مثلث ادیان الهی در قلب شهر جهانی یزد

یزد با داشتن بنایی مقدس برای هر سه دین زرتشتی، کلیمی و مسلمان در دل محله‌ای قدیمی، حجت را بر زندگی مسالمت آمیز ادیان تمام کرده و لازم است این بنای نادر در جهان و ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حفاظت شود.