اعلام برندگان مهمترین جایزه کتاب کودک جهان، یک ماه به تعویق افتاد