انتشار فهرستی از تحقیقات انجام‌شده برای مقابله با ویروس کرونا در کشور