سام درخشانی با مسابقه «ایران» طبق روال عادی می‌آید