سعدی، شخصیتی که نخست وزیر اسپانیا از او نقل قول کرد