فراخوان آثار هنری کودکان و نوجوانان با موضوع زندگی،هنر، قرنطینه