سه شنبه - 2 مرداد - 1403
|
2024 - Jul - 23
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

قیمت لاستیک

ایران تایر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل آدرینا۱,۹۰۰,۰۰۰
175.60.13گل سارینا۱,۷۵۰,۰۰۰
175.70.13۱,۸۵۰,۰۰۰
185.65.14گل کارنا۱,۶۵۰,۰۰۰
205.60.14گل رونیکا۱,۹۰۰,۰۰۰
185.60.15گل کارنا...
185.65.15۱,۸۰۰,۰۰۰
195.80.15۱,۸۰۰,۰۰۰
195.80.14۲,۸۵۰,۰۰۰
205.60.15گل رونیکا۲,۰۰۰,۰۰۰
205.55.16گل کارنا۱,۷۵۰,۰۰۰
195.80.15۲,۱۵۰,۰۰۰
215.55.16۱,۴۰۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل KB12۲,۱۰۰,۰۰۰
175.60.13گل KB2000۲,۱۰۰,۰۰۰
175.70.13گل KB14۲,۲۰۰,۰۰۰
185.65.14گل KB22۲,۱۰۰,۰۰۰
185.60.14....۷۰۰,۰۰۰
205.60.14گل KB77۲,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15گل KB27۲,۰۵۰,۰۰۰
195.60.15....۲,۱۵۰,۰۰۰
195.65.15۲,۲۵۰,۰۰۰
205.60.15گل KB77۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16گل KB14۱,۸۰۰,۰۰۰
205.50.16....۱,۷۵۰,۰۰۰
215.65.16....۲,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17۲,۳۰۰,۰۰۰
205.50.17۲,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17....۲,۲۵۰,۰۰۰
215.55.17۱,۹۰۰,۰۰۰
215.60.17گل KB66۲,۳۵۰,۰۰۰
225.65.17....۲,۵۰۰,۰۰۰
215.45.18....۱,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18....۲,۱۵۰,۰۰۰
225.60.18۲,۱۵۰,۰۰۰
235.60.18....۲,۸۰۰,۰۰۰
235.55.18....۲,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18۲,۷۰۰,۰۰۰
235.55.19....۲,۲۵۰,۰۰۰
255.45.20۲,۴۵۰,۰۰۰
265.65.17۳,۳۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل ونوس۲,۱۰۰,۰۰۰
175.60.13...۲,۱۰۰,۰۰۰
175.70.13...۲,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14گل اورانوس۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.14گل مرکوری۲,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15گل اورانوس۲,۰۰۰,۰۰۰
195.65.15...۲,۲۰۰,۰۰۰
195.80.14۲,۸۰۰,۰۰۰
205.60.15گل مرکوری۲,۲۵۰,۰۰۰
205.50.16....۱,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16....۲,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16۱,۶۰۰,۰۰۰
215.60.16۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17گل نپتون۲,۰۰۰,۰۰۰
225.65.17۲,۰۰۰,۰۰۰
235.65.17۲,۰۰۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل P648۲,۱۰۰,۰۰۰
175.60.13گل P601۲,۱۵۰,۰۰۰
175.70.13...۲,۲۵۰,۰۰۰
185.60.14...۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14گل P640۲,۰۵۰,۰۰۰
205.60.14گل P624۲,۱۵۰,۰۰۰
185.65.15۲,۲۰۰,۰۰۰
185.60.15گل P640۶۵۰,۰۰۰
186.65.15۶۰۰,۰۰۰
195.65.15گل P648۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15...۲,۱۰۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15گل P624۲,۲۵۰,۰۰۰
205.55.16...۲,۰۵۰,۰۰۰
205.50.16گل P624۱,۷۵۰,۰۰۰
215.65.16گل S630۱,۸۵۰,۰۰۰
215.55.16۲,۰۰۰,۰۰۰
225.70.16گل S630۲,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16۲,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17۲,۰۰۰,۰۰۰
225.65.17گل S677۲,۱۵۰,۰۰۰
235.65.17گل S673۲,۱۵۰,۰۰۰
235.60.18۲,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18۳,۵۰۰,۰۰۰
265.65.17۲,۸۰۰,۰۰۰
385.65.22۱۵,۰۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
175.60.13گل CP672۳,۰۰۰,۰۰۰
165.65.13۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13گل N Blue HD Plus۹۵۰,۰۰۰
175.70.13گل CP661۲,۵۰۰,۰۰۰
185.70.13گل CP661۲,۸۰۰,۰۰۰
185.65.14گل N5000 Plus۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.14گل N5000 Plus۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14گل N5000 Plus۳,۰۰۰,۰۰۰
205.65.14گل N5000 Plus۳,۳۰۰,۰۰۰
185.65.15گل CP672۲,۳۵۰,۰۰۰
195.60.15گل CP672۲,۶۵۰,۰۰۰
195.65.15۳,۱۵۰,۰۰۰
225.60.15۳,۳۰۰,۰۰۰
225.60.18۶,۱۰۰,۰۰۰
205.55.16گل CP672۳,۴۵۰,۰۰۰
205.50.16۳,۷۰۰,۰۰۰
215.60.15۴,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15گل N5000 Plus۳,۱۰۰,۰۰۰
205.65.15گل CP672۳,۷۵۰,۰۰۰
205.70.15گل NFera۴,۰۵۰,۰۰۰
265.70.15۴,۹۰۰,۰۰۰
235.75.15۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16گل CP672۳,۰۰۰,۰۰۰
195.55.16۳,۳۰۰,۰۰۰
205.60.16۳,۵۰۰,۰۰۰
205.70.15۴,۰۵۰,۰۰۰
215.60.16۴,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16گل CP672۴,۱۰۰,۰۰۰
205.80.16۵,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.16۳,۸۰۰,۰۰۰
235.60.16۳,۸۵۰,۰۰۰
235.70.16۴,۴۰۰,۰۰۰
245.70.16گل NFera۲,۴۰۰,۰۰۰
265.70.16۴,۲۰۰,۰۰۰
215.45.17گل NFera SU1۳,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17گل NFera SU1۳,۸۵۰,۰۰۰
215.60.17گل CP672۳,۳۰۰,۰۰۰
235.65.17۵,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17گل NFera SU1۳,۱۵۰,۰۰۰
235.55.17۴,۳۵۰,۰۰۰
225.60.17گل CP672۴,۲۰۰,۰۰۰
245.65.17۵,۰۰۰,۰۰۰
265.65.17۵,۱۰۰,۰۰۰
215.45.18۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18گل NFera۴,۷۵۰,۰۰۰
225.45.18۴,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18گل CP672۴,۳۰۰,۰۰۰
225.55.18۴,۰۰۰,۰۰۰
225.60.18۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.18گل NFera۵,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18گل NFera۵,۴۰۰,۰۰۰
245.50.18گل NFera SU1---
245.60.18گل ROADIAN HTX RH5۵,۲۰۰,۰۰۰
245.45.18گل NFera۵,۰۰۰,۰۰۰
255.60.18۴,۹۰۰,۰۰۰
265.60.18۴,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19۵,۲۵۰,۰۰۰
235.55.19۴,۷۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13---۱,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13...۲,۲۰۰,۰۰۰
175.60.13...۲,۱۵۰,۰۰۰
185.60.13۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13...۲,۵۰۰,۰۰۰
185.70.14۳,۱۰۰,۰۰۰
185.60.14...۲,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14---۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.14...۳,۴۵۰,۰۰۰
205.75.14...۳,۶۰۰,۰۰۰
175.50.15۴,۲۰۰,۰۰۰
185.60.15۱,۷۵۰,۰۰۰
185.55.15۲,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15---۲,۹۵۰,۰۰۰
195.70.15...۳,۲۵۰,۰۰۰
195.55.15---۳,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15---۳,۰۰۰,۰۰۰
195.65.15---۳,۰۰۰,۰۰۰
195.80.15۴,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15...۳,۵۰۰,۰۰۰
205.60.15---۳,۳۵۰,۰۰۰
205.70.15---۳,۴۵۰,۰۰۰
225.70.15...۴,۷۵۰,۰۰۰
235.75.15۵,۰۰۰,۰۰۰
255.70.15---۵,۵۰۰,۰۰۰
265.70.15۲,۷۰۰,۰۰۰
185.55.16...۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16۳,۴۰۰,۰۰۰
195.55.16۳,۳۵۰,۰۰۰
195.75.16...۴,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16۳,۶۰۰,۰۰۰
205.65.16۳,۲۰۰,۰۰۰
205.80.16...۵,۱۵۰,۰۰۰
205.50.16...۳,۴۵۰,۰۰۰
205.60.16۳,۵۰۰,۰۰۰
205.16---۳,۵۰۰,۰۰۰
215.75.15...۴,۳۰۰,۰۰۰
215.65.16...۳,۹۰۰,۰۰۰
215.55.16---۳,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16---۳,۹۰۰,۰۰۰
225.55.16---۳,۸۰۰,۰۰۰
225.60.16۴,۱۰۰,۰۰۰
225.70.16---۴,۲۵۰,۰۰۰
235.60.16۴,۷۵۰,۰۰۰
235.70.16...۴,۴۵۰,۰۰۰
235.85.16۶,۴۵۰,۰۰۰
255.70.16۵,۸۵۰,۰۰۰
255.75.16۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16۵,۱۰۰,۰۰۰
245.70.16۶,۰۰۰,۰۰۰
265.75.16۴,۰۰۰,۰۰۰
265.70.16۵,۸۵۰,۰۰۰
275.70.16۵,۹۰۰,۰۰۰
225.50.17۴,۲۵۰,۰۰۰
205.45.17۳,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17---۴,۴۰۰,۰۰۰
215.65.17۴,۵۰۰,۰۰۰
215.45.17---۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17---۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17۴,۶۰۰,۰۰۰
225.55.17۴,۱۵۰,۰۰۰
215.60.17۴,۲۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۴۵۰,۰۰۰
235.50.19۴,۲۵۰,۰۰۰
235.60.17۴,۸۰۰,۰۰۰
235.50.17۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.17...۳,۸۵۰,۰۰۰
285.65.17۶,۲۰۰,۰۰۰
225.45.17---۳,۸۵۰,۰۰۰
225.60.17---۳,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17---۴,۷۵۰,۰۰۰
235.65.16۴,۰۰۰,۰۰۰
235.65.17---۴,۶۰۰,۰۰۰
245.65.17---۵,۱۰۰,۰۰۰
255.55.17---۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17---۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17---۶,۰۰۰,۰۰۰
215.40.17۲,۹۵۰,۰۰۰
215.40.18۳,۰۵۰,۰۰۰
215.45.18۴,۶۰۰,۰۰۰
225.35.18۳,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18۴,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18۵,۲۰۰,۰۰۰
275.65.17۵,۶۰۰,۰۰۰
225.50.18۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.18---۵,۰۰۰,۰۰۰
225.60.18---۶,۱۰۰,۰۰۰
235.40.18...۴,۴۰۰,۰۰۰
235.55.18---۵,۶۵۰,۰۰۰
225.65.18۴,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18---۵,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18---۵,۲۰۰,۰۰۰
235.65.18۵,۱۰۰,۰۰۰
235.60.18۵,۱۰۰,۰۰۰
245.45.18---۵,۳۰۰,۰۰۰
245.40.18---۶,۱۵۰,۰۰۰
245.50.18۶,۵۰۰,۰۰۰
245.60.18---۵,۳۰۰,۰۰۰
265.35.18۵,۹۵۰,۰۰۰
265.60.18---۵,۴۰۰,۰۰۰
255.35.18۴,۹۵۰,۰۰۰
255.60.18---۵,۴۰۰,۰۰۰
275.35.18۶,۷۰۰,۰۰۰
285.40.18۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18۸,۷۰۰,۰۰۰
225.40.19۴,۴۰۰,۰۰۰
225.45.19---۲,۸۰۰,۰۰۰
235.55.19---۵,۵۰۰,۰۰۰
245.35.19۳,۷۵۰,۰۰۰
255.50.19۵,۲۵۰,۰۰۰
245.40.19۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19---۵,۳۰۰,۰۰۰
275.35.19۶,۳۵۰,۰۰۰
275.40.19۶,۱۵۰,۰۰۰
235.55.20۴,۷۰۰,۰۰۰
245.40.20۴,۲۵۰,۰۰۰
245.45.20...۴,۴۰۰,۰۰۰
255.45.20۸,۰۰۰,۰۰۰
265.50.20۷,۵۰۰,۰۰۰
275.35.20---۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20---۶,۰۰۰,۰۰۰
295.45.20۶,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20۷,۷۵۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل SENSE KR26۲,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13...۲,۰۵۰,۰۰۰
175.60.13...۳,۱۰۰,۰۰۰
185.60.13۳,۳۰۰,۰۰۰
185.70.13۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13۲,۵۵۰,۰۰۰
185.65.14گل Ecsta SPT KU31۲,۷۵۰,۰۰۰
195.14۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14گل SOLUS HS11۲,۶۵۰,۰۰۰
205.60.14گل SOLUS HS11۳,۲۰۰,۰۰۰
205.65.14گل Ecsta HS51۳,۷۰۰,۰۰۰
175.50.15گل Ecowing۳,۸۵۰,۰۰۰
185.65.15گل Ecowing۲,۹۰۰,۰۰۰
195.60.15گل SOLUS HS11۲,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15گل Ecowing۳,۹۰۰,۰۰۰
205.60.15گل Ecsta HS51۳,۰۵۰,۰۰۰
205.65.15گل SOLUS۳,۷۵۰,۰۰۰
205.50.15گل Ecsta HS51۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15۲,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15۴,۵۵۰,۰۰۰
195.75.16گل PORTRAN۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16گل SOLUS KH17۳,۹۰۰,۰۰۰
195.55.16۳,۸۵۰,۰۰۰
225.70.16گل Ecowing ES01 KH27۵,۲۰۰,۰۰۰
205.16۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16...۴,۴۰۰,۰۰۰
205.50.16گل Ecsta۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.17۵,۱۰۰,۰۰۰
205.55.16گل Ecsta HS51۳,۹۰۰,۰۰۰
205.45.16گل Ecsta HS51۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16گل SOLUS KH17۳,۷۵۰,۰۰۰
215.55.16۴,۴۵۰,۰۰۰
215.65.16گل Eco Solus KL21۴,۹۰۰,۰۰۰
215.60.16گل Ecowing Es01 kh27۴,۸۰۰,۰۰۰
215.70.16۳,۰۰۰,۰۰۰
225.60.16۴,۱۵۰,۰۰۰
225.55.16گل ECSTA HS51۴,۷۰۰,۰۰۰
235.60.16گل SOLUS HS11۵,۸۵۰,۰۰۰
235.70.16گل Crugen HP71۶,۴۰۰,۰۰۰
245.75.16۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16...۴,۵۰۰,۰۰۰
265.70.16گل CRUGEN HP91۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17گل Ecsta۵,۱۰۰,۰۰۰
215.45.17گل SOLUS KH17۴,۴۰۰,۰۰۰
215.50.17گل Ecowing۳,۳۰۰,۰۰۰
215.60.17گل Eco SOLUS KL21۳,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17گل Ecsta HS51۴,۴۵۰,۰۰۰
225.60.17گل CRUGEN۴,۴۵۰,۰۰۰
225.45.17گل Ecsta HS51۴,۶۰۰,۰۰۰
225.50.17گل ECSTA HS51۴,۹۵۰,۰۰۰
245.45.19۵,۳۰۰,۰۰۰
225.50.18۵,۹۵۰,۰۰۰
225.55.17گل SOLUS KH17۵,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17گل Eco SOLUS KL21۵,۴۵۰,۰۰۰
235.60.17گل Crugen HP71۳,۹۵۰,۰۰۰
235.65.17گل Eco SOLUS KL21۵,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17گل Ecowing Es01 kh27۵,۷۰۰,۰۰۰
245.65.17۵,۴۰۰,۰۰۰
265.65.17۶,۹۰۰,۰۰۰
265.60.18۵,۴۰۰,۰۰۰
215.40.18۲,۳۵۰,۰۰۰
215.45.18۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.18گل Eco SOLUS KL21۵,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18گل SOLUS KH17۵,۲۵۰,۰۰۰
225.60.18گل CRUGEN HP91۶,۶۰۰,۰۰۰
235.65.18۶,۹۰۰,۰۰۰
235.45.18گل Ecsta XC KU26۵,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18گل Eco SOLUS KL21۵,۸۵۰,۰۰۰
235.50.18گل CRUGEN HP91۵,۶۵۰,۰۰۰
235.55.18گل Road Venture APT KL51۴,۴۵۰,۰۰۰
245.60.18گل Eco SOLUS KL21۶,۶۵۰,۰۰۰
245.45.18گل Ecsta LE Sport KU39۵,۶۵۰,۰۰۰
255.60.18گل CRUGEN PREMIUM KL33۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19گل CRUGEN PREMIUM KL33۵,۷۵۰,۰۰۰
245.40.19۶,۱۰۰,۰۰۰
245.45.19گل CRUGEN۴,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19گل Ecsta LE Sport KU39۶,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19گل ECSTA PS91۶,۶۰۰,۰۰۰
245.45.20۵,۸۵۰,۰۰۰
255.45.20۴,۹۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13Optimo K715۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13Solus HS11۱,۸۰۰,۰۰۰
175.70.13گل Smart Plus H429۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13گل OPTIMO ME02 K424۱,۶۰۰,۰۰۰
165.60.14۲,۳۵۰,۰۰۰
205.75.14۳,۹۵۰,۰۰۰
185.65.15گل Kinergy Eco 2۳,۶۰۰,۰۰۰
185.60.14۱,۷۵۰,۰۰۰
195.55.15۳,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14۳,۴۰۰,۰۰۰
195.80.14۳,۶۵۰,۰۰۰
195.60.14۳,۶۵۰,۰۰۰
205.65.14۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14گل OPTIMO ME02 K424۳,۷۵۰,۰۰۰
235.75.15۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15Optimo K415۳,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15Optimo K415۳,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15گل Kinergy۳,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15...۳,۸۵۰,۰۰۰
215.75.15۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16گل Ventus ME01 K114۴,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16گل OPTIMO ME02 K424۶,۱۰۰,۰۰۰
195.50.16گل OPTIMO K415۴,۸۵۰,۰۰۰
195.60.16۴,۰۵۰,۰۰۰
215.55.16گل Ventus۴,۷۰۰,۰۰۰
215.60.16گل Ventus۴,۰۵۰,۰۰۰
245.70.16گل Dynapro HP2 RA33۶,۵۵۰,۰۰۰
225.55.16۳,۹۰۰,۰۰۰
225.70.16گل Dynapro HP2 RA33۵,۲۵۰,۰۰۰
235.70.16گل Dynapro HP2 RA33۴,۲۵۰,۰۰۰
215.50.17گل Ventus۴,۹۰۰,۰۰۰
215.45.17گل Ventus Prime2 K115۵,۱۵۰,۰۰۰
215.55.17گل OPTIMO K415۵,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17۴,۲۵۰,۰۰۰
225.50.17گل Ventus ME01 K114۵,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17۴,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17گل Dynapro HP2 RA33۴,۹۵۰,۰۰۰
225.45.17گل OPTIMO K415۳,۹۵۰,۰۰۰
235.55.17گل Ventus۶,۳۰۰,۰۰۰
265.65.17۵,۸۵۰,۰۰۰
265.70.17۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18۴,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18گل OPTIMO H426۶,۴۰۰,۰۰۰
225.45.18گل OPTIMO K415۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18گل Ventus V12 evo K110۶,۶۵۰,۰۰۰
235.45.18۶,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18۶,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18گل Ventus۶,۷۰۰,۰۰۰
235.55.18گل OPTIMO H426۶,۵۰۰,۰۰۰
235.60.18گل Dynapro HP2 RA33۶,۷۰۰,۰۰۰
245.60.18گل Dynapro HP RA23۶,۷۵۰,۰۰۰
245.40.18گل Ventus V12 evo2 K120۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18گل Ventus Prime2 K115۶,۱۰۰,۰۰۰
285.60.18۶,۵۰۰,۰۰۰
235.65.18۶,۱۵۰,۰۰۰
225.45.19۳,۹۰۰,۰۰۰
235.55.19گل Ventus Prime2 K115۶,۹۰۰,۰۰۰
245.40.19گل Ventus Prime2 K115۷,۴۵۰,۰۰۰
275.35.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.65.15گل Energy۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15---۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15Energy Saver Plus۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15---۵,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15---۶,۱۰۰,۰۰۰
225.70.15---۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16۶,۶۰۰,۰۰۰
195.60.16۴,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.16---۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16---۴,۹۰۰,۰۰۰
215.60.16۵,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16Primacy 3۷,۳۰۰,۰۰۰
225.55.16۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16---۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17گل Primacy 3۶,۲۰۰,۰۰۰
215.45.17گل PRIMACY HP۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17گل Primacy۷,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17۶,۷۰۰,۰۰۰
225.45.17۸,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17گل Primacy 3۱۲,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17۷,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18گل Pilot۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18۱۱,۳۰۰,۰۰۰
225.55.18گل Primacy۷,۶۰۰,۰۰۰
225.60.18۹,۴۰۰,۰۰۰
235.45.18۸,۹۰۰,۰۰۰
235.50.18گل Primacy۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18۱۲,۴۰۰,۰۰۰
245.50.18گل Primacy 3۶,۲۰۰,۰۰۰
245.60.18۸,۵۰۰,۰۰۰
245.40.19۱۹,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19۲۰,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19۳,۲۵۰,۰۰۰
275.30.21۳۲,۵۰۰,۰۰۰
255.45.20۱۵,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21گل LATITUDE SPORT 3۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21۱۴,۷۰۰,۰۰۰
315.35.20۱۶,۵۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13گل MH12۳,۲۵۰,۰۰۰
175.70.13۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.14۳,۴۰۰,۰۰۰
185.65.14گل MH12۲,۳۵۰,۰۰۰
185.65.15گل MH12۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15۳,۴۰۰,۰۰۰
195.55.15۳,۳۰۰,۰۰۰
195.70.15۱,۴۰۰,۰۰۰
195.50.16۳,۵۰۰,۰۰۰
205.60.15گل MH12۳,۴۰۰,۰۰۰
205.55.15گل MH12۳,۵۰۰,۰۰۰
205.65.15گل Matrac۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.15۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16گل Matrac۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16گل MH12۳,۴۵۰,۰۰۰
205.45.16گل MH12۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16گل MH12۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16۳,۷۵۰,۰۰۰
215.60.16۳,۶۵۰,۰۰۰
215.55.16۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.16۴,۱۰۰,۰۰۰
205.60.16۳,۵۵۰,۰۰۰
235.70.16۳,۰۰۰,۰۰۰
245.70.16۴,۹۰۰,۰۰۰
245.75.16۷,۱۵۰,۰۰۰
265.75.16۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17۲,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17۳,۲۵۰,۰۰۰
215.45.17۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۰۵۰,۰۰۰
225.50.17۴,۰۰۰,۰۰۰
235.55.17۴,۴۵۰,۰۰۰
225.55.17۴,۲۰۰,۰۰۰
225.65.17گل CRUGEN KL21۴,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17۲,۷۵۰,۰۰۰
265.65.17۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17گل Matrac STX KL12۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18۵,۰۵۰,۰۰۰
225.45.18گل Matrac MU12۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.18۴,۳۵۰,۰۰۰
235.45.18۴,۴۵۰,۰۰۰
235.60.18گل CRUGEN KL21۲,۰۰۰,۰۰۰
245.40.18۴,۱۰۰,۰۰۰
245.45.18۴,۷۰۰,۰۰۰
245.60.18۵,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19۵,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19۳,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19۴,۵۰۰,۰۰۰
245.45.20۴,۷۰۰,۰۰۰
275.40.20۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
265.65.17۴,۶۵۰,۰۰۰
185.65.14۳,۹۰۰,۰۰۰
185.65.15۳,۹۵۰,۰۰۰
195.65.15۴,۷۰۰,۰۰۰
205.65.15۴,۴۰۰,۰۰۰
205.55.16۴,۰۰۰,۰۰۰
205.60.16۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16گل DB E70B۴,۶۰۰,۰۰۰
245.75.16۳,۷۰۰,۰۰۰
245.70.16۸,۰۰۰,۰۰۰
265.70.16گل GEOLANDAR H/T G039۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17۴,۷۵۰,۰۰۰
225.50.17۴,۰۵۰,۰۰۰
215.55.17گل DB E70B۴,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۷۰۰,۰۰۰
235.55.17۵,۹۵۰,۰۰۰
285.65.17گل G94B۱۰,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18۶,۴۰۰,۰۰۰
225.55.18۴,۸۵۰,۰۰۰
225.50.18۶,۰۰۰,۰۰۰
235.55.18۶,۸۰۰,۰۰۰
245.60.18۲,۵۰۰,۰۰۰
285.60.18۱۰,۷۰۰,۰۰۰
235.55.19۷,۳۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.60.13گل HTR A/S P01۹۵۰,۰۰۰
175.70.13۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.13۳,۹۰۰,۰۰۰
185.60.14گل HTR A/S P01۲,۹۰۰,۰۰۰
185.65.14گل HTR A/S P01۳,۷۰۰,۰۰۰
195.60.14گل HTR A/S P01۳,۹۰۰,۰۰۰
195.70.14۴,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14گل HTR 200۳,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15گل HTR 900۳,۷۵۰,۰۰۰
195.60.15گل HTR 900۳,۸۵۰,۰۰۰
195.50.15گل HTR 200۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15گل HTR A/S P01۳,۷۰۰,۰۰۰
195.55.15۳,۸۵۰,۰۰۰
205.60.15گل HTR 900۴,۱۰۰,۰۰۰
205.65.15گل HTR A/S P01۴,۲۵۰,۰۰۰
205.50.15گل HTR A/S P01۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15گل HTR 900۴,۶۰۰,۰۰۰
215.65.15۳,۹۵۰,۰۰۰
235.75.15۴,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16گل HTR A/S P01۴,۳۵۰,۰۰۰
205.50.16گل HTR 900۴,۳۰۰,۰۰۰
205.60.16۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16گل HTR A/S P01۴,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16گل HTR 900۴,۸۵۰,۰۰۰
225.55.16۴,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16۵,۲۰۰,۰۰۰
235.60.16۶,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16۵,۷۰۰,۰۰۰
245.70.16۵,۹۵۰,۰۰۰
255.70.16۵,۳۰۰,۰۰۰
265.70.16۶,۴۰۰,۰۰۰
275.70.16۳,۱۵۰,۰۰۰
215.45.17۴,۹۰۰,۰۰۰
215.50.17۵,۱۵۰,۰۰۰
225.50.17۳,۴۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۸۰۰,۰۰۰
225.55.17۴,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.17۳,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17۶,۰۰۰,۰۰۰
245.65.17۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17۶,۱۵۰,۰۰۰
225.45.17گل HTR 900۶,۰۰۰,۰۰۰
245.40.17گل HTR Z III۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18گل HTR 900۶,۱۰۰,۰۰۰
235.50.18۷,۷۵۰,۰۰۰
225.45.18گل HTR 900۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18گل HTR 900۶,۵۰۰,۰۰۰
245.40.18۵,۸۰۰,۰۰۰
255.35.18گل HTR Z III۷,۸۰۰,۰۰۰
265.35.18گل HTR Z III۶,۶۰۰,۰۰۰
275.35.18گل HTR Z III۳,۴۰۰,۰۰۰
285.60.18۷,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19گل HTR Z III۳,۸۰۰,۰۰۰
255.35.19گل HTR Z III۶,۸۰۰,۰۰۰
275.35.19گل HTR Z III۹,۰۵۰,۰۰۰
275.40.19گل HTR Z III۷,۰۵۰,۰۰۰
245.40.20گل HTR Z III۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20گل HTR Z۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
175.60.13...۲,۰۰۰,۰۰۰
175.65.14...۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14---۳,۹۰۰,۰۰۰
195.80.14...۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14...۳,۹۰۰,۰۰۰
205.75.14---۴,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15...۲,۲۰۰,۰۰۰
195.70.15۲,۴۰۰,۰۰۰
195.80.15...۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15۴,۲۰۰,۰۰۰
205.70.15۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15---۳,۷۵۰,۰۰۰
235.75.15۵,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15...۶,۸۵۰,۰۰۰
265.70.15۲,۵۰۰,۰۰۰
195.50.16۴,۵۵۰,۰۰۰
205.55.16...۴,۴۰۰,۰۰۰
205.50.16۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16---۳,۷۵۰,۰۰۰
215.15۴,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16...۴,۲۵۰,۰۰۰
215.65.16۵,۷۵۰,۰۰۰
225.70.16۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16۴,۷۵۰,۰۰۰
245.70.16۵,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17---۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17...۳,۵۰۰,۰۰۰
215.45.17...۴,۳۰۰,۰۰۰
215.60.17۴,۷۵۰,۰۰۰
225.55.17...۵,۱۰۰,۰۰۰
225.50.17...۵,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17...۵,۲۵۰,۰۰۰
225.65.17۵,۰۰۰,۰۰۰
235.65.17...۵,۵۵۰,۰۰۰
235.55.17۶,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17...۵,۹۰۰,۰۰۰
265.70.17...۶,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17---۷,۷۵۰,۰۰۰
275.65.17...۸,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17...۱۳,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18---۴,۳۰۰,۰۰۰
225.45.18۴,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18۷,۰۰۰,۰۰۰
225.65.18۶,۷۰۰,۰۰۰
225.55.18۷,۲۰۰,۰۰۰
235.60.18...۵,۶۵۰,۰۰۰
235.50.18...۶,۱۵۰,۰۰۰
235.45.18...۶,۶۵۰,۰۰۰
235.55.18---۸,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18...۶,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18۷,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18۶,۴۵۰,۰۰۰
255.35.18...۶,۸۰۰,۰۰۰
255.45.18۷,۲۰۰,۰۰۰
255.55.18۷,۵۰۰,۰۰۰
265.35.18...۶,۳۵۰,۰۰۰
265.60.18۱۱,۶۰۰,۰۰۰
285.60.18...۱۶,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19...۷,۹۰۰,۰۰۰
245.40.19...۷,۲۰۰,۰۰۰
245.35.19۶,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19...۶,۴۰۰,۰۰۰
275.40.19...۱۰,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19...۹,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19...۹,۲۵۰,۰۰۰
245.45.20...۹,۷۰۰,۰۰۰
235.50.20۶,۲۵۰,۰۰۰
235.55.20۱۰,۲۰۰,۰۰۰
265.50.20...۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20...۶,۰۰۰,۰۰۰
255.35.20۷,۵۰۰,۰۰۰
275.35.20...۱۱,۰۰۰,۰۰۰
275.40.20...۱۲,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20۸,۵۵۰,۰۰۰
285.50.20...۱۲,۳۰۰,۰۰۰
315.35.20۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21...۵,۰۰۰,۰۰۰
275.50.21۹,۷۰۰,۰۰۰
295.35.21۱۱,۰۰۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
255.70.15۷,۳۰۰,۰۰۰
205.60.15۲,۹۵۰,۰۰۰
225.70.15۲,۹۵۰,۰۰۰
205.60.16۲,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16۴,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16۵,۰۵۰,۰۰۰
205.60.16۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16۳,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۳۰۰,۰۰۰
215.45.17۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17۵,۱۰۰,۰۰۰
225.45.17۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17۷,۸۰۰,۰۰۰
265.65.17۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18۴,۲۵۰,۰۰۰
225.55.18۶,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18۷,۴۰۰,۰۰۰
235.45.18۶,۶۰۰,۰۰۰
235.50.18۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18۶,۲۵۰,۰۰۰
235.60.18۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18۱۱,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18۳,۳۵۰,۰۰۰
255.45.18۳,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18۹,۱۰۰,۰۰۰
275.35.18۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19۵,۶۴۰,۰۰۰
225.40.19۲۰,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19۹,۷۰۰,۰۰۰
255.35.19۱۵,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20۱۱,۵۰۰,۰۰۰
235.55.20۶,۲۰۰,۰۰۰
235.45.18۲,۶۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13---۲,۲۵۰,۰۰۰
175.60.13---۲,۳۵۰,۰۰۰
175.70.13---۲,۰۵۰,۰۰۰
185.70.13---۲,۲۵۰,۰۰۰
185.65.14---۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.14---۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14---۲,۶۰۰,۰۰۰
185.80.14۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15---۲,۷۰۰,۰۰۰
195.55.15TR257۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15---۲,۱۰۰,۰۰۰
195.65.15TR928۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15...۲,۸۵۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15---۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15...۴,۶۰۰,۰۰۰
255.70.15TR257۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15TR257۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16۲,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16---۲,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16TR928۴,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16...۳,۶۰۰,۰۰۰
215.55.16۳,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16۳,۱۵۰,۰۰۰
225.70.16...۳,۰۰۰,۰۰۰
235.60.16۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16۲,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17...۲,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17۳,۳۵۰,۰۰۰
215.45.17۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17Sportex TH201۳,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17...۲,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17۳,۱۰۰,۰۰۰
225.50.17Sportex TH201۳,۳۵۰,۰۰۰
225.45.17Sportex TH201۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17TR257۲,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17۳,۰۵۰,۰۰۰
235.55.17...۳,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17...۳,۹۰۰,۰۰۰
235.60.17...۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17...۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17TR257۳,۷۰۰,۰۰۰
225.40.18...۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18TR257۳,۵۰۰,۰۰۰
235.50.18۵,۳۵۰,۰۰۰
235.60.18...۳,۱۵۰,۰۰۰
245.45.18...۳,۰۵۰,۰۰۰
245.45.18۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.65.15۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16...۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16CINTURATO P7۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17CINTURATO P7۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17P ZERO Nero GT۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17---۸,۵۰۰,۰۰۰
225.55.17۸,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17CINTURATO P7 MO۱۳,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17CINTURATO P7۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17---۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17۸,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18۱۰,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18CINTURATO P7۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18۹,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18Scorpion Verde۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18۱۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.18---۱۴,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18۱۴,۸۰۰,۰۰۰
255.40.18۸,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18۹,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18۷,۴۰۰,۰۰۰
285.35.18P ZERO MO۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19۱۰,۰۰۰,۰۰۰
225.45.19۱۴,۲۰۰,۰۰۰
235.55.19۹,۲۰۰,۰۰۰
245.35.19۲۰,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19---۱۰,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19P ZERO (MOE) R-F۱۴,۳۰۰,۰۰۰
255.35.19۱۶,۱۰۰,۰۰۰
255.45.19P ZERO MO۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19۱۳,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19۲۸,۲۰۰,۰۰۰
275.35.19۱۳,۵۰۰,۰۰۰
285.30.19۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20---۲۳,۵۰۰,۰۰۰
245.40.20P ZERO PZ4 * R-F۹,۵۰۰,۰۰۰
245.45.20۲۳,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20---۱۰,۴۰۰,۰۰۰
255.40.20۱۲,۰۰۰,۰۰۰
265.45.20۸,۹۵۰,۰۰۰
275.30.20۱۲,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20---۱۸,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20۱۸,۱۰۰,۰۰۰
295.35.20---۱۴,۵۰۰,۰۰۰
245.40.21۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21۶۰,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21۲۰,۰۰۰,۰۰۰
275.40.21---۱۷,۵۰۰,۰۰۰
275.30.21۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21P ZERO NO۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13۹۰۰,۰۰۰
175.60.13۷۵۰,۰۰۰
185.70.13۱,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14۱,۷۰۰,۰۰۰
195.70.14...
205.75.14...
185.60.15۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15۱,۹۰۰,۰۰۰
195.55.15۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15۲,۸۰۰,۰۰۰
235.75.15۲,۰۹۰,۰۰۰
225.70.15۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16۲,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16۲,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.16۲,۳۰۰,۰۰۰
235.70.16۵,۱۰۰,۰۰۰
245.70.16۳,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16۲,۶۰۰,۰۰۰
245.75.16۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.16۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16۳,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17۲,۳۵۰,۰۰۰
215.50.17۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.17۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17۲,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17۲,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17۲,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17۲,۹۵۰,۰۰۰
225.45.18۲,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18۲,۸۵۰,۰۰۰
235.50.18۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.18۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18۳,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19۳,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20۳,۹۵۰,۰۰۰