استاندار مازندران بدون صنعت هم به توسعه پايدار مي رسد