دومین مجله علمی دانشگاه سمنان نیز رتبه کیفی Q1 گرفت