تعرفه «خرید و تحویل کالا» ماکسیم؛ حافظ سلامت کاربران دربرابر کرونا