پورمحمدی امروز مردم ما در رفاه وضعیتشان از اروپا بهتر است