این روزهای کرونایی یاد جانبازان قطع نخاعی گردنی بیفتید!