رویترز کرونا تحرکات ۱۰ هزار پرسنل ارتش آمریکا را محدود کرد