واتساپ فورواردکردن پیغام‌های وایرال را محدود می‌کند