لاوروف طرح آمریکا دستاوردهای صلح فلسطین را برباد می دهد