شمار قربانیان کرونا در ایتالیا از 7500 نفر عبور کرد- بین الملل