دوشنبه - 8 خرداد - 1402
|
2023 - May - 29
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

قیمت لاستیک

ایران تایر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل آدرینا - ایران جیب۶۰۰,۰۰۰
175.60.13گل سارینا۶۵۰,۰۰۰
185.65.14گل کارنا۷۲۰,۰۰۰
205.60.14گل رونیکا۹۵۰,۰۰۰
185.60.15گل کارنا۶۵۰,۰۰۰
185.65.15گل کارنا۶۵۰,۰۰۰
205.60.15گل رونیکا۱,۰۰۰,۰۰۰
205.55.16گل کارنا۱,۰۵۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل KB12۶۵۰,۰۰۰
175.60.13گل KB2000۷۵۰,۰۰۰
175.70.13گل KB14۷۵۰,۰۰۰
185.65.14گل KB22۳,۹۰۰,۰۰۰
185.60.14....۷۰۰,۰۰۰
205.60.14گل KB77۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.15گل KB27۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15....۱,۹۵۰,۰۰۰
195.65.15۱,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15گل KB77۱,۰۵۰,۰۰۰
205.55.16گل KB14۱,۸۰۰,۰۰۰
205.50.16....۱,۷۵۰,۰۰۰
215.65.16....۱,۸۵۰,۰۰۰
235.65.17۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.17۱,۶۵۰,۰۰۰
215.50.17....۲,۶۰۰,۰۰۰
215.55.17۱,۸۵۰,۰۰۰
215.60.17گل KB66۱,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17....۲,۲۵۰,۰۰۰
215.45.18....۱,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18....۲,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18۱,۸۵۰,۰۰۰
235.60.18....۲,۲۰۰,۰۰۰
235.55.18....۲,۱۵۰,۰۰۰
265.60.18۲,۸۰۰,۰۰۰
235.55.19....۲,۱۰۰,۰۰۰
255.45.20۲,۴۵۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل ونوس۱,۴۰۰,۰۰۰
175.60.13...۱,۴۰۰,۰۰۰
175.70.13...۱,۲۵۰,۰۰۰
185.65.14گل اورانوس۱,۴۵۰,۰۰۰
205.60.14گل مرکوری۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.15گل اورانوس۲,۰۲۰,۰۰۰
195.65.15...۱,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15گل مرکوری۲,۳۰۰,۰۰۰
205.50.16....۱,۶۰۰,۰۰۰
205.55.16....۱,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16۱,۲۵۰,۰۰۰
215.60.16۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17گل نپتون۱,۷۵۰,۰۰۰
225.65.17۱,۴۰۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل P648۱,۴۵۰,۰۰۰
175.60.13گل P601۱,۵۰۰,۰۰۰
175.70.13...۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.14...۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14گل P640۲,۰۵۰,۰۰۰
205.60.14گل P624۱,۴۰۰,۰۰۰
185.65.15۲,۲۰۰,۰۰۰
185.60.15گل P640۶۵۰,۰۰۰
186.65.15۶۰۰,۰۰۰
195.65.15گل P648۱,۹۵۰,۰۰۰
195.60.15...۱,۹۵۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15گل P624۱,۷۰۰,۰۰۰
205.55.16...۱,۷۰۰,۰۰۰
205.50.16گل P624۱,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16گل S630۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16گل S630۲,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16۲,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17۲,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17گل S677۲,۰۰۰,۰۰۰
235.65.17گل S673۱,۹۵۰,۰۰۰
235.60.18۲,۲۰۰,۰۰۰
245.45.18۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
175.60.13گل CP672۱,۱۰۰,۰۰۰
165.65.13۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13گل N Blue HD Plus۹۵۰,۰۰۰
175.70.13گل CP661۲,۰۰۰,۰۰۰
185.70.13گل CP661۱,۵۰۰,۰۰۰
185.65.14گل N5000 Plus۱,۹۰۰,۰۰۰
195.60.14گل N5000 Plus۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14گل N5000 Plus۳,۰۰۰,۰۰۰
205.65.14گل N5000 Plus۱,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15گل CP672۳,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15گل CP672۳,۱۵۰,۰۰۰
195.65.15۳,۳۰۰,۰۰۰
225.60.15۳,۳۰۰,۰۰۰
225.60.18۴,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16۳,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16گل CP672۳,۵۵۰,۰۰۰
215.60.15۴,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15گل N5000 Plus۲,۵۰۰,۰۰۰
205.65.15گل CP672۱,۹۰۰,۰۰۰
205.70.15گل NFera۲,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15۲,۴۵۰,۰۰۰
235.75.15۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16گل CP672۳,۰۰۰,۰۰۰
195.55.16۴,۰۰۰,۰۰۰
205.60.16۳,۴۵۰,۰۰۰
215.60.16۳,۲۵۰,۰۰۰
215.65.16۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16گل CP672۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.16۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.16۳,۸۵۰,۰۰۰
235.70.16۳,۷۵۰,۰۰۰
245.70.16گل NFera۲,۴۰۰,۰۰۰
265.70.16۵,۹۵۰,۰۰۰
215.45.17گل NFera SU1۳,۶۵۰,۰۰۰
215.50.17۳,۷۵۰,۰۰۰
215.55.17گل NFera SU1۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.17گل CP672۳,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17گل NFera SU1۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.17۳,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17گل CP672۳,۳۵۰,۰۰۰
245.65.17۴,۶۰۰,۰۰۰
265.65.17۴,۷۰۰,۰۰۰
215.45.18۳,۴۰۰,۰۰۰
235.50.18گل NFera۵,۱۵۰,۰۰۰
225.45.18۵,۱۰۰,۰۰۰
225.50.18گل CP672۴,۰۵۰,۰۰۰
225.55.18۳,۹۰۰,۰۰۰
225.60.18۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.18گل NFera۵,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18گل NFera۵,۲۰۰,۰۰۰
245.50.18گل NFera SU1---
245.60.18گل ROADIAN HTX RH5۵,۲۵۰,۰۰۰
245.45.18گل NFera۲,۸۰۰,۰۰۰
255.60.18۳,۹۰۰,۰۰۰
265.60.18۵,۲۵۰,۰۰۰
245.40.19۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19۵,۷۰۰,۰۰۰
235.55.19۴,۹۵۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13---۱,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13...۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13...۲,۱۵۰,۰۰۰
185.60.13۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13...۱,۷۰۰,۰۰۰
185.70.14۳,۱۰۰,۰۰۰
185.60.14...۲,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14---۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.14...۳,۵۰۰,۰۰۰
205.75.14...۴,۰۰۰,۰۰۰
175.50.15۳,۱۵۰,۰۰۰
185.60.15۱,۷۵۰,۰۰۰
185.55.15۲,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15---۳,۱۰۰,۰۰۰
195.70.15...۳,۲۵۰,۰۰۰
195.55.15---۳,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15---۳,۰۵۰,۰۰۰
195.65.15---۳,۲۰۰,۰۰۰
195.80.15۳,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15...۳,۴۵۰,۰۰۰
205.60.15---۳,۴۰۰,۰۰۰
205.70.15---۳,۰۵۰,۰۰۰
225.70.15...۴,۳۰۰,۰۰۰
235.75.15۴,۵۰۰,۰۰۰
255.70.15---۴,۸۵۰,۰۰۰
265.70.15۲,۷۰۰,۰۰۰
185.55.16...۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16۳,۵۰۰,۰۰۰
195.55.16۳,۶۰۰,۰۰۰
195.75.16...۳,۷۰۰,۰۰۰
205.55.16۳,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16۳,۷۵۰,۰۰۰
205.80.16...۱,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16...۳,۵۵۰,۰۰۰
205.60.16۳,۲۵۰,۰۰۰
205.16---۳,۵۰۰,۰۰۰
215.75.15...۴,۱۰۰,۰۰۰
215.65.16...۳,۸۵۰,۰۰۰
215.55.16---۳,۶۰۰,۰۰۰
215.60.16---۳,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16---۳,۹۰۰,۰۰۰
225.60.16۳,۸۵۰,۰۰۰
225.70.16---۳,۷۰۰,۰۰۰
235.60.16۴,۶۰۰,۰۰۰
235.70.16...۴,۲۰۰,۰۰۰
235.85.16۷,۰۰۰,۰۰۰
255.70.16۵,۱۰۰,۰۰۰
255.75.16۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16۴,۹۰۰,۰۰۰
265.75.16۴,۵۵۰,۰۰۰
275.70.16۵,۹۵۰,۰۰۰
265.70.16۵,۲۰۰,۰۰۰
225.50.17۴,۵۰۰,۰۰۰
205.45.17۴,۰۵۰,۰۰۰
205.50.17---۴,۶۵۰,۰۰۰
215.65.17۴,۸۵۰,۰۰۰
215.45.17---۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17---۳,۷۰۰,۰۰۰
215.55.17۳,۴۰۰,۰۰۰
225.55.17۴,۰۰۰,۰۰۰
215.60.17۳,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۶۰۰,۰۰۰
235.60.17۲,۰۰۰,۰۰۰
235.50.17۴,۳۰۰,۰۰۰
245.45.17...۳,۸۵۰,۰۰۰
285.65.17۶,۴۵۰,۰۰۰
225.45.17---۳,۶۰۰,۰۰۰
225.60.17---۳,۶۰۰,۰۰۰
235.55.17---۴,۸۵۰,۰۰۰
235.65.17---۴,۶۰۰,۰۰۰
245.65.17---۴,۸۰۰,۰۰۰
255.55.17---۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17---۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17---۶,۵۰۰,۰۰۰
215.40.18۳,۰۵۰,۰۰۰
215.45.18۴,۱۰۰,۰۰۰
225.35.18۳,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18۴,۶۵۰,۰۰۰
225.40.18۳,۹۵۰,۰۰۰
275.65.17۵,۸۵۰,۰۰۰
225.50.18۴,۸۰۰,۰۰۰
225.55.18---۵,۹۵۰,۰۰۰
225.60.18---۴,۸۵۰,۰۰۰
235.40.18...۴,۳۵۰,۰۰۰
235.55.18---۵,۳۰۰,۰۰۰
225.65.18۴,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18---۵,۲۵۰,۰۰۰
235.50.18---۵,۰۰۰,۰۰۰
235.65.18۴,۸۰۰,۰۰۰
235.60.18۴,۹۰۰,۰۰۰
245.45.18---۵,۲۵۰,۰۰۰
245.40.18---۴,۸۰۰,۰۰۰
245.50.18۵,۶۰۰,۰۰۰
245.60.18---۵,۳۰۰,۰۰۰
265.35.18۴,۱۰۰,۰۰۰
265.60.18---۵,۲۰۰,۰۰۰
255.35.18۴,۰۰۰,۰۰۰
255.60.18---۵,۳۰۰,۰۰۰
275.35.18۵,۰۰۰,۰۰۰
285.40.18۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19۴,۴۰۰,۰۰۰
225.45.19---۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.19---۵,۰۰۰,۰۰۰
255.50.19۵,۷۰۰,۰۰۰
245.35.19۳,۷۵۰,۰۰۰
245.40.19۵,۳۰۰,۰۰۰
245.45.19---۵,۱۰۰,۰۰۰
275.35.19۵,۱۰۰,۰۰۰
275.40.19۵,۱۰۰,۰۰۰
235.55.20۴,۷۰۰,۰۰۰
245.40.20۴,۷۰۰,۰۰۰
245.45.20...۵,۱۵۰,۰۰۰
255.45.20۸,۰۰۰,۰۰۰
265.50.20۷,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20---۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20---۵,۷۵۰,۰۰۰
295.45.20۶,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20۴,۸۵۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13گل SENSE KR26۲,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13...۱,۷۵۰,۰۰۰
175.60.13...۳,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13۲,۶۰۰,۰۰۰
185.70.13۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13۲,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14گل Ecsta SPT KU31۲,۶۰۰,۰۰۰
195.14۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14گل SOLUS HS11۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14گل SOLUS HS11۳,۰۰۰,۰۰۰
205.65.14گل Ecsta HS51۱,۸۰۰,۰۰۰
175.50.15گل Ecowing۳,۳۰۰,۰۰۰
185.65.15گل Ecowing۲,۸۰۰,۰۰۰
195.60.15گل SOLUS HS11۲,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15گل Ecowing۳,۹۰۰,۰۰۰
205.60.15گل Ecsta HS51۳,۱۰۰,۰۰۰
205.65.15گل SOLUS۳,۳۰۰,۰۰۰
205.50.15گل Ecsta HS51۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15۲,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15۴,۵۵۰,۰۰۰
195.75.16گل PORTRAN۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16گل SOLUS KH17۴,۲۵۰,۰۰۰
195.55.16۴,۱۰۰,۰۰۰
225.70.16گل Ecowing ES01 KH27۵,۲۰۰,۰۰۰
205.16۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16...۴,۱۰۰,۰۰۰
205.50.16گل Ecsta۴,۲۰۰,۰۰۰
215.60.17۴,۱۰۰,۰۰۰
205.55.16گل Ecsta HS51۳,۷۰۰,۰۰۰
205.45.16گل Ecsta HS51۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16گل SOLUS KH17۴,۲۰۰,۰۰۰
215.55.16۴,۸۰۰,۰۰۰
215.65.16گل Eco Solus KL21۴,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16گل Ecowing Es01 kh27۴,۷۵۰,۰۰۰
215.70.16۲,۹۰۰,۰۰۰
225.60.16۴,۰۵۰,۰۰۰
225.55.16گل ECSTA HS51۴,۶۰۰,۰۰۰
235.60.16گل SOLUS HS11۴,۹۵۰,۰۰۰
235.70.16گل Crugen HP71۴,۹۰۰,۰۰۰
245.75.16۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16...۴,۸۵۰,۰۰۰
265.70.16گل CRUGEN HP91۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17گل Ecsta۴,۷۰۰,۰۰۰
215.45.17گل SOLUS KH17۴,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17گل Ecowing۵,۲۰۰,۰۰۰
215.60.17گل Eco SOLUS KL21۳,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17گل Ecsta HS51۳,۴۵۰,۰۰۰
225.60.17گل CRUGEN۴,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17گل Ecsta HS51۴,۲۵۰,۰۰۰
225.50.17گل ECSTA HS51۴,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19۶,۰۵۰,۰۰۰
225.50.18۵,۸۰۰,۰۰۰
225.55.17گل SOLUS KH17۳,۱۰۰,۰۰۰
225.65.17گل Eco SOLUS KL21۵,۱۰۰,۰۰۰
235.60.17گل Crugen HP71۴,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17گل Eco SOLUS KL21۵,۴۰۰,۰۰۰
245.65.17۵,۴۰۰,۰۰۰
235.55.17گل Ecowing Es01 kh27۵,۵۰۰,۰۰۰
265.65.17۷,۰۰۰,۰۰۰
265.60.18۵,۴۵۰,۰۰۰
215.40.18۲,۳۵۰,۰۰۰
215.45.18۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.18گل Eco SOLUS KL21۵,۵۰۰,۰۰۰
225.45.18گل SOLUS KH17۵,۴۰۰,۰۰۰
225.60.18گل CRUGEN HP91۶,۳۵۰,۰۰۰
235.65.18۷,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18گل Eco SOLUS KL21۶,۴۰۰,۰۰۰
235.45.18گل Ecsta XC KU26۵,۷۵۰,۰۰۰
235.50.18گل CRUGEN HP91۴,۰۵۰,۰۰۰
235.55.18گل Road Venture APT KL51۶,۱۰۰,۰۰۰
245.60.18گل Eco SOLUS KL21۶,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18گل Ecsta LE Sport KU39۶,۶۵۰,۰۰۰
255.60.18گل CRUGEN PREMIUM KL33۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19گل CRUGEN PREMIUM KL33۵,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19۶,۷۵۰,۰۰۰
245.45.19گل CRUGEN۴,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19گل Ecsta LE Sport KU39۵,۴۰۰,۰۰۰
275.40.19گل ECSTA PS91۵,۴۰۰,۰۰۰
245.45.20۵,۷۰۰,۰۰۰
255.45.20۴,۹۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13Optimo K715۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13Solus HS11۱,۸۰۰,۰۰۰
175.70.13گل Smart Plus H429۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13گل OPTIMO ME02 K424۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15گل Kinergy Eco 2۳,۶۰۰,۰۰۰
185.60.14۱,۷۵۰,۰۰۰
195.55.15۴,۰۵۰,۰۰۰
185.65.14۳,۲۵۰,۰۰۰
195.60.14۴,۱۰۰,۰۰۰
195.80.14۳,۶۵۰,۰۰۰
205.65.14۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14گل OPTIMO ME02 K424۳,۷۵۰,۰۰۰
235.75.15۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15Optimo K415۳,۵۵۰,۰۰۰
195.65.15Optimo K415۴,۰۵۰,۰۰۰
205.60.15گل Kinergy۳,۸۵۰,۰۰۰
205.65.15...۴,۰۰۰,۰۰۰
215.75.15۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16گل Ventus ME01 K114۴,۰۰۰,۰۰۰
235.60.16گل OPTIMO ME02 K424۴,۱۰۰,۰۰۰
195.50.16گل OPTIMO K415۵,۴۵۰,۰۰۰
195.60.16۳,۹۰۰,۰۰۰
215.55.16گل Ventus۷,۱۵۰,۰۰۰
215.60.16گل Ventus۴,۶۵۰,۰۰۰
245.70.16گل Dynapro HP2 RA33۴,۳۵۰,۰۰۰
225.55.16۴,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16گل Dynapro HP2 RA33۴,۸۵۰,۰۰۰
235.70.16گل Dynapro HP2 RA33۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17گل Ventus۵,۳۵۰,۰۰۰
215.45.17گل Ventus Prime2 K115۵,۴۰۰,۰۰۰
215.55.17گل OPTIMO K415۳,۷۰۰,۰۰۰
225.60.17۴,۶۰۰,۰۰۰
225.50.17گل Ventus ME01 K114۳,۷۵۰,۰۰۰
225.55.17۵,۴۰۰,۰۰۰
225.65.17گل Dynapro HP2 RA33۵,۶۵۰,۰۰۰
225.45.17گل OPTIMO K415۵,۱۰۰,۰۰۰
235.55.17گل Ventus۷,۹۵۰,۰۰۰
265.65.17۷,۶۰۰,۰۰۰
265.70.17۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18۵,۹۵۰,۰۰۰
225.55.18گل OPTIMO H426۶,۷۵۰,۰۰۰
225.45.18گل OPTIMO K415۵,۹۰۰,۰۰۰
225.50.18گل Ventus V12 evo K110۲,۷۵۰,۰۰۰
235.45.18۶,۵۰۰,۰۰۰
225.60.18۷,۸۰۰,۰۰۰
235.50.18گل Ventus۶,۸۰۰,۰۰۰
235.55.18گل OPTIMO H426۶,۸۰۰,۰۰۰
235.60.18گل Dynapro HP2 RA33۶,۸۰۰,۰۰۰
245.60.18گل Dynapro HP RA23۷,۵۰۰,۰۰۰
245.40.18گل Ventus V12 evo2 K120۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18گل Ventus Prime2 K115۶,۱۵۰,۰۰۰
285.60.18۳,۲۵۰,۰۰۰
225.45.19۳,۹۰۰,۰۰۰
235.55.19گل Ventus Prime2 K115۷,۵۰۰,۰۰۰
245.40.19گل Ventus Prime2 K115۶,۴۰۰,۰۰۰
275.35.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.65.15گل Energy۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15---۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15Energy Saver Plus۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15---۵,۳۵۰,۰۰۰
205.65.15---۶,۵۰۰,۰۰۰
225.70.15---۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16۲,۴۰۰,۰۰۰
195.60.16۴,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.16---۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16---۴,۹۵۰,۰۰۰
215.60.16۴,۹۵۰,۰۰۰
215.55.16Primacy 3۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16---۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17گل Primacy 3۳,۸۰۰,۰۰۰
215.45.17گل PRIMACY HP۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17گل Primacy۷,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17۷,۷۰۰,۰۰۰
225.45.17۸,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17گل Primacy 3۱۲,۱۰۰,۰۰۰
235.55.17۹,۵۰۰,۰۰۰
225.45.18گل Pilot۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18۱۱,۴۰۰,۰۰۰
225.55.18گل Primacy۷,۶۰۰,۰۰۰
225.60.18۱۱,۰۰۰,۰۰۰
235.45.18۱۱,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18گل Primacy۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18۱۸,۵۰۰,۰۰۰
245.50.18گل Primacy 3۶,۲۰۰,۰۰۰
245.60.18۱۱,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19۱۳,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19۱۲,۸۰۰,۰۰۰
275.40.19۳,۲۵۰,۰۰۰
255.45.20۱۵,۱۰۰,۰۰۰
265.40.21گل LATITUDE SPORT 3۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21۱۴,۷۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13گل MH12۳,۲۵۰,۰۰۰
175.70.13۳,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14۲,۹۰۰,۰۰۰
185.65.14گل MH12۲,۳۵۰,۰۰۰
185.65.15گل MH12۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15۳,۴۰۰,۰۰۰
195.55.15۲,۴۰۰,۰۰۰
195.70.15۱,۴۰۰,۰۰۰
205.60.15گل MH12۳,۸۵۰,۰۰۰
205.55.15گل MH12۲,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15گل Matrac۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.15۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16گل Matrac۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16گل MH12۲,۲۵۰,۰۰۰
205.45.16گل MH12۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16گل MH12۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16۳,۷۵۰,۰۰۰
215.60.16۳,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16۴,۳۰۰,۰۰۰
225.55.16۱,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16۳,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16۳,۰۰۰,۰۰۰
245.75.16۶,۲۰۰,۰۰۰
265.75.16۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17۲,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17۳,۲۵۰,۰۰۰
215.45.17۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۰۵۰,۰۰۰
225.50.17۳,۳۵۰,۰۰۰
235.55.17۴,۴۵۰,۰۰۰
225.55.17۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17گل CRUGEN KL21۳,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17۲,۷۵۰,۰۰۰
265.65.17۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17گل Matrac STX KL12۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18۴,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18گل Matrac MU12۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.18۴,۳۵۰,۰۰۰
235.45.18۴,۲۰۰,۰۰۰
235.60.18گل CRUGEN KL21۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18۴,۷۰۰,۰۰۰
245.60.18۵,۶۵۰,۰۰۰
265.60.18۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19۴,۳۵۰,۰۰۰
245.45.19۳,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19۴,۵۰۰,۰۰۰
245.45.20۴,۷۵۰,۰۰۰
275.40.20۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
265.65.17۶,۵۰۰,۰۰۰
185.65.14۱,۹۰۰,۰۰۰
185.65.15۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15۴,۳۵۰,۰۰۰
205.65.15۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16۳,۴۵۰,۰۰۰
205.60.16۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16گل DB E70B۵,۴۵۰,۰۰۰
245.75.16۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.16گل GEOLANDAR H/T G039۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۸۰۰,۰۰۰
225.50.17۴,۰۵۰,۰۰۰
215.55.17گل DB E70B۵,۳۵۰,۰۰۰
225.65.17۴,۷۰۰,۰۰۰
285.65.17گل G94B۷,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18۴,۸۵۰,۰۰۰
235.55.18۶,۳۵۰,۰۰۰
245.60.18۲,۵۰۰,۰۰۰
285.60.18۷,۹۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.60.13گل HTR A/S P01۹۵۰,۰۰۰
175.70.13۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.13۳,۱۵۰,۰۰۰
185.60.14گل HTR A/S P01۲,۹۰۰,۰۰۰
185.65.14گل HTR A/S P01۳,۴۵۰,۰۰۰
195.60.14گل HTR A/S P01۴,۰۵۰,۰۰۰
195.70.14۴,۷۵۰,۰۰۰
205.60.14گل HTR 200۴,۰۰۰,۰۰۰
185.65.15گل HTR 900۴,۳۵۰,۰۰۰
195.60.15گل HTR 900۳,۹۰۰,۰۰۰
195.50.15گل HTR 200۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15گل HTR A/S P01۴,۶۰۰,۰۰۰
195.55.15۴,۵۵۰,۰۰۰
205.60.15گل HTR 900۴,۴۰۰,۰۰۰
205.65.15گل HTR A/S P01۴,۸۵۰,۰۰۰
205.50.15گل HTR A/S P01۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15گل HTR 900۴,۶۰۰,۰۰۰
215.65.15۴,۷۵۰,۰۰۰
235.75.15۴,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16گل HTR A/S P01۴,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16گل HTR 900۴,۳۵۰,۰۰۰
205.60.16۴,۰۰۰,۰۰۰
215.60.16گل HTR A/S P01۵,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16گل HTR 900۵,۰۰۰,۰۰۰
225.55.16۴,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16۴,۰۵۰,۰۰۰
235.60.16۴,۵۵۰,۰۰۰
235.70.16۵,۸۵۰,۰۰۰
245.70.16۵,۳۵۰,۰۰۰
255.70.16۵,۳۰۰,۰۰۰
265.70.16۷,۷۰۰,۰۰۰
275.70.16۳,۱۵۰,۰۰۰
215.45.17۳,۱۵۰,۰۰۰
215.50.17۳,۹۰۰,۰۰۰
225.50.17۴,۰۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17۴,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.17۳,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17۴,۸۵۰,۰۰۰
245.65.17۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17۶,۱۵۰,۰۰۰
225.45.17گل HTR 900۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.17گل HTR Z III۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18گل HTR 900۳,۴۰۰,۰۰۰
225.45.18گل HTR 900۴,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18۵,۲۵۰,۰۰۰
245.45.18گل HTR 900۷,۳۰۰,۰۰۰
245.40.18۷,۲۰۰,۰۰۰
255.35.18گل HTR Z III۲,۷۰۰,۰۰۰
265.35.18گل HTR Z III۵,۷۵۰,۰۰۰
275.35.18گل HTR Z III۳,۴۰۰,۰۰۰
285.60.18۷,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19گل HTR Z III۳,۹۰۰,۰۰۰
255.35.19گل HTR Z III۶,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19گل HTR Z III۵,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19گل HTR Z III۸,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20گل HTR Z III۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20گل HTR Z۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
175.60.13...۲,۰۰۰,۰۰۰
175.65.14...۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14---۳,۸۵۰,۰۰۰
195.80.14...۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14...۳,۳۵۰,۰۰۰
205.75.14---۴,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15...۲,۲۰۰,۰۰۰
195.70.15۲,۷۰۰,۰۰۰
195.80.15...۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15۴,۱۰۰,۰۰۰
205.70.15۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15---۳,۳۵۰,۰۰۰
235.75.15۵,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15...۷,۲۰۰,۰۰۰
265.70.15۲,۵۰۰,۰۰۰
195.50.16۳,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16...۴,۳۵۰,۰۰۰
205.50.16۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16---۳,۹۵۰,۰۰۰
215.15۴,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16...۴,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16۵,۵۰۰,۰۰۰
225.70.16۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16۴,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16۵,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17---۵,۲۵۰,۰۰۰
215.55.17...۳,۲۵۰,۰۰۰
215.45.17...۴,۴۰۰,۰۰۰
215.60.17۵,۱۰۰,۰۰۰
225.55.17...۶,۰۰۰,۰۰۰
225.50.17...۵,۸۵۰,۰۰۰
225.45.17...۵,۵۰۰,۰۰۰
225.65.17۵,۱۰۰,۰۰۰
235.65.17...۵,۵۵۰,۰۰۰
235.55.17۵,۶۵۰,۰۰۰
245.45.17...۶,۱۵۰,۰۰۰
265.70.17...۶,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17---۷,۷۵۰,۰۰۰
275.65.17...۷,۶۰۰,۰۰۰
285.65.17...۱۰,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18---۶,۸۵۰,۰۰۰
225.45.18۵,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18۷,۱۰۰,۰۰۰
225.65.18۶,۹۵۰,۰۰۰
225.55.18۵,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18...۵,۶۵۰,۰۰۰
235.50.18...۷,۹۵۰,۰۰۰
235.45.18...۸,۰۰۰,۰۰۰
235.55.18---۶,۲۵۰,۰۰۰
245.45.18...۷,۴۵۰,۰۰۰
245.40.18۷,۲۰۰,۰۰۰
245.50.18۴,۳۰۰,۰۰۰
255.35.18...۷,۳۵۰,۰۰۰
255.45.18۶,۲۰۰,۰۰۰
255.55.18۹,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18...۶,۳۵۰,۰۰۰
265.60.18۱۱,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18...۱۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.19...۷,۷۵۰,۰۰۰
245.40.19...۷,۱۵۰,۰۰۰
245.35.19۶,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19...۷,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19...۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19...۱,۰۹۰,۰۰۰
275.35.19...۸,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20...۱۰,۶۰۰,۰۰۰
235.55.20۱۰,۰۰۰,۰۰۰
235.50.20۶,۲۵۰,۰۰۰
265.50.20...۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20...۸,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20۱۰,۶۰۰,۰۰۰
275.35.20...۹,۵۰۰,۰۰۰
275.40.20...۵,۹۰۰,۰۰۰
275.45.20۸,۵۵۰,۰۰۰
285.50.20...۱۲,۶۰۰,۰۰۰
315.35.20۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21...۵,۰۰۰,۰۰۰
275.50.21۹,۷۰۰,۰۰۰
295.35.21۱۱,۹۰۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
255.70.15۷,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15۲,۹۵۰,۰۰۰
225.70.15۲,۹۵۰,۰۰۰
205.60.16۲,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16۴,۸۵۰,۰۰۰
225.70.16۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16۳,۱۰۰,۰۰۰
215.45.17۴,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17۳,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17۴,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18۴,۲۵۰,۰۰۰
225.55.18۶,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18۷,۵۰۰,۰۰۰
235.45.18۶,۶۰۰,۰۰۰
235.50.18۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18۶,۲۵۰,۰۰۰
235.60.18۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18۱۲,۱۰۰,۰۰۰
255.35.18۶,۷۰۰,۰۰۰
255.45.18۳,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18۷,۹۰۰,۰۰۰
275.35.18۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19۵,۶۴۰,۰۰۰
225.40.19۱۲,۷۵۰,۰۰۰
235.55.19۱۲,۸۰۰,۰۰۰
255.35.19۹,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20۶,۷۵۰,۰۰۰
235.55.20۶,۲۰۰,۰۰۰
235.45.18۲,۶۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13---۱,۲۵۰,۰۰۰
175.60.13---۱,۰۰۰,۰۰۰
175.70.13---۱,۴۵۰,۰۰۰
185.70.13---۱,۶۵۰,۰۰۰
185.65.14---۱,۹۰۰,۰۰۰
195.60.14---۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14---۲,۵۵۰,۰۰۰
185.80.14۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15---۱,۲۰۰,۰۰۰
195.55.15TR257۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15---۲,۱۰۰,۰۰۰
195.65.15TR928۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15...۱,۷۰۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15---۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15...۲,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15TR257۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15TR257۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16---۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16TR928۲,۱۰۰,۰۰۰
215.65.16...۲,۵۰۰,۰۰۰
215.55.16۳,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16۳,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16...۳,۰۰۰,۰۰۰
235.60.16۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16۲,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17...۲,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17۳,۳۵۰,۰۰۰
215.45.17۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17Sportex TH201۳,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17...۲,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17۳,۱۰۰,۰۰۰
225.50.17Sportex TH201۲,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17Sportex TH201۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17TR257۲,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17۳,۰۵۰,۰۰۰
235.55.17...۳,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17...۳,۹۵۰,۰۰۰
235.60.17...۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17...۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17TR257۴,۷۰۰,۰۰۰
225.40.18...۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18TR257۳,۵۰۰,۰۰۰
235.50.18۵,۳۵۰,۰۰۰
235.60.18...۳,۱۵۰,۰۰۰
245.45.18...۳,۰۵۰,۰۰۰
245.45.18۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
185.65.15۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16...۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16CINTURATO P7۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17CINTURATO P7۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17P ZERO Nero GT۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17---۱۳,۶۰۰,۰۰۰
225.55.17۸,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17CINTURATO P7 MO۱۳,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17CINTURATO P7۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17---۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17۸,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18۲۲,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18CINTURATO P7۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18۹,۵۰۰,۰۰۰
235.50.18۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18Scorpion Verde۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18۱۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.18---۱۳,۶۰۰,۰۰۰
245.50.18۱۴,۸۰۰,۰۰۰
255.35.18۸,۰۰۰,۰۰۰
255.40.18۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18۹,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18۷,۴۰۰,۰۰۰
285.35.18P ZERO MO۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19۳۰,۵۰۰,۰۰۰
225.45.19۱۴,۲۰۰,۰۰۰
235.55.19۹,۲۰۰,۰۰۰
245.35.19۲۰,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19---۱۲,۱۰۰,۰۰۰
245.45.19P ZERO (MOE) R-F۲۱,۵۰۰,۰۰۰
255.35.19۳۳,۲۰۰,۰۰۰
255.45.19P ZERO MO۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19۱۳,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19۲۸,۲۰۰,۰۰۰
275.35.19۱۱,۲۰۰,۰۰۰
285.30.19۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20---۲۳,۵۰۰,۰۰۰
245.40.20P ZERO PZ4 * R-F۱۷,۲۰۰,۰۰۰
245.45.20۲۳,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20---۱۰,۴۰۰,۰۰۰
265.45.20۸,۹۵۰,۰۰۰
255.40.20۱۷,۲۰۰,۰۰۰
275.30.20۱۲,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20---۱۷,۷۰۰,۰۰۰
275.45.20۲۱,۸۰۰,۰۰۰
295.35.20---۱۵,۱۰۰,۰۰۰
245.40.21۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21۵۵,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21۲۰,۰۰۰,۰۰۰
275.40.21---۲۴,۸۰۰,۰۰۰
275.30.21۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21P ZERO NO۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان )
165.65.13۹۰۰,۰۰۰
175.60.13۷۵۰,۰۰۰
185.70.13۱,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14۱,۷۰۰,۰۰۰
195.70.14...
205.75.14...
185.60.15۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15۱,۹۰۰,۰۰۰
195.55.15۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15۱,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15۲,۰۹۰,۰۰۰
225.70.15۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16۲,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16۲,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.16۲,۳۰۰,۰۰۰
235.70.16۳,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16۳,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16۲,۶۰۰,۰۰۰
245.75.16۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.16۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16۳,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17۲,۳۵۰,۰۰۰
215.50.17۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.17۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17۲,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17۲,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17۲,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17۲,۹۵۰,۰۰۰
225.45.18۲,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18۲,۸۵۰,۰۰۰
235.50.18۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.18۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18۳,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19۳,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20۳,۹۵۰,۰۰۰