امروز جمعه - 27 مهر - 1397
|
2018 - Oct - 19

تبلیغات

پلن مدت نمایش نوع تبلیغ توضیحات و محل نمایش در صفحه تعرفه (تومان)
A 30 روز بنری – ۷۲۸×9۰ بالای تمامی صفحات سایت تماس بگیرید
B 30 روز بنری – ۴۶۸×۶۰ بالای تمامی گروه ها ، اخبار و مطالب سایت تماس بگیرید
C 30 روز بنری – ۴۶۸×۶۰ پایین تمامی گروه ها ، اخبار و مطالب سایت تماس بگیرید
D 30 روز بنری – ۲۵۰×۸۰ صفحه اصلی و تمامی صفحات سایت – بالای سایدبار سمت چپ تماس بگیرید
E 30 روز بنری – ۲۵۰×۲۵۰ صفحه اصلی و تمامی صفحات سایت – سایدبار سمت چپ تماس بگیرید
F 30 روز متنی – یک خط تمامی گروه ها، اخبار و مطالب سایت – سایدبار سمت چپ تماس بگیرید
فرم درخواست تبلیغات