سوریان مدیریت سخت تر از کشتی گرفتن است/ تعویق المپیک به نفع کشتی شد