ویدئو / پویش مشاهنر؛ شعری که رضا بابک برای پرستاران خواند