از ظرفيت هاي ملي براي حمل چغندر قند خوزستان استفاده مي شود