همه بازی‌ها که به خاطر شیوع ویروس کرونا با تاخیر مواجه شدندگیم نیوز

با لغو شدن رویدادهای ورزشی و حتا بسته شدن بسیاری از کسب و کارها، طبیعی است که ببینیم برخی بازی‌ها به خاطر شیوع ویروس کرونا با تاخیر مواجه شده‌اند.