جمعه - 8 مهر - 1401
|
2022 - Sep - 30
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

قیمت لاستیک

ایران تایر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  165.65.13گل آدرینا۴۵۰,۰۰۰
  175.60.13گل سارینا۵۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل کارنا۵۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل رونیکا۶۵۰,۰۰۰
  185.65.15گل کارنا۵۰۰,۰۰۰
  205.60.15گل رونیکا۷۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل کارنا۷۰۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  165.65.13گل KB12۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13گل KB2000۶۵۰,۰۰۰
  175.70.13گل KB14۶۵۰,۰۰۰
  185.65.14گل KB22۵۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل KB77۷۰۰,۰۰۰
  185.65.15گل KB27۵۵۰,۰۰۰
  195.60.15...۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15گل KB77۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16گل KB14۸۰۰,۰۰۰
  215.60.17گل KB66۱,۰۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  165.65.13گل ونوس۴۵۰,۰۰۰
  175.60.13...۵۵۰,۰۰۰
  175.70.13...۶۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل اورانوس۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14گل مرکوری۷۰۰,۰۰۰
  185.65.15گل اورانوس۵۵۰,۰۰۰
  195.65.15...۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15گل مرکوری۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16...۷۰۰,۰۰۰
  215.55.17گل نپتون۹۵۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  165.65.13گل P648۴۵۰,۰۰۰
  175.60.13گل P601۶۰۰,۰۰۰
  175.70.13...۶۰۰,۰۰۰
  185.60.14...۶۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل P640۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14گل P624۷۰۰,۰۰۰
  185.60.15گل P640۵۰۰,۰۰۰
  195.60.15...۷۰۰,۰۰۰
  195.65.15گل P648۶۰۰,۰۰۰
  205.60.15گل P624۷۵۰,۰۰۰
  205.50.16گل P624۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16...۷۰۰,۰۰۰
  215.65.16گل S630۱,۱۰۰,۰۰۰
  225.70.16گل S630۱,۳۵۰,۰۰۰
  225.65.17گل S677۱,۰۵۰,۰۰۰
  235.65.17گل S673۱,۲۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  175.60.13گل CP672۹۰۰,۰۰۰
  175.70.13گل CP661۹۵۰,۰۰۰
  185.60.13گل N Blue HD Plus۹۵۰,۰۰۰
  185.70.13گل CP661۹۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل N5000 Plus۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل N5000 Plus۱,۱۰۰,۰۰۰
  195.60.14گل N5000 Plus۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.65.14گل N5000 Plus۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.15گل CP672۱,۱۰۰,۰۰۰
  195.60.15گل CP672۱,۲۰۰,۰۰۰
  195.65.15 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.60.15گل N5000 Plus۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.65.15گل CP672۱,۳۵۰,۰۰۰
  205.70.15گل NFera۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16گل CP672۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل CP672۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.55.16گل CP672۱,۷۰۰,۰۰۰
  245.70.16گل NFera۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.45.17گل NFera SU1۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.17گل NFera SU1۲,۸۰۰,۰۰۰
  215.60.17گل CP672۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.17گل NFera SU1۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.60.17گل CP672۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.50.18گل NFera۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.18گل NFera۲,۳۰۰,۰۰۰
  235.60.18گل NFera۱,۸۵۰,۰۰۰
  245.50.18گل NFera SU1---
  225.50.18گل CP672۳,۴۵۰,۰۰۰
  245.60.18گل ROADIAN HTX RH5۲,۲۰۰,۰۰۰
  245.45.18گل NFera۲,۲۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  165.65.13---۸۵۰,۰۰۰
  175.70.13...۹۵۰,۰۰۰
  185.70.13...۱,۰۵۰,۰۰۰
  175.60.13...۱,۳۰۰,۰۰۰
  175.60.13...۹۰۰,۰۰۰
  185.65.14---۹۵۰,۰۰۰
  185.70.14 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  205.60.14...۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.60.14...۲,۱۰۰,۰۰۰
  185.60.14...۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.60.14...۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.75.14...۱,۴۰۰,۰۰۰
  175.50.15 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.15---۱,۲۰۰,۰۰۰
  195.70.15...۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.75.15...۱,۷۰۰,۰۰۰
  205.65.15...۱,۳۰۰,۰۰۰
  225.70.15...۱,۸۰۰,۰۰۰
  195.55.15---۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.60.15---۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.65.15---۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.60.15---۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.70.15---۱,۴۰۰,۰۰۰
  255.70.15---۲,۰۰۰,۰۰۰
  185.55.16...۱,۳۰۰,۰۰۰
  235.70.16...۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.50.16...۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.65.16...۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.75.16...۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.80.16...۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.16---۱,۷۵۰,۰۰۰
  255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  195.75.16...۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.55.16---۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16---۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.55.16---۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.70.16---۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.17---۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  215.45.17---۱,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.17...۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.50.17---۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.17---۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  285.65.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  285.65.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.45.17---۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.60.17---۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.55.17---۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.65.17---۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.65.17---۲,۴۰۰,۰۰۰
  255.55.17---۲,۰۰۰,۰۰۰
  255.60.17---۱,۶۵۰,۰۰۰
  265.65.17---۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.40.18...۱,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.50.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  285.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.35.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.55.18---۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.60.18---۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.45.18---۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.50.18---۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.55.18---۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.55.18---۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.55.18---۲,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.18---۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.18---۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.60.18---۲,۲۰۰,۰۰۰
  255.60.18---۲,۶۵۰,۰۰۰
  265.60.18---۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.45.19---۲,۰۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.19---۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.19---۲,۶۵۰,۰۰۰
  245.40.20 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.20...۲,۵۰۰,۰۰۰
  275.35.20---۲,۷۰۰,۰۰۰
  265.50.20 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  275.40.20---۲,۷۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  175.70.13...۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.60.13...۱,۰۰۰,۰۰۰
  165.65.13گل SENSE KR26۸۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل Ecsta SPT KU31۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.14گل SOLUS HS11۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل Ecsta HS51۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.60.14گل SOLUS HS11۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.65.14گل Ecsta HS51۱,۳۵۰,۰۰۰
  185.65.15گل Ecowing۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.60.15گل Ecsta HS51۱,۴۰۰,۰۰۰
  175.50.15گل Ecowing۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.15گل SOLUS۱,۴۵۰,۰۰۰
  195.60.15گل SOLUS HS11۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.65.15گل Ecowing۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.50.15گل Ecsta HS51۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.60.16...۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.50.16گل Ecsta۱,۶۵۰,۰۰۰
  235.60.16...۲,۰۰۰,۰۰۰
  245.70.16...۲,۳۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل Ecsta HS51۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.65.16گل Eco Solus KL21۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.50.16گل SOLUS KH17۱,۸۰۰,۰۰۰
  195.75.16گل PORTRAN۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.70.16گل Ecowing ES01 KH27۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.60.16گل SOLUS HS11۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.55.16گل ECSTA HS51۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.70.16گل Crugen HP71۲,۱۰۰,۰۰۰
  205.45.16گل Ecsta HS51۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16گل Ecowing Es01 kh27۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.65.16گل SOLUS KH17۱,۴۰۰,۰۰۰
  265.70.16گل CRUGEN HP91۳,۵۰۰,۰۰۰
  205.50.17گل Ecsta۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17گل SOLUS KH17۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.60.17گل Eco SOLUS KL21۱,۵۵۰,۰۰۰
  225.65.17گل Eco SOLUS KL21۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.17گل SOLUS KH17۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.60.17گل Crugen HP71۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.60.17گل Eco SOLUS KL21۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.17گل Ecsta HS51۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.50.17گل Ecowing۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.55.17گل Ecsta HS51۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.55.17گل SOLUS KH17۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.17گل ECSTA HS51۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.60.17گل CRUGEN۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.65.17گل Eco SOLUS KL21۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.55.17گل Ecowing Es01 kh27۱,۹۵۰,۰۰۰
  235.60.18گل Eco SOLUS KL21۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.55.18گل Eco SOLUS KL21۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.65.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.45.18گل SOLUS KH17۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.55.18گل Road Venture APT KL51۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.45.18گل Ecsta XC KU26۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.60.18گل Eco SOLUS KL21۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.45.18گل Ecsta LE Sport KU39۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.50.18گل CRUGEN HP91۲,۳۰۰,۰۰۰
  255.60.18گل CRUGEN PREMIUM KL33۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.60.18گل CRUGEN HP91۲,۷۵۰,۰۰۰
  235.55.19گل CRUGEN PREMIUM KL33۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.45.19گل CRUGEN۳,۰۰۰,۰۰۰
  275.35.19گل Ecsta LE Sport KU39۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19گل ECSTA PS91۳,۸۰۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  165.65.13Optimo K715۱,۵۵۰,۰۰۰
  175.70.13گل Smart Plus H429۱,۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13Solus HS11۹۰۰,۰۰۰
  185.60.13گل OPTIMO ME02 K424۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14گل OPTIMO ME02 K424۱,۵۵۰,۰۰۰
  205.65.14 ---
  195.65.15Optimo K415۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.60.15Optimo K415۱,۴۵۰,۰۰۰
  205.60.15گل Kinergy۱,۵۵۰,۰۰۰
  205.65.15...۱,۶۰۰,۰۰۰
  185.65.15گل Kinergy Eco 2۱,۳۰۰,۰۰۰
  235.60.16گل OPTIMO ME02 K424۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل Ventus ME01 K114۲,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16گل OPTIMO K415۲,۰۵۰,۰۰۰
  215.55.16گل Ventus۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.60.16گل Ventus۱,۹۵۰,۰۰۰
  245.70.16گل Dynapro HP2 RA33۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.70.16گل Dynapro HP2 RA33۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.70.16گل Dynapro HP2 RA33۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.60.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.50.17گل Ventus ME01 K114۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17گل Ventus Prime2 K115۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.50.17گل Ventus۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.17گل OPTIMO K415۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17گل Dynapro HP2 RA33۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.45.17گل OPTIMO K415۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.17گل Ventus۲,۳۵۰,۰۰۰
  235.50.18گل Ventus۳,۵۰۰,۰۰۰
  235.55.18گل OPTIMO H426۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.55.18گل OPTIMO H426۲,۵۰۰,۰۰۰
  245.40.18گل Ventus V12 evo2 K120۳,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.18گل OPTIMO K415۲,۲۰۰,۰۰۰
  245.60.18گل Dynapro HP RA23۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.60.18گل Dynapro HP2 RA33۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.50.18گل Ventus V12 evo K110۲,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.18گل Ventus Prime2 K115۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.19گل Ventus Prime2 K115۳,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.19گل Ventus Prime2 K115۳,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19گل Ventus V12 evo2 K120۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  185.65.15گل Energy۱,۹۰۰,۰۰۰
  195.60.15---۲,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.15Energy Saver Plus۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.15---۲,۰۵۰,۰۰۰
  205.65.15---۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.15---۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.16---۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.16Primacy 3۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.70.16---۲,۳۵۰,۰۰۰
  205.55.16---۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.45.17گل PRIMACY HP۳,۰۵۰,۰۰۰
  215.55.17گل Primacy۳,۳۰۰,۰۰۰
  205.55.17گل Primacy 3۳,۸۰۰,۰۰۰
  225.50.17گل Primacy 3۴,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.18گل Pilot۴,۷۰۰,۰۰۰
  225.55.18گل Primacy۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.50.18گل Primacy۵,۳۰۰,۰۰۰
  245.50.18گل Primacy 3۶,۲۰۰,۰۰۰
  265.40.21گل LATITUDE SPORT 3۱۰,۰۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  175.60.13گل MH12۹۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل MH12۱,۱۰۰,۰۰۰
  205.60.15گل MH12۱,۴۰۰,۰۰۰
  185.65.15گل MH12۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.65.15گل Matrac۱,۴۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.15گل MH12۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل MH12۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.45.16گل MH12۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.50.16گل MH12۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.65.16گل Matrac۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  195.45.16 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  215.55.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.70.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17گل CRUGEN KL21۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.40.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  285.60.17گل Matrac STX KL12۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.60.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.18گل Matrac MU12۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.19 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.20 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.60.18گل CRUGEN KL21۳,۳۰۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  215.60.16گل DB E70B۱,۹۰۰,۰۰۰
  265.70.16گل GEOLANDAR H/T G039۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17گل DB E70B۱,۹۰۰,۰۰۰
  285.65.17گل G94B۳,۳۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  185.60.13گل HTR A/S P01۹۵۰,۰۰۰
  185.60.14گل HTR A/S P01۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.14گل HTR A/S P01۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.14گل HTR A/S P01۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.60.14گل HTR 200۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.15گل HTR 900۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.65.15گل HTR A/S P01۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.60.15گل HTR 900۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.50.15گل HTR 200۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.15گل HTR A/S P01۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15گل HTR 900۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.65.15گل HTR A/S P01۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.60.15گل HTR 900۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16گل HTR A/S P01۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.60.16گل HTR A/S P01۱,۹۵۰,۰۰۰
  205.50.16گل HTR 900۱,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.16گل HTR 900۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.17گل HTR 900۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.17گل HTR Z III۲,۳۰۰,۰۰۰
  265.35.18گل HTR Z III۲,۸۰۰,۰۰۰
  255.35.18گل HTR Z III۲,۷۰۰,۰۰۰
  275.35.18گل HTR Z III۳,۴۰۰,۰۰۰
  225.40.18گل HTR 900۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.45.18گل HTR 900۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18گل HTR 900۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.45.19گل HTR Z III۳,۸۰۰,۰۰۰
  255.35.19گل HTR Z III۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.19گل HTR Z III۳,۹۰۰,۰۰۰
  275.40.19گل HTR Z III۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20گل HTR Z III۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.20گل HTR Z۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  175.60.13...۹۷۵,۰۰۰
  205.60.14...۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.60.14...۱,۳۵۰,۰۰۰
  175.65.14...۱,۰۵۰,۰۰۰
  195.80.14...۱,۲۵۰,۰۰۰
  185.65.14---۱,۲۰۰,۰۰۰
  215.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  185.65.15...۱,۲۰۰,۰۰۰
  255.70.15...۲,۷۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  205.70.15 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  195.80.15...۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.15---۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.55.16---۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.55.16...۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.60.16...۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  285.65.17---۳,۸۰۰,۰۰۰
  215.50.17---۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.55.17...۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.50.17...۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.55.17...۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.75.14---۱,۶۰۰,۰۰۰
  235.65.17...۳,۳۵۰,۰۰۰
  215.45.17...۲,۲۰۰,۰۰۰
  265.70.17...۴,۰۰۰,۰۰۰
  275.65.17...۳,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.17...۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.45.17...۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  235.55.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  285.65.17...۴,۲۰۰,۰۰۰
  265.65.17---۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.40.18---۲,۸۰۰,۰۰۰
  235.60.18...۲,۹۰۰,۰۰۰
  245.45.18...۳,۲۰۰,۰۰۰
  235.50.18...۳,۶۰۰,۰۰۰
  265.35.18...۳,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.18 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  255.55.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  235.45.18...۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.18---۳,۱۰۰,۰۰۰
  255.35.18...۳,۱۵۰,۰۰۰
  285.60.18...۴,۱۰۰,۰۰۰
  235.55.19...۳,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.19...۳,۰۰۰,۰۰۰
  275.30.19...۴,۷۵۰,۰۰۰
  275.35.19...۴,۵۰۰,۰۰۰
  245.35.19 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  245.40.19...۴,۳۰۰,۰۰۰
  275.40.19...۴,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.20...۴,۶۰۰,۰۰۰
  275.40.20...۴,۱۰۰,۰۰۰
  255.35.20 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  315.35.20 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  275.45.20 ۴,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.20...۴,۱۵۰,۰۰۰
  295.35.21 ۴,۷۰۰,۰۰۰
  285.50.20...۴,۵۰۰,۰۰۰
  265.50.20...۳,۲۵۰,۰۰۰
  245.40.20...۳,۸۰۰,۰۰۰
  265.45.21...۴,۵۰۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  255.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  245.70.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  265.65.17 ۴,۴۵۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  235.50.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  255.45.18 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.55.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.19 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
  235.55.20 ۵,۳۵۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  165.65.13---۶۰۰,۰۰۰
  175.60.13---۷۰۰,۰۰۰
  175.70.13---۷۵۰,۰۰۰
  185.70.13---۷۵۰,۰۰۰
  185.65.14---۸۰۰,۰۰۰
  195.60.14---۸۵۰,۰۰۰
  205.60.14---۹۰۰,۰۰۰
  205.60.15...۱,۰۵۰,۰۰۰
  235.75.15...۱,۴۰۰,۰۰۰
  185.65.15---۹۵۰,۰۰۰
  195.55.15TR257۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.15---۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.65.15TR928۹۵۰,۰۰۰
  205.50.15---۱,۱۵۰,۰۰۰
  255.75.15TR257۱,۴۵۰,۰۰۰
  255.70.15TR257۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.16---۱,۱۰۰,۰۰۰
  205.55.16TR928۱,۱۵۰,۰۰۰
  215.65.16...۱,۳۰۰,۰۰۰
  225.70.16...۱,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.16TR257۱,۴۰۰,۰۰۰
  235.55.17...۱,۵۰۰,۰۰۰
  235.65.17...۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.17...۱,۰۰۰,۰۰۰
  235.60.17...۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.70.17...۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.17...۱,۳۵۰,۰۰۰
  215.50.17Sportex TH201۱,۴۰۰,۰۰۰
  225.45.17Sportex TH201۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.50.17Sportex TH201۱,۴۵۰,۰۰۰
  225.60.17TR257۱,۵۵۰,۰۰۰
  265.65.17TR257۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.60.18...۱,۶۰۰,۰۰۰
  245.45.18...۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.40.18...۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.18TR257۱,۶۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیکجزئیاتقیمت ( تومان ) 
  205.55.16...۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.55.16CINTURATO P7۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.45.17P ZERO Nero GT۳,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.17CINTURATO P7۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.65.17---۲,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.17 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.17CINTURATO P7 MO۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.50.17---۴,۰۵۰,۰۰۰
  225.60.17CINTURATO P7۱,۷۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  265.35.18 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  2245.40.18 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  275.40.18 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  235.40.18 ۶,۲۵۰,۰۰۰
  225.40.18CINTURATO P7۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.18Scorpion Verde۳,۹۵۰,۰۰۰
  245.45.18---۳,۳۵۰,۰۰۰
  285.35.18P ZERO MO۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.35.19 ۶,۷۵۰,۰۰۰
  275.40.19 ۹,۷۵۰,۰۰۰
  285.30.19 ۵,۱۰۰,۰۰۰
  255.35.19 ۷,۱۵۰,۰۰۰
  225.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.19---۴,۵۶۰,۰۰۰
  245.45.19P ZERO (MOE) R-F۸,۲۵۰,۰۰۰
  255.45.19P ZERO MO۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.35.20---۹,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20P ZERO PZ4 * R-F۷,۷۵۰,۰۰۰
  255.35.20---۵,۱۵۰,۰۰۰
  275.30.20 ۷,۱۵۰,۰۰۰
  295.35.20---۶,۴۵۰,۰۰۰
  275.35.20---۸,۰۰۰,۰۰۰
  275.40.21---۷,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  295.35.21P ZERO NO۶,۹۰۰,۰۰۰
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.