یک میلیون و ۲۰۰هزار خدمت آزمایشگاهی در سال ۹۸ ارائه شد