نقش شهرداری‌ها برای تحقق شعار سال در مناطق شهری استان سمنان برجسته است