اثر نقاش ایرانی در کلکسیون آثار هنری موزه CICA کره جنوبی