شنبه - 15 بهمن - 1401
|
2023 - Feb - 04
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

قیمت لاستیک

ایران تایر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل آدرینا۶۰۰,۰۰۰
175.60.13گل سارینا۶۵۰,۰۰۰
185.65.14گل کارنا۷۲۰,۰۰۰
205.60.14گل رونیکا۸۵۰,۰۰۰
185.60.15گل کارنا۶۵۰,۰۰۰
185.65.15گل کارنا۶۵۰,۰۰۰
205.60.15گل رونیکا۱,۰۰۰,۰۰۰
205.55.16گل کارنا۱,۰۰۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل KB12۵۵۰,۰۰۰
175.60.13گل KB2000۶۵۰,۰۰۰
175.70.13گل KB14۶۵۰,۰۰۰
185.65.14گل KB22۷۰۰,۰۰۰
185.60.14....۶۰۰,۰۰۰
205.60.14گل KB77۹۵۰,۰۰۰
185.65.15گل KB27۶۵۰,۰۰۰
195.60.15....۹۵۰,۰۰۰
195.65.15۷۰۰,۰۰۰
205.60.15گل KB77۹۵۰,۰۰۰
205.55.16گل KB14۱,۳۵۰,۰۰۰
205.50.16....۱,۰۵۰,۰۰۰
215.65.16....۱,۶۰۰,۰۰۰
235.65.17۱,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17۱,۳۰۰,۰۰۰
215.50.17....۱,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17۱,۵۰۰,۰۰۰
215.60.17گل KB66۱,۵۵۰,۰۰۰
225.65.17....۱,۷۰۰,۰۰۰
215.45.18....۱,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18....۱,۶۰۰,۰۰۰
225.60.18۱,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18....۱,۸۵۰,۰۰۰
235.55.18....۱,۷۵۰,۰۰۰
265.60.18۲,۴۵۰,۰۰۰
235.55.19....۱,۸۵۰,۰۰۰
255.45.20۲,۱۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل ونوس۶۵۰,۰۰۰
175.60.13...۷۵۰,۰۰۰
175.70.13...۷۵۰,۰۰۰
185.65.14گل اورانوس۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14گل مرکوری۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15گل اورانوس۱,۰۰۰,۰۰۰
195.65.15...۸۵۰,۰۰۰
205.60.15گل مرکوری۱,۴۰۰,۰۰۰
205.50.16....۱,۲۵۰,۰۰۰
205.55.16....۱,۳۵۰,۰۰۰
215.55.16۱,۲۵۰,۰۰۰
215.60.16۱,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17گل نپتون۱,۴۰۰,۰۰۰
225.65.17۱,۴۰۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل P648۷۵۰,۰۰۰
175.60.13گل P601۷۵۰,۰۰۰
175.70.13...۷۵۰,۰۰۰
185.60.14...۶۵۰,۰۰۰
185.65.14گل P640۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14گل P624۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.15۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.15گل P640۶۵۰,۰۰۰
186.65.15۶۰۰,۰۰۰
195.65.15گل P648۸۰۰,۰۰۰
195.60.15...۸۵۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15گل P624۱,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16...۱,۴۰۰,۰۰۰
205.50.16گل P624۱,۳۵۰,۰۰۰
215.65.16گل S630۱,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16گل S630۱,۸۰۰,۰۰۰
235.60.16۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17۲,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17گل S677۱,۵۵۰,۰۰۰
235.65.17گل S673۱,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18۱,۸۵۰,۰۰۰
245.45.18۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
175.60.13گل CP672۱,۱۰۰,۰۰۰
165.65.13۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13گل N Blue HD Plus۹۵۰,۰۰۰
175.70.13گل CP661۱,۳۵۰,۰۰۰
185.70.13گل CP661۱,۵۰۰,۰۰۰
185.65.14گل N5000 Plus۱,۷۰۰,۰۰۰
195.60.14گل N5000 Plus۲,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14گل N5000 Plus۲,۲۰۰,۰۰۰
205.65.14گل N5000 Plus۱,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15گل CP672۱,۲۰۰,۰۰۰
195.60.15گل CP672۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15۱,۳۰۰,۰۰۰
225.60.18۳,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16گل CP672۲,۴۵۰,۰۰۰
205.50.16۲,۳۰۰,۰۰۰
215.60.15۲,۸۵۰,۰۰۰
205.60.15گل N5000 Plus۲,۵۰۰,۰۰۰
205.65.15گل CP672۱,۹۰۰,۰۰۰
205.70.15گل NFera۲,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15۲,۴۵۰,۰۰۰
235.75.15۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16گل CP672۳,۰۰۰,۰۰۰
195.55.16۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.16۲,۶۰۰,۰۰۰
215.60.16۲,۷۰۰,۰۰۰
215.65.16۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16گل CP672۲,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16۲,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16۳,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16گل NFera۲,۴۰۰,۰۰۰
265.70.16۳,۳۰۰,۰۰۰
215.45.17گل NFera SU1۲,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17گل NFera SU1۲,۹۰۰,۰۰۰
215.60.17گل CP672۲,۸۰۰,۰۰۰
225.45.17گل NFera SU1۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.17۳,۷۵۰,۰۰۰
225.60.17گل CP672۱,۷۰۰,۰۰۰
245.65.17۳,۵۰۰,۰۰۰
215.45.18۳,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18گل NFera۳,۵۵۰,۰۰۰
225.45.18۳,۲۵۰,۰۰۰
225.50.18گل CP672۳,۷۰۰,۰۰۰
225.60.18۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.18گل NFera۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18گل NFera۳,۵۰۰,۰۰۰
245.50.18گل NFera SU1---
245.60.18گل ROADIAN HTX RH5۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18گل NFera۲,۸۰۰,۰۰۰
255.60.18۳,۶۰۰,۰۰۰
265.60.18۳,۷۰۰,۰۰۰
245.40.19۳,۸۰۰,۰۰۰
235.55.19۳,۳۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
275.45.20۵,۴۵۰,۰۰۰
165.65.13---۱,۰۵۰,۰۰۰
315.35.20۶,۵۰۰,۰۰۰
175.70.13...۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13...۱,۸۰۰,۰۰۰
185.60.13۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13...۱,۷۰۰,۰۰۰
185.70.14۱,۷۰۰,۰۰۰
185.60.14...۲,۰۰۰,۰۰۰
185.60.14...۱,۰۵۰,۰۰۰
185.60.14...۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14---۲,۱۰۰,۰۰۰
205.60.14...۲,۵۵۰,۰۰۰
205.75.14...۳,۰۰۰,۰۰۰
175.50.15۲,۳۵۰,۰۰۰
185.60.15۱,۷۵۰,۰۰۰
185.65.15---۱,۹۵۰,۰۰۰
195.70.15...۲,۸۰۰,۰۰۰
195.55.15---۲,۴۰۰,۰۰۰
195.60.15---۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15---۲,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15...۲,۵۵۰,۰۰۰
205.60.15---۲,۷۵۰,۰۰۰
205.70.15---۲,۶۵۰,۰۰۰
225.70.15...۳,۷۰۰,۰۰۰
255.70.15---۳,۵۰۰,۰۰۰
265.70.15۲,۷۰۰,۰۰۰
185.55.16...۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16۲,۵۰۰,۰۰۰
195.55.16۲,۵۰۰,۰۰۰
195.75.16...۲,۹۵۰,۰۰۰
195.75.16...۱,۹۰۰,۰۰۰
205.55.16۲,۶۰۰,۰۰۰
205.65.16۲,۷۰۰,۰۰۰
205.80.16...۱,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16...۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.16۲,۳۰۰,۰۰۰
205.16---۳,۵۰۰,۰۰۰
215.75.15...۳,۸۰۰,۰۰۰
215.65.16...۳,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16---۲,۸۵۰,۰۰۰
215.60.16---۲,۵۵۰,۰۰۰
225.55.16---۲,۸۰۰,۰۰۰
225.60.16۲,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16---۳,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16...۳,۵۰۰,۰۰۰
255.70.16۳,۷۰۰,۰۰۰
235.85.16۴,۴۰۰,۰۰۰
255.75.16۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16۳,۷۰۰,۰۰۰
265.75.16۴,۰۰۰,۰۰۰
275.70.16۳,۹۰۰,۰۰۰
265.70.16۳,۶۰۰,۰۰۰
225.50.17۳,۰۰۰,۰۰۰
205.45.17۲,۵۰۰,۰۰۰
205.50.17---۳,۱۰۰,۰۰۰
215.65.17۱,۶۰۰,۰۰۰
215.45.17---۲,۴۵۰,۰۰۰
215.50.17---۲,۹۵۰,۰۰۰
215.55.17۲,۸۰۰,۰۰۰
225.55.17۲,۹۰۰,۰۰۰
215.60.17۲,۹۵۰,۰۰۰
225.65.17۳,۰۰۰,۰۰۰
235.60.17۲,۰۰۰,۰۰۰
235.50.17۲,۹۵۰,۰۰۰
245.45.17...۲,۷۵۰,۰۰۰
285.65.17۴,۰۰۰,۰۰۰
225.45.17---۲,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17---۲,۷۵۰,۰۰۰
235.55.17---۳,۸۵۰,۰۰۰
235.65.17---۳,۵۵۰,۰۰۰
245.65.17---۳,۴۰۰,۰۰۰
255.55.17---۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17---۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17---۳,۸۵۰,۰۰۰
215.40.18۳,۰۵۰,۰۰۰
215.45.18۲,۶۰۰,۰۰۰
225.35.18۳,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18۳,۴۰۰,۰۰۰
225.40.18۳,۳۵۰,۰۰۰
275.65.17۴,۰۰۰,۰۰۰
225.50.18۳,۷۰۰,۰۰۰
225.55.18---۳,۸۵۰,۰۰۰
225.60.18---۳,۴۰۰,۰۰۰
235.40.18...۳,۷۰۰,۰۰۰
235.55.18---۳,۶۵۰,۰۰۰
225.65.18۳,۴۰۰,۰۰۰
235.45.18---۳,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18---۳,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18۳,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18---۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18---۳,۵۵۰,۰۰۰
245.50.18۳,۵۰۰,۰۰۰
245.60.18---۳,۸۵۰,۰۰۰
265.35.18۴,۰۰۰,۰۰۰
265.60.18---۳,۶۰۰,۰۰۰
255.35.18۴,۰۰۰,۰۰۰
255.60.18---۳,۹۵۰,۰۰۰
275.35.18۲,۱۵۰,۰۰۰
285.40.18۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18۴,۶۰۰,۰۰۰
225.40.19۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.19---۳,۴۰۰,۰۰۰
235.55.19---۳,۷۰۰,۰۰۰
245.35.19۳,۷۵۰,۰۰۰
245.40.19۳,۶۰۰,۰۰۰
245.45.19---۳,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19۴,۳۰۰,۰۰۰
275.40.19۴,۷۰۰,۰۰۰
235.55.20۴,۸۵۰,۰۰۰
245.40.20۳,۷۰۰,۰۰۰
245.45.20...۴,۲۰۰,۰۰۰
265.50.20۵,۲۰۰,۰۰۰
275.35.20---۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20---۴,۹۰۰,۰۰۰
295.45.20۶,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20۴,۸۵۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل SENSE KR26۱,۱۵۰,۰۰۰
175.70.13...۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13...۱,۳۰۰,۰۰۰
185.60.13۱,۳۰۰,۰۰۰
185.70.13۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13۲,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14گل Ecsta SPT KU31۱,۸۰۰,۰۰۰
195.14۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14گل SOLUS HS11۲,۱۰۰,۰۰۰
205.60.14گل SOLUS HS11۲,۳۰۰,۰۰۰
205.65.14گل Ecsta HS51۱,۸۰۰,۰۰۰
175.50.15گل Ecowing۲,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15گل Ecowing۱,۹۰۰,۰۰۰
195.60.15گل SOLUS HS11۲,۳۰۰,۰۰۰
195.65.15گل Ecowing۲,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15گل Ecsta HS51۲,۶۵۰,۰۰۰
205.65.15گل SOLUS۳,۰۰۰,۰۰۰
205.50.15گل Ecsta HS51۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15۲,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15۴,۰۵۰,۰۰۰
195.75.16گل PORTRAN۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16گل SOLUS KH17۳,۱۰۰,۰۰۰
195.55.16۲,۹۰۰,۰۰۰
225.70.16گل Ecowing ES01 KH27۳,۶۰۰,۰۰۰
205.16۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16...۲,۶۵۰,۰۰۰
205.50.16گل Ecsta۲,۹۵۰,۰۰۰
205.55.16گل Ecsta HS51۳,۱۰۰,۰۰۰
205.45.16گل Ecsta HS51۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16گل SOLUS KH17۲,۲۵۰,۰۰۰
215.55.16۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16گل Eco Solus KL21۳,۰۰۰,۰۰۰
215.60.16گل Ecowing Es01 kh27۳,۰۰۰,۰۰۰
225.60.16۳,۱۰۰,۰۰۰
225.55.16گل ECSTA HS51۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.16گل SOLUS HS11۴,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16گل Crugen HP71۳,۳۰۰,۰۰۰
245.75.16۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16...۳,۶۰۰,۰۰۰
265.70.16گل CRUGEN HP91۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17گل Ecsta۳,۶۵۰,۰۰۰
215.45.17گل SOLUS KH17۲,۹۰۰,۰۰۰
215.50.17گل Ecowing۲,۸۰۰,۰۰۰
215.60.17گل Eco SOLUS KL21۳,۴۰۰,۰۰۰
215.55.17گل Ecsta HS51۳,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17گل CRUGEN۳,۵۵۰,۰۰۰
225.45.17گل Ecsta HS51۳,۰۵۰,۰۰۰
225.50.17گل ECSTA HS51۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.18۴,۳۰۰,۰۰۰
225.65.17گل Eco SOLUS KL21۳,۲۰۰,۰۰۰
235.60.17گل Crugen HP71۳,۶۰۰,۰۰۰
235.65.17گل Eco SOLUS KL21۴,۰۰۰,۰۰۰
235.55.17گل Ecowing Es01 kh27۴,۵۵۰,۰۰۰
265.60.18۳,۶۵۰,۰۰۰
215.40.18۲,۳۵۰,۰۰۰
215.45.18۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.18گل Eco SOLUS KL21۴,۱۰۰,۰۰۰
225.45.18گل SOLUS KH17۴,۲۵۰,۰۰۰
225.60.18گل CRUGEN HP91۳,۳۰۰,۰۰۰
235.65.18۴,۰۰۰,۰۰۰
235.60.18گل Eco SOLUS KL21۴,۴۰۰,۰۰۰
235.45.18گل Ecsta XC KU26۴,۳۰۰,۰۰۰
235.50.18گل CRUGEN HP91۳,۸۰۰,۰۰۰
235.55.18گل Road Venture APT KL51۴,۳۰۰,۰۰۰
245.60.18گل Eco SOLUS KL21۴,۵۰۰,۰۰۰
245.45.18گل Ecsta LE Sport KU39۳,۹۰۰,۰۰۰
255.60.18گل CRUGEN PREMIUM KL33۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19گل CRUGEN PREMIUM KL33۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19۴,۶۵۰,۰۰۰
245.45.19گل CRUGEN۳,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19گل Ecsta LE Sport KU39۴,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19گل ECSTA PS91۴,۱۰۰,۰۰۰
245.40.20۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.17گل SOLUS KH17۳,۰۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13Optimo K715۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13Solus HS11۱,۸۰۰,۰۰۰
175.70.13گل Smart Plus H429۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13گل OPTIMO ME02 K424۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15گل Kinergy Eco 2۲,۹۰۰,۰۰۰
185.60.14۱,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.14۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14گل OPTIMO ME02 K424۳,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15Optimo K415۲,۲۰۰,۰۰۰
195.65.15Optimo K415۲,۸۰۰,۰۰۰
205.60.15گل Kinergy۲,۹۵۰,۰۰۰
205.65.15...۲,۹۰۰,۰۰۰
215.75.15۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16گل Ventus ME01 K114۲,۹۰۰,۰۰۰
235.60.16گل OPTIMO ME02 K424۳,۲۰۰,۰۰۰
195.50.16گل OPTIMO K415۳,۲۰۰,۰۰۰
215.55.16گل Ventus۳,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16گل Ventus۲,۸۵۰,۰۰۰
245.70.16گل Dynapro HP2 RA33۴,۵۰۰,۰۰۰
225.55.16۳,۱۵۰,۰۰۰
225.70.16گل Dynapro HP2 RA33۳,۷۰۰,۰۰۰
235.70.16گل Dynapro HP2 RA33۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17گل Ventus۳,۵۰۰,۰۰۰
215.45.17گل Ventus Prime2 K115۳,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17گل OPTIMO K415۳,۷۰۰,۰۰۰
225.60.17۳,۴۵۰,۰۰۰
225.50.17گل Ventus ME01 K114۳,۷۰۰,۰۰۰
225.55.17۳,۶۰۰,۰۰۰
225.65.17گل Dynapro HP2 RA33۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17گل OPTIMO K415۳,۳۰۰,۰۰۰
235.55.17گل Ventus۴,۴۵۰,۰۰۰
265.65.17۴,۳۰۰,۰۰۰
265.70.17۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18۳,۹۰۰,۰۰۰
225.55.18گل OPTIMO H426۴,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18گل OPTIMO K415۳,۵۵۰,۰۰۰
225.50.18گل Ventus V12 evo K110۲,۷۵۰,۰۰۰
235.45.18۴,۴۰۰,۰۰۰
225.60.18۴,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18گل Ventus۴,۶۰۰,۰۰۰
235.55.18گل OPTIMO H426۴,۵۰۰,۰۰۰
235.60.18گل Dynapro HP2 RA33۴,۷۰۰,۰۰۰
245.60.18گل Dynapro HP RA23۴,۷۵۰,۰۰۰
245.40.18گل Ventus V12 evo2 K120۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18گل Ventus Prime2 K115۴,۶۵۰,۰۰۰
285.60.18۳,۲۵۰,۰۰۰
225.45.19۳,۹۰۰,۰۰۰
235.55.19گل Ventus Prime2 K115۴,۵۰۰,۰۰۰
245.40.19گل Ventus Prime2 K115۵,۶۰۰,۰۰۰
275.35.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۶۰۰,۰۰۰
195.55.15۲,۸۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.65.15گل Energy۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15---۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15Energy Saver Plus۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15---۳,۳۰۰,۰۰۰
205.65.15---۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.15---۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16۲,۴۰۰,۰۰۰
195.60.16۳,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.16---۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16---۳,۷۰۰,۰۰۰
215.60.16۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16Primacy 3۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16---۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17گل Primacy 3۳,۸۰۰,۰۰۰
215.45.17گل PRIMACY HP۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17گل Primacy۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17۵,۲۰۰,۰۰۰
225.45.17۷,۰۰۰,۰۰۰
225.50.17گل Primacy 3۶,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17۶,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18گل Pilot۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18۷,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18گل Primacy۸,۵۰۰,۰۰۰
225.60.18۹,۰۰۰,۰۰۰
235.45.18۷,۹۰۰,۰۰۰
235.50.18گل Primacy۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18۹,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18گل Primacy 3۶,۲۰۰,۰۰۰
245.60.18۷,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19۱۳,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19۱۲,۸۰۰,۰۰۰
275.40.19۳,۲۵۰,۰۰۰
255.45.20۱۲,۵۰۰,۰۰۰
265.40.21گل LATITUDE SPORT 3۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21۱۱,۷۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13گل MH12۱,۷۰۰,۰۰۰
175.70.13۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14۲,۶۰۰,۰۰۰
185.65.14گل MH12۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15گل MH12۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15۱,۸۵۰,۰۰۰
195.55.15۲,۴۰۰,۰۰۰
195.70.15۱,۴۰۰,۰۰۰
205.60.15گل MH12۲,۷۵۰,۰۰۰
205.55.15گل MH12۲,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15گل Matrac۱,۶۰۰,۰۰۰
225.70.15۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16گل Matrac۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16گل MH12۲,۲۵۰,۰۰۰
205.45.16گل MH12۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16گل MH12۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16۲,۳۰۰,۰۰۰
215.60.16۲,۶۰۰,۰۰۰
215.55.16۳,۱۵۰,۰۰۰
225.55.16۱,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16۲,۶۰۰,۰۰۰
235.70.16۳,۰۰۰,۰۰۰
245.75.16۳,۷۰۰,۰۰۰
265.75.16۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17۱,۷۵۰,۰۰۰
215.55.17۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17۲,۷۰۰,۰۰۰
225.50.17۳,۰۰۰,۰۰۰
235.55.17۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17۲,۶۵۰,۰۰۰
225.65.17گل CRUGEN KL21۳,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17۲,۷۵۰,۰۰۰
265.65.17۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17گل Matrac STX KL12۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18۳,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18گل Matrac MU12۲,۶۰۰,۰۰۰
235.45.18۳,۸۰۰,۰۰۰
235.55.18۳,۹۰۰,۰۰۰
235.60.18گل CRUGEN KL21۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18۳,۹۰۰,۰۰۰
245.60.18۳,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19۳,۶۰۰,۰۰۰
245.40.19۴,۲۰۰,۰۰۰
245.45.19۳,۸۵۰,۰۰۰
245.45.20۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.20۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
265.65.17۴,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14۱,۹۰۰,۰۰۰
185.65.15۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15۲,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15۳,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16۳,۰۵۰,۰۰۰
205.60.16۳,۴۵۰,۰۰۰
215.60.16گل DB E70B۳,۲۰۰,۰۰۰
245.75.16۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.16گل GEOLANDAR H/T G039۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17۳,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17گل DB E70B۳,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17۳,۹۰۰,۰۰۰
285.65.17گل G94B۶,۰۰۰,۰۰۰
225.55.18۴,۳۵۰,۰۰۰
235.55.18۴,۵۵۰,۰۰۰
245.60.18۲,۵۰۰,۰۰۰
285.60.18۶,۴۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.60.13گل HTR A/S P01۹۵۰,۰۰۰
175.70.13۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.13۲,۹۰۰,۰۰۰
185.60.14گل HTR A/S P01۲,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14گل HTR A/S P01۲,۶۰۰,۰۰۰
195.60.14گل HTR A/S P01۱,۸۰۰,۰۰۰
195.70.14۳,۱۵۰,۰۰۰
205.60.14گل HTR 200۳,۱۰۰,۰۰۰
185.65.15گل HTR 900۲,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15گل HTR 900۲,۹۰۰,۰۰۰
195.50.15گل HTR 200۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15گل HTR A/S P01۲,۸۰۰,۰۰۰
195.55.15۲,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15گل HTR 900۲,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15گل HTR A/S P01۳,۰۰۰,۰۰۰
205.50.15گل HTR A/S P01۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15گل HTR 900۳,۰۰۰,۰۰۰
215.65.15۳,۵۰۰,۰۰۰
235.75.15۴,۱۰۰,۰۰۰
205.55.16گل HTR A/S P01۳,۲۵۰,۰۰۰
205.50.16گل HTR 900۲,۶۵۰,۰۰۰
205.60.16۳,۲۰۰,۰۰۰
215.60.16گل HTR A/S P01۳,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16گل HTR 900۳,۳۵۰,۰۰۰
225.55.16۳,۵۵۰,۰۰۰
215.65.16۳,۷۰۰,۰۰۰
235.60.16۳,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16۴,۳۵۰,۰۰۰
245.70.16۳,۱۵۰,۰۰۰
255.70.16۳,۰۵۰,۰۰۰
265.70.16۳,۷۰۰,۰۰۰
275.70.16۲,۸۵۰,۰۰۰
215.45.17۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17۳,۷۵۰,۰۰۰
225.65.17۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17۳,۰۰۰,۰۰۰
225.60.17۲,۸۵۰,۰۰۰
235.50.17۳,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17۴,۴۰۰,۰۰۰
245.65.17۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17۶,۰۰۰,۰۰۰
225.45.17گل HTR 900۳,۷۰۰,۰۰۰
245.40.17گل HTR Z III۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18گل HTR 900۲,۹۰۰,۰۰۰
235.50.18۴,۹۰۰,۰۰۰
225.45.18گل HTR 900۴,۲۰۰,۰۰۰
245.45.18گل HTR 900۴,۷۵۰,۰۰۰
245.40.18۴,۵۰۰,۰۰۰
255.35.18گل HTR Z III۲,۷۰۰,۰۰۰
265.35.18گل HTR Z III۵,۲۰۰,۰۰۰
275.35.18گل HTR Z III۳,۴۰۰,۰۰۰
285.60.18۶,۴۰۰,۰۰۰
245.45.19گل HTR Z III۵,۱۰۰,۰۰۰
255.35.19گل HTR Z III۶,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19گل HTR Z III۵,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19گل HTR Z III۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.20گل HTR Z III۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20گل HTR Z۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
175.60.13...۱,۵۰۰,۰۰۰
175.65.14...۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14---۱,۷۵۰,۰۰۰
195.80.14...۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14...۲,۸۰۰,۰۰۰
205.75.14---۳,۵۵۰,۰۰۰
185.65.15...۲,۲۰۰,۰۰۰
195.70.15۲,۰۵۰,۰۰۰
195.80.15...۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15۳,۳۰۰,۰۰۰
205.70.15۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15---۲,۹۵۰,۰۰۰
235.75.15۴,۶۰۰,۰۰۰
255.70.15...۴,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15۲,۵۰۰,۰۰۰
195.50.16۲,۸۸۰,۰۰۰
205.55.16...۲,۹۰۰,۰۰۰
205.50.16۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16---۳,۱۰۰,۰۰۰
215.15۴,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16...۳,۳۰۰,۰۰۰
215.65.16۳,۷۰۰,۰۰۰
225.70.16۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16۳,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16۴,۶۵۰,۰۰۰
215.50.17---۳,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17...۳,۱۰۰,۰۰۰
215.45.17...۳,۹۵۰,۰۰۰
215.60.17۴,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17...۴,۰۰۰,۰۰۰
225.50.17...۴,۰۵۰,۰۰۰
225.45.17...۴,۳۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۱۰۰,۰۰۰
235.65.17...۴,۹۰۰,۰۰۰
235.55.17۳,۳۰۰,۰۰۰
245.45.17...۴,۲۰۰,۰۰۰
265.70.17...۶,۳۰۰,۰۰۰
265.65.17---۴,۹۵۰,۰۰۰
275.65.17...۵,۸۰۰,۰۰۰
285.65.17---۴,۰۰۰,۰۰۰
285.65.17...۷,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18---۴,۹۰۰,۰۰۰
225.45.18۴,۰۵۰,۰۰۰
225.60.18۴,۶۰۰,۰۰۰
225.65.18۴,۹۰۰,۰۰۰
225.55.18۳,۹۵۰,۰۰۰
235.60.18...۵,۲۵۰,۰۰۰
235.50.18...۵,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18...۴,۸۵۰,۰۰۰
235.55.18---۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18...۴,۷۵۰,۰۰۰
245.40.18۵,۰۵۰,۰۰۰
245.50.18۴,۳۰۰,۰۰۰
255.35.18...۵,۲۰۰,۰۰۰
255.45.18۵,۶۰۰,۰۰۰
255.55.18۳,۴۰۰,۰۰۰
265.35.18...۵,۰۵۰,۰۰۰
265.60.18۷,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18...۶,۷۰۰,۰۰۰
235.55.19...۵,۷۰۰,۰۰۰
245.40.19...۶,۰۵۰,۰۰۰
245.35.19۶,۱۵۰,۰۰۰
245.45.19...۴,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19...۶,۰۵۰,۰۰۰
275.30.19...۶,۶۰۰,۰۰۰
275.35.19...۶,۱۰۰,۰۰۰
245.45.20...۷,۱۰۰,۰۰۰
235.55.20۷,۳۵۰,۰۰۰
235.50.20۶,۲۵۰,۰۰۰
265.50.20...۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20...۵,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20۵,۸۰۰,۰۰۰
275.35.20...۵,۴۰۰,۰۰۰
275.40.20...۵,۵۰۰,۰۰۰
275.45.20۷,۹۰۰,۰۰۰
285.50.20...۶,۹۵۰,۰۰۰
315.35.20۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21...۵,۰۰۰,۰۰۰
275.50.21۹,۴۰۰,۰۰۰
295.35.21۷,۰۵۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
205.60.15۲,۷۵۰,۰۰۰
255.70.15۴,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15۲,۹۵۰,۰۰۰
205.60.16۲,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16۳,۲۵۰,۰۰۰
225.70.16۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16۳,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۶۰۰,۰۰۰
215.45.17۳,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۵۰۰,۰۰۰
265.65.17۴,۹۵۰,۰۰۰
225.45.18۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.18۵,۹۰۰,۰۰۰
225.60.18۵,۵۰۰,۰۰۰
235.45.18۵,۹۰۰,۰۰۰
235.50.18۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18۶,۲۵۰,۰۰۰
235.60.18۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18۵,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18۲,۶۰۰,۰۰۰
255.45.18۳,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18۶,۹۰۰,۰۰۰
275.35.18۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19۵,۶۴۰,۰۰۰
225.40.19۹,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19۸,۲۰۰,۰۰۰
255.35.19۸,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20۶,۷۵۰,۰۰۰
235.55.20۶,۲۰۰,۰۰۰
235.45.18۲,۶۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13---۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13---۱,۰۰۰,۰۰۰
175.70.13---۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13---۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14---۱,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14---۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14---۱,۲۵۰,۰۰۰
185.80.14۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15---۱,۲۰۰,۰۰۰
195.55.15TR257۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15---۱,۹۰۰,۰۰۰
195.65.15TR928۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15...۱,۷۰۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15---۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15...۲,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15TR257۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15TR257۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16---۱,۹۰۰,۰۰۰
205.55.16TR928۲,۱۰۰,۰۰۰
215.65.16...۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16۲,۳۰۰,۰۰۰
215.60.16۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16TR257۲,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16...۲,۷۰۰,۰۰۰
235.60.16۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16۲,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17۳,۳۵۰,۰۰۰
215.55.17...۲,۳۰۰,۰۰۰
215.45.17۱,۸۵۰,۰۰۰
215.50.17Sportex TH201۲,۳۰۰,۰۰۰
225.55.17...۲,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17۲,۷۵۰,۰۰۰
225.50.17Sportex TH201۲,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17Sportex TH201۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17TR257۱,۵۰۰,۰۰۰
225.65.17۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.17...۲,۷۵۰,۰۰۰
235.65.17...۲,۸۵۰,۰۰۰
235.60.17...۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17...۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17TR257۳,۴۰۰,۰۰۰
225.40.18...۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18TR257۱,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18...۳,۱۵۰,۰۰۰
235.50.18۵,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18...۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.65.15۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16...۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16CINTURATO P7۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17CINTURATO P7۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17P ZERO Nero GT۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17---۸,۳۰۰,۰۰۰
225.55.17۸,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17CINTURATO P7 MO۸,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17CINTURATO P7۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17---۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17۵,۹۰۰,۰۰۰
225.45.18۱۱,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18CINTURATO P7۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18۹,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18Scorpion Verde۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18۶,۹۰۰,۰۰۰
245.45.18---۱۰,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18۱۰,۸۰۰,۰۰۰
255.35.18۸,۰۰۰,۰۰۰
255.40.18۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18۹,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18۶,۹۵۰,۰۰۰
285.35.18P ZERO MO۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19۱۱,۵۰۰,۰۰۰
225.45.19۱۳,۷۰۰,۰۰۰
245.35.19۸,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19---۹,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19P ZERO (MOE) R-F۱۰,۵۰۰,۰۰۰
255.35.19۱۱,۲۰۰,۰۰۰
255.45.19P ZERO MO۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19۱۳,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19۱۷,۲۰۰,۰۰۰
275.35.19۱۰,۷۰۰,۰۰۰
285.30.19۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20---۱۲,۵۰۰,۰۰۰
245.40.20P ZERO PZ4 * R-F۱۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20۱۲,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20---۱۰,۴۰۰,۰۰۰
265.45.20۸,۹۵۰,۰۰۰
255.40.20۱۲,۰۰۰,۰۰۰
275.30.20۱۲,۲۰۰,۰۰۰
275.35.20---۱۶,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20۱۳,۰۰۰,۰۰۰
295.35.20---۱۴,۶۰۰,۰۰۰
245.40.21۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21۲۰,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21۱۹,۵۰۰,۰۰۰
275.40.21---۱۵,۰۰۰,۰۰۰
275.30.21۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21P ZERO NO۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13۹۰۰,۰۰۰
175.60.13۷۵۰,۰۰۰
185.70.13۱,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14۱,۷۰۰,۰۰۰
195.70.14...
205.75.14...
185.60.15۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15۱,۹۰۰,۰۰۰
195.55.15۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15۱,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15۲,۰۹۰,۰۰۰
225.70.15۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16۲,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16۲,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.16۲,۳۰۰,۰۰۰
235.70.16۳,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16۳,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16۲,۶۰۰,۰۰۰
245.75.16۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.16۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16۳,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17۲,۳۵۰,۰۰۰
215.50.17۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.17۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17۲,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17۲,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17۲,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17۲,۹۵۰,۰۰۰
225.45.18۲,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18۲,۸۵۰,۰۰۰
235.50.18۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.18۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18۳,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19۳,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20۳,۹۵۰,۰۰۰