کدخدایی خطاب به ترامپ ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان