درس خارج فقه با موضوع “مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک” برگزار می‌شود