نوبخت بخشی از نیازهای وارداتی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی تامین می‌شود