰
215.45.18۵,۴۰۰,۰۰۰
225.55.18گل Eco SOLUS KL21۵,۵۰۰,۰۰۰
225.45.18گل SOLUS KH17۵,۷۰۰,۰۰۰
225.60.18گل CRUGEN HP91۶,۴۰۰,۰۰۰
235.65.18۷,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18گل Eco SOLUS KL21۶,۴۵۰,۰۰۰
235.45.18گل Ecsta XC KU26۵,۹۰۰,۰۰۰
235.55.18گل Road Venture APT KL51۶,۱۰۰,۰۰۰
235.50.18گل CRUGEN HP91۵,۴۰۰,۰۰۰
245.60.18گل Eco SOLUS KL21۶,۵۰۰,۰۰۰
245.45.18گل Ecsta LE Sport KU39۶,۲۰۰,۰۰۰
255.60.18گل CRUGEN PREMIUM KL33۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19گل CRUGEN PREMIUM KL33۶,۷۰۰,۰۰۰
245.40.19۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.19گل CRUGEN۴,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19گل Ecsta LE Sport KU39۵,۴۰۰,۰۰۰
275.40.19گل ECSTA PS91۶,۶۵۰,۰۰۰
245.45.20۵,۷۰۰,۰۰۰
255.45.20۴,۹۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13Optimo K715۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13Solus HS11۱,۸۰۰,۰۰۰
175.70.13گل Smart Plus H429۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13گل OPTIMO ME02 K424۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15گل Kinergy Eco 2۳,۶۰۰,۰۰۰
185.60.14۱,۷۵۰,۰۰۰
195.55.15۳,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14۳,۲۵۰,۰۰۰
195.60.14۳,۹۰۰,۰۰۰
195.80.14۳,۶۵۰,۰۰۰
205.65.14۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14گل OPTIMO ME02 K424۳,۹۰۰,۰۰۰
235.75.15۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15Optimo K415۳,۵۵۰,۰۰۰
195.65.15Optimo K415۳,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15گل Kinergy۳,۷۵۰,۰۰۰
205.65.15...۴,۱۵۰,۰۰۰
215.75.15۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16گل Ventus ME01 K114۴,۲۰۰,۰۰۰
235.60.16گل OPTIMO ME02 K424۴,۱۰۰,۰۰۰
195.50.16گل OPTIMO K415۵,۸۰۰,۰۰۰
195.60.16۳,۹۰۰,۰۰۰
215.55.16گل Ventus۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16گل Ventus۴,۳۵۰,۰۰۰
245.70.16گل Dynapro HP2 RA33۶,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16۴,۲۵۰,۰۰۰
225.70.16گل Dynapro HP2 RA33۵,۲۵۰,۰۰۰
235.70.16گل Dynapro HP2 RA33۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17گل Ventus۵,۰۵۰,۰۰۰
215.45.17گل Ventus Prime2 K115۵,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17گل OPTIMO K415۳,۷۰۰,۰۰۰
225.60.17۴,۲۰۰,۰۰۰
225.50.17گل Ventus ME01 K114۵,۱۵۰,۰۰۰
225.55.17۴,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17گل Dynapro HP2 RA33۴,۹۵۰,۰۰۰
225.45.17گل OPTIMO K415۵,۰۰۰,۰۰۰
235.55.17گل Ventus۶,۸۰۰,۰۰۰
265.65.17۶,۰۰۰,۰۰۰
265.70.17۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18۴,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18گل OPTIMO H426۶,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18گل OPTIMO K415۴,۹۰۰,۰۰۰
225.50.18گل Ventus V12 evo K110۲,۷۵۰,۰۰۰
225.60.18۶,۷۰۰,۰۰۰
235.45.18۶,۲۵۰,۰۰۰
235.50.18گل Ventus۶,۴۰۰,۰۰۰
235.55.18گل OPTIMO H426۶,۹۰۰,۰۰۰
235.60.18گل Dynapro HP2 RA33۷,۱۵۰,۰۰۰
245.60.18گل Dynapro HP RA23۶,۹۰۰,۰۰۰
245.40.18گل Ventus V12 evo2 K120۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18گل Ventus Prime2 K115۷,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18۳,۲۵۰,۰۰۰
225.45.19۳,۹۰۰,۰۰۰
235.55.19گل Ventus Prime2 K115۶,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19گل Ventus Prime2 K115۶,۴۰۰,۰۰۰
275.35.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.65.15گل Energy۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15---۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15Energy Saver Plus۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15---۵,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15---۶,۱۰۰,۰۰۰
225.70.15---۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16۶,۶۰۰,۰۰۰
195.60.16۴,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.16---۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16---۴,۹۵۰,۰۰۰
215.60.16۴,۸۰۰,۰۰۰
215.55.16Primacy 3۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16---۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17گل Primacy 3۷,۰۰۰,۰۰۰
215.45.17گل PRIMACY HP۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17گل Primacy۷,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17۷,۱۰۰,۰۰۰
225.45.17۸,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17گل Primacy 3۱۱,۱۰۰,۰۰۰
235.55.17۷,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18گل Pilot۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18۹,۱۰۰,۰۰۰
225.55.18گل Primacy۷,۶۰۰,۰۰۰
225.60.18۱۰,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18۱۰,۵۰۰,۰۰۰
235.50.18گل Primacy۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18۱۲,۴۰۰,۰۰۰
245.50.18گل Primacy 3۶,۲۰۰,۰۰۰
245.60.18۱۰,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19۱۸,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19۱۲,۸۰۰,۰۰۰
275.40.19۳,۲۵۰,۰۰۰
255.45.20۱۵,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21گل LATITUDE SPORT 3۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21۱۴,۷۰۰,۰۰۰
315.35.20۱۹,۰۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13گل MH12۳,۲۵۰,۰۰۰
175.70.13۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.14۳,۶۰۰,۰۰۰
185.65.14گل MH12۲,۳۵۰,۰۰۰
185.65.15گل MH12۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15۳,۴۰۰,۰۰۰
195.55.15۳,۳۰۰,۰۰۰
195.70.15۱,۴۰۰,۰۰۰
205.60.15گل MH12۳,۶۵۰,۰۰۰
205.55.15گل MH12۲,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15گل Matrac۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.15۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16گل Matrac۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16گل MH12۲,۲۵۰,۰۰۰
205.45.16گل MH12۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16گل MH12۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16۳,۷۵۰,۰۰۰
215.60.16۳,۴۰۰,۰۰۰
215.55.16۴,۱۰۰,۰۰۰
225.55.16۴,۱۰۰,۰۰۰
205.60.16۳,۷۵۰,۰۰۰
235.70.16۳,۰۰۰,۰۰۰
245.75.16۶,۲۰۰,۰۰۰
265.75.16۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17۲,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17۳,۲۵۰,۰۰۰
215.45.17۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۰۵۰,۰۰۰
225.50.17۳,۳۵۰,۰۰۰
235.55.17۴,۴۵۰,۰۰۰
225.55.17۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17گل CRUGEN KL21۴,۸۰۰,۰۰۰
225.60.17۲,۷۵۰,۰۰۰
265.65.17۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17گل Matrac STX KL12۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18گل Matrac MU12۲,۶۰۰,۰۰۰
235.45.18۴,۵۵۰,۰۰۰
235.55.18۴,۳۵۰,۰۰۰
235.60.18گل CRUGEN KL21۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18۴,۷۰۰,۰۰۰
245.60.18۵,۶۵۰,۰۰۰
265.60.18۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19۵,۵۰۰,۰۰۰
245.40.19۴,۵۰۰,۰۰۰
245.45.19۳,۸۵۰,۰۰۰
245.45.20۴,۹۰۰,۰۰۰
275.40.20۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.65.14۱,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17۷,۱۰۰,۰۰۰
185.65.15۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15۴,۳۵۰,۰۰۰
205.65.15۴,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16۴,۰۵۰,۰۰۰
205.60.16۴,۱۰۰,۰۰۰
245.75.16۳,۷۰۰,۰۰۰
215.60.16گل DB E70B۴,۱۰۰,۰۰۰
265.70.16گل GEOLANDAR H/T G039۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۸۰۰,۰۰۰
225.50.17۴,۰۵۰,۰۰۰
215.55.17گل DB E70B۵,۱۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۷۰۰,۰۰۰
285.65.17گل G94B۷,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18۴,۸۵۰,۰۰۰
235.55.18۶,۳۵۰,۰۰۰
245.60.18۲,۵۰۰,۰۰۰
285.60.18۷,۹۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.60.13گل HTR A/S P01۹۵۰,۰۰۰
175.70.13۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.13۳,۱۵۰,۰۰۰
185.60.14گل HTR A/S P01۲,۹۰۰,۰۰۰
185.65.14گل HTR A/S P01۳,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14گل HTR A/S P01۳,۶۵۰,۰۰۰
195.70.14۴,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14گل HTR 200۴,۰۰۰,۰۰۰
185.65.15گل HTR 900۳,۷۵۰,۰۰۰
195.60.15گل HTR 900۳,۸۰۰,۰۰۰
195.50.15گل HTR 200۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15گل HTR A/S P01۳,۸۵۰,۰۰۰
195.55.15۴,۵۵۰,۰۰۰
205.60.15گل HTR 900۴,۴۰۰,۰۰۰
205.65.15گل HTR A/S P01۴,۳۵۰,۰۰۰
205.50.15گل HTR A/S P01۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15گل HTR 900۴,۵۰۰,۰۰۰
215.65.15۴,۵۰۰,۰۰۰
235.75.15۴,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16گل HTR A/S P01۴,۹۵۰,۰۰۰
205.50.16گل HTR 900۴,۳۵۰,۰۰۰
205.60.16۴,۰۰۰,۰۰۰
215.60.16گل HTR A/S P01۴,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16گل HTR 900۴,۹۵۰,۰۰۰
225.55.16۴,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16۴,۰۵۰,۰۰۰
235.60.16۴,۵۵۰,۰۰۰
235.70.16۶,۰۰۰,۰۰۰
245.70.16۶,۵۰۰,۰۰۰
255.70.16۵,۳۰۰,۰۰۰
265.70.16۶,۲۰۰,۰۰۰
275.70.16۳,۱۵۰,۰۰۰
215.45.17۳,۱۵۰,۰۰۰
215.50.17۳,۹۰۰,۰۰۰
225.50.17۳,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۸۰۰,۰۰۰
225.55.17۴,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.17۳,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17۴,۸۵۰,۰۰۰
245.65.17۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17۶,۱۵۰,۰۰۰
225.45.17گل HTR 900۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.17گل HTR Z III۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18گل HTR 900۶,۱۰۰,۰۰۰
235.50.18۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18گل HTR 900۴,۷۰۰,۰۰۰
245.45.18گل HTR 900۷,۰۵۰,۰۰۰
245.40.18۳,۷۰۰,۰۰۰
255.35.18گل HTR Z III۲,۷۰۰,۰۰۰
265.35.18گل HTR Z III۵,۷۵۰,۰۰۰
275.35.18گل HTR Z III۳,۴۰۰,۰۰۰
285.60.18۷,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19گل HTR Z III۴,۲۵۰,۰۰۰
255.35.19گل HTR Z III۶,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19گل HTR Z III۷,۹۵۰,۰۰۰
275.40.19گل HTR Z III۹,۵۰۰,۰۰۰
245.40.20گل HTR Z III۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20گل HTR Z۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
175.60.13...۲,۰۰۰,۰۰۰
175.65.14...۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14---۳,۹۰۰,۰۰۰
195.80.14...۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14...۳,۸۵۰,۰۰۰
205.75.14---۴,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15...۲,۲۰۰,۰۰۰
195.70.15۲,۷۰۰,۰۰۰
195.80.15...۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15۴,۲۰۰,۰۰۰
205.70.15۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15---۳,۸۰۰,۰۰۰
235.75.15۵,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15...۶,۸۵۰,۰۰۰
265.70.15۲,۵۰۰,۰۰۰
195.50.16۳,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16...۴,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16---۳,۷۰۰,۰۰۰
215.15۴,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16...۴,۲۰۰,۰۰۰
215.65.16۶,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16۴,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16۵,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17---۵,۶۰۰,۰۰۰
215.55.17...۳,۴۵۰,۰۰۰
215.45.17...۴,۸۵۰,۰۰۰
215.60.17۴,۹۰۰,۰۰۰
225.55.17...۵,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17...۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.17...۵,۷۵۰,۰۰۰
225.65.17۴,۵۰۰,۰۰۰
235.65.17...۵,۵۵۰,۰۰۰
235.55.17۶,۸۰۰,۰۰۰
245.45.17...۵,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17...۶,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17---۷,۸۵۰,۰۰۰
275.65.17...۷,۶۰۰,۰۰۰
285.65.17...۸,۷۵۰,۰۰۰
225.40.18---۶,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18۵,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18۷,۳۰۰,۰۰۰
225.65.18۷,۱۰۰,۰۰۰
225.55.18۵,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18...۵,۶۵۰,۰۰۰
235.50.18...۶,۷۰۰,۰۰۰
235.45.18...۶,۲۰۰,۰۰۰
235.55.18---۶,۳۰۰,۰۰۰
245.45.18...۶,۴۰۰,۰۰۰
245.40.18۹,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18۴,۳۰۰,۰۰۰
255.35.18...۹,۷۵۰,۰۰۰
255.45.18۷,۸۰۰,۰۰۰
255.55.18۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18...۶,۳۵۰,۰۰۰
265.60.18۵,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18...۱۰,۷۰۰,۰۰۰
235.55.19...۸,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19...۷,۵۵۰,۰۰۰
245.35.19۶,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19...۷,۸۰۰,۰۰۰
275.40.19...۸,۸۰۰,۰۰۰
275.30.19...۸,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19...۷,۹۵۰,۰۰۰
245.45.20...۱۰,۱۰۰,۰۰۰
235.55.20۱۰,۵۰۰,۰۰۰
235.50.20۶,۲۵۰,۰۰۰
265.50.20...۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20...۶,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20۶,۲۵۰,۰۰۰
275.35.20...۹,۵۰۰,۰۰۰
275.40.20...۶,۶۰۰,۰۰۰
275.45.20۸,۵۵۰,۰۰۰
285.50.20...۱۲,۳۰۰,۰۰۰
315.35.20۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21...۵,۰۰۰,۰۰۰
275.50.21۹,۷۰۰,۰۰۰
295.35.21۱۶,۰۰۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
205.60.15۲,۹۵۰,۰۰۰
255.70.15۷,۳۰۰,۰۰۰
225.70.15۲,۹۵۰,۰۰۰
205.60.16۲,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16۴,۱۰۰,۰۰۰
225.70.16۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16۳,۱۰۰,۰۰۰
215.45.17۴,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17۶,۸۰۰,۰۰۰
265.65.17۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18۴,۲۵۰,۰۰۰
225.55.18۶,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18۸,۰۰۰,۰۰۰
235.45.18۶,۶۰۰,۰۰۰
235.50.18۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18۶,۲۵۰,۰۰۰
235.60.18۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18۱۱,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18۳,۶۰۰,۰۰۰
255.45.18۳,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18۹,۱۰۰,۰۰۰
275.35.18۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19۵,۶۴۰,۰۰۰
225.40.19۱۲,۷۵۰,۰۰۰
235.55.19۹,۷۰۰,۰۰۰
255.35.19۹,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20۶,۷۵۰,۰۰۰
235.55.20۶,۲۰۰,۰۰۰
235.45.18۲,۶۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13---۲,۲۵۰,۰۰۰
175.60.13---۲,۳۵۰,۰۰۰
175.70.13---۲,۰۵۰,۰۰۰
185.70.13---۲,۲۵۰,۰۰۰
185.65.14---۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.14---۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14---۲,۶۰۰,۰۰۰
185.80.14۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15---۲,۶۰۰,۰۰۰
195.55.15TR257۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15---۲,۱۰۰,۰۰۰
195.65.15TR928۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15...۲,۸۵۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15---۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15...۲,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15TR257۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15TR257۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16---۲,۶۰۰,۰۰۰
205.55.16TR928۴,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16...۳,۲۰۰,۰۰۰
215.55.16۳,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16۳,۱۵۰,۰۰۰
225.70.16...۳,۰۰۰,۰۰۰
235.60.16۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16۲,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17...۲,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17۳,۳۵۰,۰۰۰
215.45.17۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17Sportex TH201۳,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17...۲,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17۳,۱۰۰,۰۰۰
225.50.17Sportex TH201۲,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17Sportex TH201۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17TR257۲,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17۳,۰۵۰,۰۰۰
235.55.17...۳,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17...۳,۹۰۰,۰۰۰
235.60.17...۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17...۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17TR257۴,۲۰۰,۰۰۰
225.40.18...۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18TR257۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.18...۳,۱۵۰,۰۰۰
235.50.18۵,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18...۳,۰۵۰,۰۰۰
245.45.18۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.65.15۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16...۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16CINTURATO P7۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17CINTURATO P7۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17P ZERO Nero GT۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17---۱۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17۸,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17CINTURATO P7 MO۱۳,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17CINTURATO P7۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17---۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17۸,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18۱۴,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18CINTURATO P7۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18۹,۵۵۰,۰۰۰
235.50.18۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18Scorpion Verde۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18۱۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.18---۱۴,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18۱۴,۸۰۰,۰۰۰
255.40.18۸,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18۹,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18۷,۴۰۰,۰۰۰
285.35.18P ZERO MO۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19۱۹,۰۰۰,۰۰۰
225.45.19۱۴,۲۰۰,۰۰۰
235.55.19۹,۲۰۰,۰۰۰
245.35.19۲۰,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19---۱۷,۵۰۰,۰۰۰
245.45.19P ZERO (MOE) R-F۲۱,۵۰۰,۰۰۰
255.35.19۱۶,۱۰۰,۰۰۰
255.45.19P ZERO MO۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19۱۳,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19۲۸,۲۰۰,۰۰۰
275.35.19۱۱,۲۰۰,۰۰۰
285.30.19۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20---۲۳,۵۰۰,۰۰۰
245.40.20P ZERO PZ4 * R-F۱۹,۷۰۰,۰۰۰
245.45.20۲۳,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20---۱۰,۴۰۰,۰۰۰
265.45.20۸,۹۵۰,۰۰۰
255.40.20۱۴,۱۰۰,۰۰۰
275.30.20۱۲,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20---۲۰,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20۲۰,۵۰۰,۰۰۰
295.35.20---۱۵,۱۰۰,۰۰۰
245.40.21۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21۵۵,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21۲۰,۰۰۰,۰۰۰
275.40.21---۲۴,۸۰۰,۰۰۰
275.30.21۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21P ZERO NO۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13۹۰۰,۰۰۰
175.60.13۷۵۰,۰۰۰
185.70.13۱,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14۱,۷۰۰,۰۰۰
195.70.14...
205.75.14...
185.60.15۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15۱,۹۰۰,۰۰۰
195.55.15۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15۱,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15۲,۰۹۰,۰۰۰
225.70.15۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16۲,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16۲,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.16۲,۳۰۰,۰۰۰
235.70.16۳,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16۳,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16۲,۶۰۰,۰۰۰
245.75.16۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.16۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16۳,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17۲,۳۵۰,۰۰۰
215.50.17۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.17۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17۲,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17۲,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17۲,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17۲,۹۵۰,۰۰۰
225.45.18۲,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18۲,۸۵۰,۰۰۰
235.50.18۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.18۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18۳,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19۳,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20۳,۹۵۰,۰۰۰