هجوم نیم میلیون انگلیسی برای دریافت کمک هزینه معیشتی