قدردانی جامعه مترجمین و ناشنوایان از مدافعان سلامت با زبان اشاره