«خروج» به فروش بیشتری از اکران روی پرده سینما دست می یابد!