اثر استاد هنر دانشگاه سوربن با نگاهی به مستندهای آوینی منتشرشد