وزیر ارشاد بر حضور فعال اصحاب فرهنگ در مقابله با کرونا تاکید کرد