مدیریت بهینه تیم‌های کاری در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی

تعامل و حفظ بهره‌وری تیم در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی اهمیت زیادی دارد و باید بیشتر به سلامت روحی اعضای تیم توجه کرد.