امروز پنج شنبه - 21 فروردين - 1399
|
2020 - Apr - 09

قیمت لاستیک و تایر

کویر

 مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان ) 
 کویر تایرگل KB12165.65.13540,000
 کویر تایرگل KB2000175.60.13600,000
 کویر تایرگل KB22185.65.14600,000
 کویر تایرگل KB77205.60.14900,000
 کویر تایرگل KB27185.65.15600,000
 کویر تایرگل KB77205.60.15950,000
 

یزدتایر

 مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان ) 
 یزدتایرگل ونوس165.65.13580,000
 یزد تایرگل اورانوس185.65.14620,000
 یزد تایرگل مرکوری205.60.141,060,000
 یزد تایرگل اورانوس185.65.15670,000
 یزد تایرگل مرکوری205.60.151,100,000
 

بارز

 مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان ) 
 بارزگل P648165.65.13570,000
 بارزگل P601175.60.13600,000
 بارزگل P640185.65.14610,000
 بارزگل P624205.60.14830,000
 بارزگل P640185.65.15630,000
 بارزگل P648195.65.15540,000
 بارزگل P624205.60.15880,000
 بارزگل P624205.50.16950,000
 بارزگل S630215.65.161,250,000
 بارزگل S630225.70.161,350,000
 بارزگل S677225.65.171,300,000
 بارزگل S673235.65.171,350,000
 

رودستون

 مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان ) 
 رودستونگل CP672175.60.13920,000
 رودستونگل N Blue HD Plus185.60.13950,000
 رودستونگل CP661185.70.131,300,000
 رودستونگل N5000 Plus205.60.141,550,000
 رودستونگل N5000 Plus185.65.141,350,000
 رودستونگل N5000 Plus195.60.141,550,000
 رودستونگل N5000 Plus205.65.141,500,000
 رودستونگل N5000 Plus205.60.151,750,000
 رودستونگل CP672185.65.151,450,000
 رودستونگل CP672205.55.161,950,000
 رودستونگل CP672215.55.162,900,000
 رودستونگل NFera SU1215.45.172,100,000
 رودستونگل NFera SU1215.55.172,800,000
 رودستونگل NFera SU1225.45.173,000,000
 رودستونگل NFera SU1245.50.183,450,000
 رودستونگل CP672225.50.183,450,000
 رودستونگل ROADIAN HTX RH5245.60.183,500,000

کومهو

 مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان ) 
 کومهوگل SENSE KR26165.65.13800,000
 کومهوگل Ecsta SPT KU31185.65.141,350,000
 کومهوگل SOLUS HS11205.60.141,600,000
 کومهوگل Ecsta HS51205.60.141,600,000
 کومهوگل SOLUS HS11195.60.141,500,000
 کومهوگل Ecsta HS51205.65.141,600,000
 کومهوگل Ecsta HS51205.60.151,850,000
 کومهوگل SOLUS HS11195.60.151,600,000
 کومهوگل Ecsta HS51205.50.151,800,000
 کومهوگل Ecsta HS51205.55.162,100,000
 کومهوگل Eco Solus KL21215.65.162,250,000
 کومهوگل SOLUS KH17195.50.162,200,000
 کومهوگل Ecowing ES01 KH27225.70.162,800,000
 کومهوگل SOLUS HS11235.60.162,700,000
 کومهوگل ECSTA HS51225.55.163,300,000
 کومهوگل Crugen HP71235.70.163,400,000
 کومهوگل Ecsta HS51205.45.162,500,000
 کومهوگل Ecowing Es01 kh27215.60.162,400,000
 کومهوگل SOLUS KH17205.65.162,300,000
 کومهوگل CRUGEN HP91265.70.163,500,000
 کومهوگل SOLUS KH17215.45.172,200,000
 کومهوگل Eco SOLUS KL21225.60.171,900,000
 کومهوگل Eco SOLUS KL21225.65.173,000,000
 کومهوگل SOLUS KH17225.50.172,600,000
 کومهوگل Crugen HP71235.60.172,800,000
 کومهوگل Eco SOLUS KL21215.60.172,800,000
 کومهوگل Ecsta HS51225.45.172,700,000
 کومهوگل Ecsta HS51215.55.173,000,000
 کومهوگل SOLUS KH17225.55.172,800,000
 کومهوگل ECSTA HS51225.50.172,600,000
 کومهوگل Eco SOLUS KL21235.65.172,800,000
 کومهوگل Ecowing Es01 kh27235.55.172,900,000
 کومهوگل Eco SOLUS KL21235.60.183,300,000
 کومهوگل Eco SOLUS KL21225.55.182,950,000
 کومهوگل SOLUS KH17225.45.182,700,000
 کومهوگل Road Venture APT KL51235.55.183,000,000
 کومهوگل Ecsta XC KU26235.45.183,200,000
 کومهوگل Eco SOLUS KL21245.60.183,300,000
 کومهوگل Ecsta LE Sport KU39245.45.183,200,000
 کومهوگل CRUGEN HP91235.50.183,050,000
 کومهوگل CRUGEN PREMIUM KL33255.60.183,400,000
 کومهوگل CRUGEN HP91225.60.183,300,000
 کومهوگل CRUGEN PREMIUM KL33235.55.193,100,000
 کومهوگل Ecsta LE Sport KU39275.35.193,600,000
 کومهوگل ECSTA PS91275.40.193,800,000

هانکوک

 مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان ) 
 هانکوکگل Smart Plus H429175.70.131,500,000
 هانکوکگل OPTIMO ME02 K424185.60.131,070,000
 هانکوکگل OPTIMO ME02 K424205.60.141,900,000
 هانکوکگل OPTIMO ME02 K424235.60.163,600,000
 هانکوکگل Ventus ME01 K114205.55.162,500,000
 هانکوکگل OPTIMO K415195.50.162,800,000
 هانکوکگل Dynapro HP2 RA33245.70.163,800,000
 هانکوکگل Dynapro HP2 RA33225.70.163,800,000
 هانکوکگل Dynapro HP2 RA33235.70.163,500,000
 هانکوکگل Ventus ME01 K114225.50.173,500,000
 هانکوکگل Ventus Prime2 K115215.45.173,600,000
 هانکوکگل OPTIMO K415215.55.173,000,000
 هانکوکگل Dynapro HP2 RA33225.65.173,700,000
 هانکوکگل OPTIMO K415225.45.173,500,000
 هانکوکگل OPTIMO H426235.55.183,900,000
 هانکوکگل OPTIMO H426225.55.183,900,000
 هانکوکگل Dynapro HP RA23245.60.183,700,000
 هانکوکگل OPTIMO K415225.45.183,800,000
 هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120245.40.183,500,000
 هانکوکگل Dynapro HP2 RA33235.60.183,700,000
 هانکوکگل Ventus V12 evo K110225.50.183,500,000
 هانکوکگل Ventus Prime2 K115245.45.183,700,000
 هانکوکگل Ventus Prime2 K115235.55.194,400,000
 هانکوکگل Ventus Prime2 K115245.40.193,600,000
 هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120275.35.193,600,000
 هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120275.40.193,600,000

مارشال

 مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان ) 
 مارشالگل Matrac STX KL12285.60.172,600,000
 مارشالگل Matrac MU12225.45.183,300,000
 مارشالگل CRUGEN KL21225.65.173,100,000
 مارشالگل CRUGEN KL21235.60.183,300,000

یوکوهاما

 مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان ) 
 یوکوهاماگل DB E70B215.60.162,800,000
 یوکوهاماگل GEOLANDAR H/T G039265.70.163,850,000
 یوکوهاماگل DB E70B215.55.172,800,000
 یوکوهاماگل G94B285.65.174,300,000

سومیتومو

 مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان ) 
 سومیتوموگل HTR 200205.60.141,600,000
 سومیتوموگل HTR 900185.65.151,450,000
 سومیتوموگل HTR 900195.60.151,500,000
 سومیتوموگل HTR 200195.50.151,700,000
 سومیتوموگل HTR 900205.60.151,750,000
 سومیتوموگل HTR A/S P01205.65.151,900,000
 سومیتوموگل HTR 900215.60.152,200,000
 سومیتوموگل HTR A/S P01205.55.162,100,000
 سومیتوموگل HTR A/S P01215.60.162,450,000
 سومیتوموگل HTR 900205.50.162,300,000
 سومیتوموگل HTR 900215.55.162,500,000
 سومیتوموگل HTR 900225.45.173,900,000
 سومیتوموگل HTR Z III245.40.173,500,000
 سومیتوموگل HTR Z III265.35.183,900,000
 سومیتوموگل HTR Z III255.35.183,700,000
 سومیتوموگل HTR Z III275.35.184,200,000
 سومیتوموگل HTR 900225.40.183,100,000
 سومیتوموگل HTR 900225.45.183,200,000
 سومیتوموگل HTR 900245.45.183,300,000
 سومیتوموگل HTR Z III245.40.193,900,000
 سومیتوموگل HTR Z III255.35.194,000,000
 سومیتوموگل HTR Z III275.35.193,900,000
 سومیتوموگل HTR Z III275.40.194,400,000
 سومیتوموگل HTR Z III245.40.204,600,000

 

موسسه خیریه کهریزک
موسسه خیریه محک
یونیسف