سه شنبه - 21 مرداد - 1399
|
2020 - Aug - 11
|
RSS
|
|
تماس با ما

قیمت کرایه تاکسی در تهران

نرخ مصوب سال 97
ردیفکدخطمبداءمقصدنرخ سواری سال 97 نرخ  ون سال 97
1111ميدان تجريشميدان سربند18000 
2113میدان هفتم تیرمیدان نوبنیاد3700028000
3114ميدان تجريشکوهسار23000 
4115پایانه ارم ولنجک-دانشگاه شهید بهشتی2300017000
5116پایانه ارمخیابان آصف ، اسد آباد ،زال زر1800013500
6117ميدان قدسچهارراه پاسداران25000 
7118ميدان قدسمیدان چيذر1800013500
8119پمپ بنزين ولنجک ولنجك16500 
9121پایانه ارمپایانه شهید نظری4800034000
10122ميدان قدسامام‌زاده قاسم - نخجوان17500 
11124پایانه ارمکرج7500052000
12125ميدان قدسدارآباد2400018000
13126میدان قدسپایانه سید خندان3300024000
14127پمپ بنزين ولنجک دانشگاه شهيد بهشتي13500 
15128ميدان قدسپایانه امام خمینی (ره)4600032000
16129پایانه ارممیدان ولیعصر (عج)3750026000
17131پایانه اوشانشهرک البرز-دانشگاه پیام نور واحد شمیرانات12000 
18132موزه دارآبادخیابان نارنجستان يكم135009000
19133پارك جمشيديهابتدای خیابان فیضیه12000 
20134میدان نوبنیادتقاطع خيابان ولي عصر (عج )-بزرگراه مدرس 24000 
21136ميدان تجريشپل نصر33000 
22139چهارراه ميني سيتيکوي لاله16500 
23141میدان نیاورانپایانه نوبنیاد17500 
24142خیابان سهيلخیابان مهر هشتم12000 
25143ميدان تجريشاختیاریه24000 
26144میدان نوبنیادمترو قيطريه2200019000
27145ميدان تجريشآبك20000 
28148ميدان قدسپایانه نوبنیاد2200017000
29151پایانه  شهرداریپایانه ميني سیتی2750019000
30152پایانه نوبنیادبومهن - رودهن7500057000
31153ميدان آزاديمیدان نوبنیاد4800034000
32155پایانه نوبنیادخيابان صنايع12000 
33156پایانه ميني سیتیشهرک نفت - شهرک صدف16500 
34157چهارراه مینی سیتیشهرک قائم20000 
35159چهارراه ميني سيتيپایانه نوبنیاد1650012500
36161چهارراه ميني سيتيسوهانک16500 
37162پایانه اوشانشهرک خلبانان16500 
38163پایانه نوبنیادشهر جديد پرديس7000049000
39167خیابان قیطریهپايانه امام خميني (ره)43000 
40168ميدان قدسمحله ازگل2800020000
41172پایانه ميني سیتیشهرک شهید محلاتي13500 
42174ميدان قدسمیدان جماران -پارک جمشیدیه2100015000
43177ابتداي خیابان صبوريانتهاي خیابان صبوري(کاشانک)12000 
44179تقاطع بزرگراه مدرس - چمراندانشگاه شهيد بهشتي16500 
45181ميدان تجريشكوي الهيه17500 
46183مترو قيطريهاندرزگو - چیذر 17000
47184مترو قيطريهدارآباد 27000
48186مترو قيطريهمیدان درکه 30000
49187پایانه  شهرداریسربند 17000
50188پایانه  شهرداریمیدان درکه 27000
51189پايانه شهرداريدانشگاه شهید بهشتی 18000
52191پايانه شهرداريتله کابين توچال 18000
53211میدان کتابپل مديريت            15000 
54212میدان شهید تهرانی مقدمپل مديريت            17000 
55213ميدان صنعت               مترو شریف           25000 
56214دريان نو              خیابان زنجان               15000 
57215میدان صنعتمیدان امام خمینی (ره)4400031000
58216ميدان صنعت                خیابان قائم مقام فراهاني3200023000
59217ابتداي خیابان طاهر خاني انتهاي خیابان طاهرخاني 10000 
60218ابتدای خیابان ارغوان         انتهای خیابان ارغوان        10000 
61219ابتدای كوي نصر       انتهای كوي نصر       10000 
62221خیابان ايران زمين شهرك سينا            14000 
63222خیابان شادمان  - ستارخان خیابان بهبودي - آزادي10000 
64224پل نصر               خیابان پاتريس 13000 
65225پل نصر               پایانه سازمان آب 19000 
66226پل نصر               شهرک ژاندارمری       18000 
67227ميدان  صنعت               پل نصر               18000 
68228خیابان دريان نوخيابان حبيب الهي 13500 
69229فلکه دوم صادقیهابتدای خیابان مطهري2900020000
70231ميدان صنعت سه راه ضرابخانه            29000 
71233پایانه  صنعت پایانه سید خندان3000024000
72234پایانه سازمان آب پایانه سید خندان3600025000
73235چهارديواري          فرحزاد              13500 
74236بلوار مرزدارانشهرك پاس             13500 
75237پایانه صنعت ميدان انقلاب اسلامی         3000023000
76238پایانه سازمان آب پایانه صنعت22000 
77239پایانه سازمان آب میدان ونك                 3200023000
78241میدان پونک ( بلوار همیلا )پایانه ارم3700027000
79242فلکه دوم صادقیهميدان توحيد18000 
80243پایانه صنعت               پل ستارخان           18000 
81244میدان شهید تهرانی مقدم شهرک بو علی 12000 
82245پایانه صنعتمیدان پونک (بلوار همیلا )22000 
83246ميدان صنعت بلوار شهید دادمان13500 
84247ميدان صنعت میدان شهید تهرانی مقدم18000 
85248ميدان صنعت فاز ششم شهرک غرب13500 
86249ميدان صنعت  شهرک مخابرات         18000 
87251ميدان صنعت فرحزاد              18000 
88252ميدان صنعت                ميدان فاطمي               2600018000
89253شهرك ژاندارمري ميدان فاطمي               24500 
90254 انتهای گيشا               ميدان فاطمي               22000 
91255ميدان بوستان         میدان شهید تهرانی مقدم17000 
92257میدان شهید تهرانی مقدممیدان ونک2700019000
93258 پونک ( بلوار همیلا)ميدان ونك            2900021000
94259پایانه صنعت ميدان ونك            2300018000
95261میدان شهید تهرانی مقدممیدان بهرود17000 
96262میدان شهید تهرانی مقدمميدان انقلاب  اسلامی     3500025000
97263پایانه سازمان آب پایانه ارم4200031000
98264پل نصر              ميدان انقلاب  اسلامی      1900015000
99265میدان شهید تهرانی مقدمشهرک آزادگان10500 
100267مترو طرشتخیابان ستارخان(بازار سنتی)10000 
نرخ مصوب سال 97
ردیفکدخطمبداءمقصدنرخ سواری سال 97 نرخ  ون سال 97
101268ابتدای يادگارامام(ره)تقاطع فرحزاد - ایثار28000 
102269 پایانه شهید نظریمیدان شهید تهرانی مقدم3700027000
103272خیابان  سازمان آبشهرک ژاندارمری       13500 
104273شهرک آتی سازپل مديريت            11000 
105274میدان صنعتشهرک آتی ساز13500 
106275پایانه صنعت                پایانه شهید نظری27000 
107276 پایانه شهید نظریسه راه ضرابخانه            4000029000
108277 پایانه شهید نظریپایانه سید خندان4000029000
109279 پایانه شهید نظریمينی سيتی4900035000
110281میدان صنعتشهرک تامین اجتماعی 17000 
111282میدان صنعتشهرک پاسارگاد12000 
112283شهرک آتی ساز میدان شهید تهرانی مقدم19000 
113284پل ستارخان پایانه رسالت26000 
114285میدان شهید تهرانی مقدمتقاطع خيابان ولي عصر (عج )-بزرگراه مدرس 20000 
115286پل مدیریت میدان ونک 23000 
116287پل ستارخان میدان ونک 2700019000
117288پل مدیریت میدان انقلاب اسلامی29000 
118289میدان صنعت پایانه ارم 3400024000
119291 پایانه شهید نظریميدان ونك            3450025000
120293پایانه سازمان آب میدان فاطمي               2700019000
121294میدان شهید تهرانی مقدمانتهاي خیابان 24متري 12000 
122295 پایانه شهید نظریپل گیشا2200016000
123296 پایانه شهید نظریبیمارستان میلاد 2700020000
124297 پایانه شهید نظریشهرک آزمایش22000 
125298 پایانه شهید نظریمیدان فاطمي2900021000
126299پایانه سازمان آب سه راه ضرابخانه 3800027000
127311میدان ونکده ونك(دانشگاه الزهرا (س))1350010000
128312ابتداي خیابان ميرداماد انتهاي خیابان ميرداماد1350010000
129313مترو قلهکچهارراه پاسداران1450012000
130314مترو میردامادانتهای خیابان نلسون ماندلا2850021000
131315پایانه ونکميدان توحيد2650019000
132316پایانه ونکميدان المپيک 30000
133319میدان ونکپل نصر2200017000
134322تقاطع خیابان ظفر- شريعتي تقاطع خیابان ظفر- مدرس 1300010000
135325پایانه ونکولنجک ( دانشگاه شهید بهشتی)3750029000
136326میدان ونکپایانه سیدخندان2100016000
137328پایانه شهید حقانیکتابخانه ملی 18000
138331میدان ونکپایانه نوبنیاد3650027000
139333میدان ونکپایانه مغان3000020000
140337ميدان ونکپایانه ارم 2850020000
141338پایانه ونکمیدان جمهوری اسلامی2950021000
142339میدان ونکپایانه رسالت2900020000
143341ميدان ونکخیابان شريعتي،ميرداماد20000 
144342میدان ونکپایانه حقانی1650012000
145343پایانه ونکپایانه كرج7200052000
146344ميدان ونکسه راه گوهردشت7700055000
147345ميدان ونکفازچهارم مهرشهر77000 
148351میدان مادرپایانه سیدخندان14500 
149353پایانه شهید شیرازیپایانه امام خمینی(ره)36500 
150357میدان ونکمیدان هروی3000020000
151358میدان ونکخیابان شهید عربعلی20000 
152363چهارراه جهان کودکانتهای خیابان نلسون ماندلا1900014000
153411میدان رسالتپاسداران2400018000
154412میدان رسالتشمیران نو13500 
155413فلکه سوم تهرانپارسشهرک طالقانی12000 
156414مترو هروی پایانه مغان14000 
157415میدان رسالتدلاوران14000 
158416پایانه گیلانمیدان هروی14000 
159417میدان رسالتپایانه  نوبنیاد25500 
160418ابتدای شهید کردمیدان ملت12000 
161419چهارراه اشراقمیدان ونک4400031000
162421پایانه رسالت- مترو گلبرگمیدان هروی2200016000
163422مترو فرهنگسرای اشراقمیدان رهبر1800012500
164423مترو فرهنگسرای اشراقانتهای شهرک شهید بهشتی 23000 
165424مترو فرهنگسرای اشراقابتدای خیابان بهشت2700019000
166425پایانه سید خندانشیان - لویزان26500 
167426شانزده متری دوممیدان ملت16500 
168427چهارراه اشراقحکیمیه25000 
169428خیابان فرجام - ابتداي خیابان سراج میدان قنات کوثر13500 
170429پایانه سیدخندانبنی هاشم-پایانه گیلان15500 
171431مترو حسین آبادشیان - لویزان16500 
172432چهارراه اشراقدانشگاه آزاد تهران شمال -دانشگاه امام حسین (ع)2650024000
173435چهارراه اشراقمیدان آزادی5900042000
174436چهارراه اشراقمیدان رسالت16500 
175437چهارراه اشراقمیدان رهبر16500 
176438مترو تهرانپارسبوستان 121800013500
177439پایانه رسالتپایانه شهید نظری 5000035000
178441میدان هرویبوستان دوم پاسداران16500 
179442میدان رسالتمیدان صنعت3950029000
180443میدان رسالتفلکه دوم صادقیه4500032000
181444پایانه رسالتمیدان قدس3850030000
182445 لویزانپایانه مغان16500 
183446شهید عراقیپایانه سیدخندان13500 
184447میدان رسالتپايانه ميني سيتي 27500 
185448میدان رسالتمیدان پونک4500034000
186449میدان رسالتقنات کوثر17500 
187451سه راه استخرمیدان نوبنیاد28000 
188452چهارراه اشراقمیدان قدس5400035000
189453میدان نوبنیاددانشگاه آزاد - حکیمیه32000-35000 
190454میدان رهبرمیدان نوبنیاد33000 
191455میدان رسالتمیدان آرژانتین2200017000
192456میدان رسالتمیدان ولیعصر (عج)3400025000
193457پایانه مغانپایانه امام خمینی (ره)4400031000
194458پایانه گیلانانتهای لویزان18500 
195459مترو خواجه عبدا... انصاری میدان ملت17500 
196461مترو تهرانپارسفلکه چهارم تهرانپارس1350011000
197462پایانه رسالتانتهای خیابان نیروی دریایی11000 
198463مترو دردشتمیدان قنات کوثر1800013500
199466مترو دردشتتقاطع سراج دلاوران13500 
200467پایانه علم و صنعت شهرک فرهنگیان22000 
نرخ مصوب سال 97
ردیفکدخطمبداءمقصدنرخ سواری سال 97 نرخ  ون سال 97
201473میدان رسالت  میدان رهبر28000 
202474میدان رسالت استخر29500 
203475شهرک امیدمیدان نوبنیاد24000 
204478 مترو فرهنگسرای اشراق شهر جديد پرديس58000 
205479مترو فرهنگسرای اشراقرودهن 49000
206488چهارراه اشراقمیدان امام خمینی(ره)4800034000
207489مترو دردشتانتهای سراج16500 
208492استاد حسن بنامیدان امام خمینی (ره)35000 
209495میدان رسالتشیان - لویزان22000 
210498فلکه چهارم تهرانپارسمیدان رهبر16500 
211511میدان پونك                35متري گلستان        13500 
212512 پایانه آزادي               كرج63000 
213513 پایانه جنت آباد  پایانه شهید شیرازی38000 
214514فلکه اول شهرانمیدان صنعت2850020000
215515فلكه دوم صادقيهچهارراه گلوبندك 3650028000
216516پایانه جنت آبادميدان وليعصر (عج)4350031000
217517 پایانه آزادي               فرديس               66000 
218518 پایانه آزادي               امام زاده داود (ع )104500 
219519 پایانه آزادي               شهر گلستان 51000
220521پایانه صادقیهجنت آباد تقاطع ایرانپارس27000 
221522مترو صادقیهفلکه دوم شهران3100023000
222524فلکه دوم صادقيه تقاطع فردوس - بهار جنوبی1850015000
223525پایانه صادقيه              ميدان شهرزيبا23000 
224527فلکه اول شهراننیایش  (تقاطع خیابان ولیعصر (عج))3100025000
225528مترو صادقیهبلوار فردوس تقاطع ابراهیمی130009000
226529پایانه آزادیپایانه گوهردشت67000 
227531مترو صادقیهباغ فیض انتهای مهستان20000 
228532پایانه آزادیپایانه سترگ50000 
229533جنت آبادپایانه شهید نظری32000 
230534میدان شهر زيباپایانه شهید نظری31000 
231535پایانه آزادیشهرک اکباتان18000 
232536ابتدای خیابان اقبالپورانتهای خیابان اقبالپور10000 
233537ابتداي خیابان بهنام انتهاي خیابان بهنام 9000 
234538پایانه آزادیفازچهارم مهرشهر67000 
235539ابتدای خیابان نفتانتهای خیابان نفت9000 
236542فلکه دوم صادقيه میدان جمهوری اسلامی26500 
237544میدان شهرزیباایستگاه شيشه مينا24000 
238545ابتدای خیابان ناطق نوریانتهای خیابان مهستان10000 
239546ابتداي خیابان معين انتهای خیابان معين 10000 
240547فلکه دوم صادقيه              خیابان علی حسینی (لاله) 13000 
241548فلکه دوم صادقيه              میدان بهنام13500 
242549فلکه اول شهرانمیدان ونك3500027000
243550متروصادقيه(پايانه رزغربي)فلکه دوم صادقیه 10000
244551 مترو صادقيه میدان شهر زيبا2200017000
245552 مترو صادقيهتقاطع فردوس - بهار جنوبی1800015000
246553 مترو صادقيهانتهاي جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس2650019000
247554فلکه دوم صادقيه              میدان راه آهن36500 
248555مترو صادقیهشهرک آپادانا 12000
249556 مترو صادقيهميدان پونک - دانشگاه علوم تحقیقات23000-3100017000-23000
250557ابتدای بلوار شقایقانتهای خیابان شقایق12000 
251558ابتداي خیابان ابوذر (کاشاني) انتهاي خیابان ابوذر(رسالت) 10000 
252559ابتداي خیابان شقايق انتهاي خيابان ميلاد دوم10000 
253560انتهاي شقايق(پايانه ارم سبز)منوچهري(بهار)13500 
254561پایانه آزادیميدان امام حسين (ع)3500025000
255562ابتداي  بلوار شاهين شمالي انتهاي بلوار شاهين شمالي 10000 
256564ابتدای جنت آباد جنوبیتقاطع ايرانپارس17500 
257565فاز دو اکباتانمیدان ونک3650027000
258567میدان آزادی (ابتدای زیر گذر)میدان شمشیری 20000
259568پایانه صادقیهفلکه دوم شهران26500 
260572پایانه جنت آباد       میدان ونك3300025000
261576شهرک اكباتان             پایانه ارم53000 
262577میدان پونک فلکه اول شهران17500 
263579جنت آباد شمالیایرانپارس12000 
264581شهرک اکباتانمیدان صارمی13500 
265582  خيابان دانش- پايانه آزادیشهرک آپادانا12000 
266583پایانه جنت آباد     میدان صنعت2400018000
267584پایانه جنت آباد      پایانه سیدخندان3900028000
268585فلکه اول شهرانمیدان ولیعصر (عج) 37000
269588پایانه آزادیمترو شادمان10000 
270589پایانه آزادیميدان امام خميني (ره)36500 
271591پایانه شهرزیباکن13500 
272592پابانه شهرزیباسولقان28000 
273593پایانه شهرزیباشهرک بهاران 16500 
274594پایانه شهرزیبافلکه دوم شهران14500 
275598فلکه دوم صادقیهسردار جنگل22000 
276599فلکه دوم صادقیهخیابان پیامبر1800014000
277611ابتداي خیابان حافظمیدان راه آهن28500 
278612ميدان هفتم‌تيرميدان آرژانتين16500 
279613خیابان حافظمیدان امام خميني (ره)24000 
280614ميدان فاطميچهارراه گلوبندک2650020000
281615ميدان هفتم‌تيرمیدان امام حسين (ع)1800013500
282616مقابلASPشهرك والفجر12000 
283617ميدان انقلاب اسلامی خیابان بیستم کارگرشمالی 1800013500
284618میدان ولیعصر (عج)میدان امام حسين (ع)24000 
285619ميدان فاطميميدان ونک2200015500
286621خيابان وصالخیابان حجاب12000 
287622ميدان فردوسيپل کریمخان - ایرانشهر12000 
288623تقاطع خيابان انقلاب اسلامی نجات الهي   تقاطع خيابان كريم خان- نجات الهي 12000 
289624ميدان انقلاب اسلامی ميدان هفتم‌تير1800013500
290625ميدان انقلاب اسلامی ميدان ونک3100024000
291626ميدان انقلاب اسلامی سه راه گوهردشت7500054000
292627ميدان هفتم‌تيرميدان آزادي3500026000
293628ميدان انقلاب اسلامی کرج7000049000
294629ميدان هفتم‌تيرميدان شهدا23000 
295631ميدان انقلاب اسلامی پایانه آزادی17500 
296632ميدان انقلاب اسلامی فلکه دوم صادقيه2650019000
297633سه راه طالقانيزير پل چوبي1650012000
298634چهارراه وليعصر (عج)ميدان آزادي24000 
299635دوراهي يوسف آبادميدان ونک2000015000
300636ميدان آرژانتينانتهای خیابان آفریقا20000 
نرخ مصوب سال 97
ردیفکدخطمبداءمقصدنرخ سواری سال 97 نرخ  ون سال 97
301637ميدان هفتم‌تيرميدان خراسان26500 
302638ابتدای خيابان فاطميخيابان جمال زاده17500 
303639میدان وليعصر(عج)چهارراه اشراق44000 
304641ميدان هفتم‌تيرفلکه دوم صادقيه3500026000
305642ميدان ونک میدان ولیعصر (عج) - چهارراه وليعصر (عج)30000-33000 
306643ميدان فاطميميدان هفتم‌تير16500 
307644ميدان هفتم‌تيربلوار کشاورز-16آذر16500 
308645ميدان آرژانتينمیدان امام خميني (ره)2950022000
309646تقاطع خیابان ولیعصر (عج) - مدرسميدان هفتم‌تير32000 
310647ميدان ونکميدان آرژانتين16500 
311648ميدان انقلاب اسلامی پایانه ارم4500031000
312649میدان ولیعصر (عج)میدان پونک3800029000
313651میدان ولیعصر (عج)فلکه دوم صادقيه3300026000
314652ابتدای خیابان الوندانتهای خیابان الوند12000 
315711پایانه سید خندانمیدان هروی2000014000
316712پایانه سید خندانمیدان انقلاب اسلامی3100022000
317713پایانه سید خندانچهارراه اشراق2850020000
318714پایانه سید خندانمیدان رسالت1650011500
319715پایانه سید خندانخیابان بهار2200015000
320716میدان پونك           پایانه سید خندان3700027000
321717پایانه سید خندانمیدان امام حسین(ع)22000 
322718پایانه سید خندانمیدان  نامجو1850013000
323719میدان سپاهاستاد حسن بنا ( مجيديه )18000 
324721پایانه سید خندانمیدان ولیعصر (عج)2700019000
325722میدان سپاه میدان نوبنیاد30000 
326723میدان سپاهسه راه معلم 13500 
327724پایانه سید خندانبیمارستان امام خمینی(ره)3100022000
328725پایانه سید خندانچهارراه نظام آباد1750013000
329726میدان  نامجومیدان هفتم تیر26500 
330727پایانه سید خندانپایانه مغان1900013000
331728پایانه روشندلانمیدان قدس40500 
332729مترو شهید صیاد شیرازیمیدان نبوت20000 
333731پایانه سید خندانمیدان نوبنیاد2750019000
334732پایانه سید خندانمترومصلی 14500
335733پایانه سید خندانمیدان هفتم تیر2200015500
336734ابتدای  بهار شیرازانتهای  بهار شیراز13000 
337735مترومصلیمیدان ملت 22000
338736پایانه سید خندانفلکه چهارم تهرانپارس3050023000
339737ابتدای خیابان معلمچهارراه نظام آباد17500 
340738استاد حسن بنا جنوبیچهارراه نظام آباد16500 
341739پایانه روشندلان(پیچ شمیران)پایانه مغان3300024000
342741سه راه معلمپایانه  شهید خلجی20000 
343742خیابان زیتونمیدان هفتم تیر17500 
344743چهارراه نظام آبادمیدان نامجو12000 
345744ابتدای نامجومیدان نامجو13000 
346746میدان نامجومیدان امام حسین(ع)16500 
347811میدان نبوتابتداي خيابان مطهري27000 
348812چهارراه تهرانپارسپایانه خاوران30000 
349813فلکه اول تهرانپارسمیدان نبوت18000 
350814چهاراره گلستانپایانه شقایق13000 
351815چهارراه تهرانپارس ميدان آزادي60000 
352816میدان نبوتپایانه سیدخندان21000 
353817مترو تهرانپارسچهارراه تهرانپارس13500 
354818چهارراه تهرانپارسپایانه سیدخندان27000 
355821میدان رسالتچهارراه تهرانپارس20000 
356822میدان رسالتگلستان نارمک12500 
357823میدان رسالتمیدان امام حسین(ع)22000 
358825میدان رسالتپایانه شقایق17000 
359829میدان رسالتسی متری نارمک14000 
360831فلکه اول تهرانپارسسه راه استخر18000 
361832چهارراه تهرانپارسرودهن6000045000
362833مترو فدکدانشگاه شهید رجائی 17000
363834چهارراه تهرانپارسفلکه چهارم تهرانپارس17000 
364835پایانه خاقانیمیدان قنات کوثر19000 
365838میدان شقایقمترو دردشت10000 
366839خیابان رشیدمیدان رهبر27000 
367842چهارراه تهرانپارسشهرستان دماوند7500053000
368843مترو گلبرگپایانه محلاتی3000023000
369844ابتدای خیابان اثنی عشریابتدای خیابان همائی10000 
370845ابتدای وحیدیهابتدای خیابان بخت آزاد10000 
371911ابتداي خیابان استاد معين انتهاي خیابان 21متري جي10000 
372913پایانه شمشیریفلکه دوم صادقیه2650019000
373914میدان شمشیریکرج68000 
374920میدان آزادیمیدان امام خمینی(ره)3300024000
375922پایانه شمشیریشهر قدس40000 
376924استاد معینانتهای خیابان سی متری جی1500010000
377926پایانه شمشیریشادآباد22000 
378927پایانه شمشیریابتدای خلیج فارس26500 
379929پایانه شمشیریتهرانسر3200023000
3801011کمیلبوستان رضوان12000 
3811012مترو نوابابتدای خوش13500 
3821013مترو نواببوستان رضوان13500 
3831014خیابان مالک اشتر پایانه آزادی16500 
3841015مترو نواببوستان ولایت23000 
3851017پل امامزاده معصوم(ع)میدان توحید17500 
3861018بوستان رضوانمیدان توحید17500 
3871019انتهاي خيابان امام خميني(ره)   میدان حر13500 
3881021 میدان شمشیریشادمان22000 
3891022مترو شادمانامامزاده عبداله(ع)1800013500
3901023مترو نوابدانشگاه شریعتی27500 
3911027ابتدای جیحونامامزاده عبداله(ع)10000 
3921028خیابان قصرالدشتابتداي خیابان رودکي10000 
3931111میدان انقلاب اسلامیمیدان امام حسین(ع)2100017000
3941112میدان راه آهنشهرک شکوفه21000 
3951113میدان انقلاب اسلامیترمینال جنوب30000 
3961114میدان انقلاب اسلامیمیدان شمشیری26500 
3971115میدان انقلاب اسلامیمیدان راه آهن21000 
3981116میدان جمهوری اسلامیمیدان بهارستان22500 
3991119میدان قزوینميدان وحدت اسلامي13000 
4001121میدان انقلاب اسلامینازی آباد34000 
نرخ مصوب سال 97
ردیفکدخطمبداءمقصدنرخ سواری سال 97 نرخ  ون سال 97
4011122ميدان انقلاب اسلامیمترو حر13000 
4021123میدان انقلاب اسلامیچهار راه گلوبندک23500 
4031125میدان انقلاب اسلامیسه راه طالقانی18500 
4041126ميدان انقلاب اسلاميچهار راه تهرانپارس 39500 
4051127میدان راه آهنمیدان ونک44000 
4061131میدان رازیاسلام شهر45000 
4071132میدان رازیشهرگلستان55000 
4081135میدان قزوینمیدان شمشیری17000 
4091136میدان راه آهنمیدان شمشیری18000 
4101137میدان راه آهنخانی آبادنو21000 
4111138مترو حرابتدای خیابان مخصوص18000 
4121139سه راه جمهوری اسلامیچهارراه گلوبندک18000 
4131141میدان قزوینمیدان ابوذر18000 
4141211چهارراه گلوبندکپایانه شوش شرقی18000 
4151213میدان خراسانچهارراه گلوبندک18000 
4161214میدان امام خمینی(ره)میدان خراسان18000 
4171215پایانه امام خمینی(ره)پایانه سید خندان3300024000
4181216چهارراه گلو بندکچهارراه لشکر1500012000
4191218ميدان امام خميني (ره)               میدان ونک3800028000
4201219پایانه شوش شرقیچهارراه مولوی12000 
4211221پایانه شوشچهارراه صفا23000 
4221222پایانه شوش شرقیخیابان بهارستان17000 
4231223بلوار قیامسه راه  خیام18000 
4241224پایانه شوشمیدان سپاه22000 
4251227پایانه شوشپایانه سید خندان34000 
4261228میدان شوش پایانه آزادی46000 
4271229سه راه مجاهدینابتدای خیابان پازوکی22000 
4281233میدان امام خمینی(ره)میدان شمشیری3000023000
4291234ميدان امام خميني(ره)ابتدای خیابان پامنار 8000
4301235چهار راه گلوبندکميدان رازي 18000 
4311237پایانه امام خمینی(ره)خیابان  زمزم 18000
4321312میدان امام حسین(ع)چهارراه اشراق30000 
4331313پایانه براریمیدان امام حسین(ع)22500 
4341314چهارراه تهرانپارسحکیمیه - سرخه حصار26000 
4351315پل خاقانیشهرک زینبیه12500 
4361316متروکلاهدوزشهرک زینبیه12500 
4371318پایانه براری ، مترو کلاهدوز زیر پل خاقانی 14000 
4381319مترو شهید کلاهدوزانتهای چهارم افسریه2800021000
4391323پایانه براریمیدان بهارستان2200017000
4401324خیابان پنجم نیروی هوایی میدان رسالت22000 
4411325پایانه براریمیدان شهدا1650012000
4421326پایانه براریمیدان هفتم تیر3300024000
4431327سی متری نیروی هوایی خیابان اکباتان26500 
4441328ابتدای خیابان پنجم نیروی هوایی انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی12000 
4451329ابتدای خیابان اول نیروی هوایی انتهای خیابان اول نیروی هوایی10000 
4461331ابتداي خيابان صفاانتهاي خيابان صفا10000 
4471332میدان کلاهدوزمیدان بسیج20000 
4481334تهران نو (مهام ) مترو ابن سينا12000 
4491336چهارراه تهرانپارسمیدان راه آهن54000 
4501337زیر پل خاقانی میدان بسیج28000 
4511338چهار راه تهران پارسمیدان امام حسین(ع)22500 
4521411چهارراه كوكاکولاتقاطع شهید محلاتی12500 
4531412خیابان پيروزي (مقداد)خیابان کريم شاهيان 9000 
4541413ابتدای پیروزی ترمينال خاوران 19000 
4551414چهارراه میثم تقاطع خیابان میثم- خاوران14500 
4561415 خيابان پيروزي - پرستارخیابان افراسیابی10000 
4571416میدان سرآسياب دولاب  خیابان شهيدقنطار18000 
4581417خيابان نبي اکرم (ص)پل دوم بلوار ابوذر10000 
4591418 سه راه شكوفه - ابتدای پل امام علی(ع)خیابان شيوا- دهم فروردين17000 
4601419پل هفده شهريورانتهاي بزرگراه شهيدمحلاتي (مترو بسیج)14000 
4611421چهارراه مصطفي خمينیانتهاي بزرگراه شهيدمحلاتي (مترو بسیج)1800014000
4621422چهارراه دهم فروردین مترو پیروزی 1300010000
4631423دانشگاه آزاد  واحد جنوبميدان رسالت 3200027000
4641424انتهاي خیابان نبرد جنوبيپمپ بنزين خاوران13000 
4651425 خيابان جهان پناه (تقاطع 17شهريور)ميدان آيت اله سعيدي 10000 
4661426پل هجرت شهرک خاتم الانبیا18000 
4671428ابتدای خیابان ده حقي انتهای خیابان ده حقي 13000 
4681429چهاراه کوکاکولاپمپ بنزین خاوران22000 
4691434انتهای بزرگراه محلاتیمیدان امام خمینی (ره)2350018000
4701435ميدان محلاتي (نبرد)ميدان هفتم تير3500024000
4711438دانشگاه آزاد (واحدجنوب)ميدان بهارستان 2700020000
4721439ميدان سرآسياب دولابميدان بهارستان 18000 
4731442ميدان خراسان ميدان امام حسين (ع)23000 
4741443خیابان شهید پاسدار گمنامميدان موتورآب10000 
4751444ميدان امام حسين (ع)چهارراه آب موتور18000 
4761511پايانه ثامن الحجج(ع)پایانه شهید خلجی36000 
4771512پایانه ضلع جنوب بسیج چهارراه اشراق36000 
4781513پايانه ثامن الحجج(ع)پل تهران نو28000 
4791514پایانه ضلع جنوب بسیج پایانه شهید خلجی35000 
4801515پایانه ضلع شمال  بسیج اسلامشهر52000 
4811516پايانه ثامن الحجج(ع)چهارراه تهرانپارس 30000 
4821517پایانه ضلع جنوب بسیج قیامدشت 4000028000
4831518پایانه ضلع شمال  بسیج ورامین55000 
4841519پایانه ضلع جنوب بسیج پاکدشت 45000 
4851521شهرک رضویه مترو ترمینال جنوب 2800021000
4861522ابتدای 20متری افسریه انتهای  15متری افسریه 120008500
4871523پایانه ضلع جنوب بسیج مشیریه 13500 
4881524مسعودیه انبار چای - تره بار مترو ترمینال جنوب  18000-21000
489152520 متری افسریه میدان بهارستان 3300024000
4901526پایانه ثامن الحجج(ع)مترو ترمینال جنوب 2300015000
4911527میدان خراسان قیامدشت 4500030000
4921529مشیریه میدان خراسان 24000 
4931531میدان خراسان پاکدشت 52000 
4941532اتابک میدان خراسان 13500 
4951533پایانه ضلع شمال  بسیج میدان شهرری 28000 
4961534شهرک کاروان میدان خراسان 24000 
4971535ابتداي خيابان طيبانتهاي خيابان طيب10000 
4981536میدان بسیج شهرک مسگر آباد 13500 
4991537پايانه ثامن الحجج(ع)پایانه آزادی 60000 
5001538پايانه ثامن الحجج(ع)میدان راه آهن30000 
نرخ مصوب سال 97
ردیفکدخطمبداءمقصدنرخ سواری سال 97 نرخ  ون سال 97
5011539پایانه ضلع جنوب بسیج شهرک خاورشهر 26500 
5021542بلوار امام رضا (ع)شهرک جمهوری (کیانشهر)9000 
5031543خیابان منصور میدان شوش16500 
5041544میدان بسیج زیر پل رجایی 21000 
5051548خیابان خواجو کرمانیخیابان 17 شهریور10000 
5061549مشیریه مترو ترمینال جنوب  20000
5071552پایانه خاوران ترکاشوند 14500 
5081553پایانه خاوران شهرک رضویه 15500 
5091554پایانه خاوران مسگر اباد 17500 
5101611 ميدان راه آهنميدان شهرري33000 
5111612ميدان راه آهن ميدان شوش17500 
5121613ميدان راه آهنباقرشهر38000 
5131614پایانه سترگمیدان شمشیری34000 
5141617ميدان راه آهننازي آباد(شکوفه)16500 
5151618ميدان بهمنچهارراه اشراق55000 
5161619ميدان شوش ميدان شهرري26500 
5171621ميدان شوش خزانه 13500 
5181622ميدان شوش دولت آباد22000 
5191623ميدان شوش كيانشهر 17500 
5201626نازي آبادمیدان شهرري 22000 
5211627نازي آبادسه راه خيام 22000 
5221628نازي آبادياغچي آباد10000 
5231629ترمينال جنوبمترو علي آباد 12000 
5241631ترمينال جنوبميدان شوش 12000 
5251632ترمينال جنوبچهارراه مولوي 17500 
5261633پایانه سترگفلکه چهارم تهرانپارس 55000 
5271634پایانه سترگپایانه شهید خلجی51500 
5281635ياغچي آبادميدان محمديه 22000 
5291636پايانه يادآوران كرج73000 
5301637پايانه يادآوران سه راه مارليك67000 
5311638پايانه يادآوران شهريار65000 
5321649پايانه يادآوران سه راه آدران 60000 
5331651پایانه سترگميدان وليعصر (عج)29500 
5341652پایانه سترگميدان ونک 49500 
5351653پايانه يادآوران جاده مخصوص45000 
5361655نازي آبادمترو علي آباد 13500 
5371656فلکه چهارم خزانهميدان امام خميني (ره)23000 
5381657مترو شوش كيانشهر 24000 
5391659خیابان بهمنيار ميدان وصال12000 
5401661مترو خزانهشهرك بعثت12000 
5411663ترمينال جنوبميدان امام حسين (ع)31000 
5421665ميدان شوشفاز 2 میدان تره بار37500 
5431666جواديهميدان راه آهن16500 
5441667ترمينال جنوبچهارراه تهرانپارس47500 
5451712ميدان ابوذرمیدان راه آهن17500 
5461713ميدان ابوذرميدان انقلاب اسلامي 26500 
5471715ميدان ابوذرمیدان رازی17500 
5481717آیت الله سعیدیتقاطع نواب (هلال احمر)31000 
5491718ميدان ابوذرمیدان سروری16500 
5501719ميدان ابوذرميدان شمشيري 16500 
5511721میدان شمشیریمیدان بهاران16500 
5521726میدان بهارانمترو زمزم14500 
5531727ابتدای پیغمبریمتروزمزم16500 
5541811بیمارستان شماره 2پایانه آزادی29500 
5551812میدان شهید سروریپایانه آزادی2800020000
5561813شاد آبادپایانه آزادی2650019000
5571814ابتدای خلیج فارسانتهای خلیج فارس10000 
5581819چهارراه یافت آبادشهرک ولیعصر-میدان زاهدی17500 
5591821پل ساوهمیدان زاهدی17500 
5601822شهرک سروستانچهارراه یافت آباد16500 
5611823شهرک ولیعصر(عج)یافت آباد13000 
5621824یافت آبادمیدان شمشیری1750013500
5631825میدان زاهدیمیدان شمشیری18000 
5641826شهرک حسینی فردوسپایانه آزادی1900014000
5651828میدان سروریمیدان انقلاب اسلامی29500 
5661831خیابان هفده شهریور(شاد آباد)میدان امیرالمومنین(ع)13500 
5671832یافت آبادپایانه آزادی3000021000
5681833شهرک ولیعصر(عج)پایانه آزادی3000021000
5691834 مترو نعمت آباداسلام شهر30000 
5701836پایانه سروریمیدان بهمن21000 
5711838پایانه سروریپایانه ثامن الحجج(ع)38000 
5721839پایانه سروریمترو نواب26500 
5731841مترو نعمت آبادمیدان معلم1800014000
5741842مترو نعمت آبادیافت آباد2200015500
5751912شهرک احمدیه  متروآزادگان19000 
5761915میدان سرورینازی آباد18500 
5771923میدان تره بار قرچک50000 
5781925مترو شاهد دانشگاه یادگار امام(ره)1350011000
5791935دانشگاه فنی مترو علی آباد 20000 
5801942شهرک دولتخواه متروآزادگان13000 
5811951خیابان شکوفه مترو علی آباد 24000 
5821955شهرک شکوفه صادقیه 32000 
5831966نعمت آباد(میدان دردشت)پایانه فیاض بخش 25000
5841968مترو شاهد شهرجدید پرند 6400045000
5851969شهرک شکوفه میدان محمدیه 2400017000
5861971شهرک رسالتمیدان محمدیه 28500 
5871972باقرشهرقمصر12000 
5881973مترو شاهد میدان شهدا13000 
5891974ابتدابلوارامام خمینی(ره)نیروگاه گازی ری12000 
5901975باقرشهرقاسم آباد17000 
5911976ابتدای خیابان مهرانخانی آبادنو(میدان ابن سینا)15000 
5922011پایانه زکریای رازی (شهرری )محله جوانمرد قصاب 14500 
5932012پایانه زکریای رازی (شهرری )حمزه آباد - متروشهرری13500 
5942013پایانه زکریای رازی (شهرری )شهرک منتظری13500 
5952014بیمارستان فیروز آبادی (شهرری )قاسم آباد30000 
5962015ابتدای خیابان 24 متری (شهرری )انتهای شهرک علائین14000 
5972016پایانه زکریای رازی (شهرری )دولت آباد17000 
5982017پایانه زکریای رازی (شهرری )امین آباد - زمان آباد20000-25000 
5992018ابتدای خیابان 24 متری (شهرری )جاده نظامی17000 
6002019ابتدای خیابان 24 متری (شهرری )ورامین57000 
6012021ابتدای خیابان 24 متری (شهرری )شهرک صالحین13000 
6022022ابتدای خیابان قم (شهرری )باقر شهر20000 
6032023ابتدای خیابان قم (شهرری )کمربندی رجائی18000 
6042024مترو جوانمرد قصابصفائیه1350010000
6052025مترو جوانمرد قصابقرچک 37000
6062026مترو جوانمرد قصابمیدان معلم - حسن زاده1450010000
6072027پایانه جوانمرد قصابابتدای خیابان شهید غیبی (هایبرسان)135009000
6082028مترو شهرریباقرشهر20000 
6092029ابتدای بهشتی- پارکینگ آستانهگلحصار13000-23000 
6102031مترو شهرریابتدای دیلمان13500 
6112032کمربندی رجائیباقرشهر20000 
6122034مترو کهریزکشهرک صنعتی21000 
6132035ابتدای عباس آباد علاقمندانتهای عباس آباد علاقمند9000 
6142036کریم آبادشهرک مخابرات کهریزک13500 
6152038قاسم آبادمیدان قائم (واوان)28000 
6162039سه راه تقی آبادسه راه سیمان18000 
6172041کهریزکشهرک سالمندان - دوتویه2400013000
6182043ابتدای بلوار قدسانتهای بلوار قدس13500 
6192045مترو جوانمرد قصابدولت آباد1700012000
6202047شهرک13 آبانصالح آباد شرقی12000 
6212048فلکه دوم دولت آباد فیاض بخش34000 
6222052قاسم آبادطرقوز آباد13500 
6232054قلعه نوچال طرخان (بین راه ) - عشق آباد2150012000
6242055جاده ورامینکریم آبادتهرانچی13500 
6252056فیروز آبادده خیر13000 
6262059بیمارستان فیروزآبادی (شهرری)کمربندی جاده ساوه30000 
6272066مترو شهرریفروشگاه شهروند17000 
6282068مترو شهرری شهرک علائین17000 
6292069مترو جوانمرد قصابپیشوا6000045000
6302111ابتدای بلوار لالهپايانه آزادي2800020000
6312113چهارراه ايران خودروشهرک کاج16500 
6322114چهارراه ايران خودروپایانه آزادی24000 
6332115سه راه ارجتره بار تهرانسر13500 
6342116سه راه ارجابتدای خليج فارس13500 
6352117شهرک دانشگاهپایانه آزادی24000 
6362119شهرک استقلالتره بار تهرانسر12000 
6372121تقاطع مخصوصپايانه ثامن الحجج(ع)59000 
6382122تره بار تهرانسرميدان انقلاب  اسلامی     39000 
6392123تهرانسرمترو صادقيه28000 
6402126چهارراه ايران خودروشهرک دانش16500 
6412211مترو چيتگر ساحل23000 
6422212 مترو ايران خودروانتهای بلوار طبیعت1650012000
6432214ميدان المپيکمیدان ساحل20000 
6442216دهکده المپيکشهرک شهيد باقري25000 
6452217ميدان  اميرکبيرسه راه پارس خودرو18000 
6462218مترو چیتگرانتهای بلوار کاج18000 
6472219مترو چیتگرانتهای بلوار گلها18000 
6482222دهکده المپيکمترو صادقيه29500 
6492223دهکده المپيکفلکه دوم صادقيه2950021000
6502224دهکده المپيکميدان آزادي3050022000
6512231شهرک شهيد باقريميدان صنعت44000 
6522243سه راه زیبادشتميدان اتريش13500