ببینیدچرا بابا پنجعلی از پایتخت ۶ حذف شد؟

سیروس مقدم کارگردان سریال پایتخت دلیل حذف کاراکتر بابا پنجعلی سخن گفت. کاراکتری که در ۵ سری قبلی توسط علیرضا خمسه بازی می شد.