میدان احشام زنجان در صورت ابلاغ دستور تعطیل خواهد شد