طارمی شانس ثبت گل‌های بیشتری را برابر ویتنام داشتیم