مصاحبه مهاجم مدنظر استقلال، پیوستنش به این تیم را قوت بخشید!