درخواست از مسئولان ورزش برای کمک به قهرمان کشتی آسیا