دستگیری یکی از شیوخ طوایف شادگان به جرم برگزاری مراسم فاتحه خوانی