با اشباع ظرفیت فرکانس شبکه تلفن همراه کشور، صدا و سیما باندهای فرکانسی را آزاد کند