بسته سازمانی "غربالگری و ایمن‌سازی در برابر کرونا" ارائه شد