وزیر کشور محور طرح کاهش زنجیره انتقالی کرونا مردم هستند