فیسبوک بیماری کرونا به کسب درآمد از تبلیغات ضربه سنگینی زده است