استاندار مازندران بدون صنعت هم به توسعه پایدار می رسد