شرط موفقیت در مبارزه با کرونا همکاری و تبعیت مردم از سیاست‌های اعلامی است