ستاد پیگیری جهش تولید برای تحقق شعار سال در سنندج تشکیل می شود