اجرای ۹ طرح فناورانه در دانشگاه آزاد برای مقابله با کرونا