ما به آمریکا اعتماد نداریم، آمریکا به هیچ کشوری اعتماد ندارد!