قیمت نان افزایش نخواهد یافت / نرخ آرد خبازی ثابت می ماند