رهنمودهای مراجع زمینه‌ساز تصمیمات مهم برای مقابله با کرونا بود